ALGEMENE VOORWAARDEN

voor

EINDGEBRUIKERS VAN BELKIN-PRODUCTEN

1. Inleiding

De voorwaarden in dit document (Algemene voorwaarden) zijn van toepassing op alle aspecten van de juridische relatie tussen u als eindgebruiker van een Belkin-product (Product) en ons (of we/wij) Belkin International, Inc. of een van onze gelieerde ondernemingen, tenzij hieronder uitdrukkelijk anders vermeld.


Naast deze Algemene voorwaarden is uw gebruik van uw Product onderworpen aan: (i) de Productgarantie; (ii) het Privacybeleid van Belkin; (iii) als er firmware of andere software zoals een App bij uw Product hoort, de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Belkin en (iv) alle Gebruiksvoorwaarden die op uw Product van toepassing zijn, (deze Algemene voorwaarden en de andere voorwaarden en beleidsregels worden samen de Productvoorwaarden genoemd). Bij tegenstrijdigheid tussen deze Algemene voorwaarden en andere Productvoorwaarden zijn de andere Productvoorwaarden doorslaggevend.


2. Algemene uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid

Niets in deze Algemene voorwaarden heeft tot doel: (i) wettelijke consumentenrechten te wijzigen of uit te sluiten die niet rechtmatig gewijzigd of uitgesloten kunnen worden; of (ii) enig recht te beperken of uit te sluiten dat u heeft jegens degene die het Product aan u heeft verkocht.


In sommige rechtsgebieden en omstandigheden is het voor een fabrikant echter mogelijk om uit de wet voortvloeiende of wettelijk opgelegde garanties, voorwaarden of waarborgen te wijzigen of uit te sluiten, en om diens aansprakelijkheid jegens consumenten anderszins te beperken.


In die rechtsgebieden waar dit wettelijk mogelijk is, en voor zover de wet dit toestaat, zullen we, met uitzondering van de garanties die uitdrukkelijk in de Productgarantie zijn vermeld:


• alle andere expliciete, wettelijke of impliciete voorwaarden, verklaringen en garanties uitsluiten, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties van niet-schending van rechten van derden, verhandelbaarheid, aanvaardbare of toereikende kwaliteit, eigendom, geschiktheid voor een bepaald doel, verlies of beschadiging van gegevens, afwezigheid van virussen of vrij van virus- of malwareaanvallen, beveiliging, prestaties, vakmanschap, dat de functies in het Product aan uw eisen voldoen, of dat uw gebruik van het Product nauwkeurige, betrouwbare, tijdige resultaten, informatie, materialen of gegevens zal opleveren;

• alle aansprakelijkheid uitsluiten voor het verlies van, of schade aan, gegevens veroorzaakt door gebruik van uw Product, of reparatie ervan;

• alle aansprakelijkheid uitsluiten die we mogelijk ten overstaan van u hebben voor:

a) inkomsten- of winstderving,

b) het niet langer kunnen gebruiken van producten, software of diensten van derden, en

c) indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade, geleden verlies of schadevergoeding bij wijze van straf, die voortvloeit uit wetgeving en betrekking heeft op uw gebruik of het niet kunnen gebruiken van uw Product of aanverwante diensten; en

d) behalve voor zover een hogere limiet van toepassing is onder de Productgarantie in het geval van Aangesloten apparatuur, onze financiële aansprakelijkheid ten aanzien van u beperken tot de prijs die u heeft betaald voor het Product.


Indien een garantie niet kan worden uitgesloten of afgewezen, is deze beperkt tot de duur van de Garantieperiode die in de Garantie is vermeld.


Met verwijzingen naar “speciale, indirecte, gevolg- of incidentele schade” wordt elke schade bedoeld die (i) redelijkerwijs door beide partijen niet kon worden voorzien; en/of (ii) bekend was bij u maar niet bij ons; en/of (iii) redelijkerwijs door beide partijen kon worden voorzien maar door u had kunnen worden voorkomen, waaronder (maar niet beperkt tot) schade veroorzaakt door virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke programma’s, of verlies van of schade aan uw gegevens.


U wordt er bovendien op gewezen dat, behalve de Garantie, geen mondelinge of schriftelijke informatie of advies gegeven door ons of iemand anders een garantie vormt.


3. Schadeloosstelling

Als er een vordering tegen ons wordt ingesteld of als we betrokken raken bij een gerechtelijke procedure of enig economisch verlies of schade lijden als gevolg van uw schending van deze Algemene voorwaarden of een van de andere Productvoorwaarden, dan bent u, voor zover wettelijk toegestaan, verantwoordelijk voor het vergoeden van het volledige bedrag van ons verlies, en van alle redelijke bedragen die we kwijt zijn aan advocatenhonoraria, onkosten en gerechtskosten, tenzij en voor zover we hebben bijgedragen aan het verlies of de schade.


4. Uitvoercontrole

U erkent dat het Product en/of de erin opgenomen of bijbehorende software onderworpen kunnen zijn aan wet- en regelgeving inzake uitvoercontrole van de Verenigde Staten en andere landen. U verklaart en garandeert dat u geen inwoner bent van een land waarop een embargo van kracht is of dat door de Amerikaanse overheid is aangemerkt als een land dat “terrorisme ondersteunt”, en dat u geen verboden eindgebruiker bent onder de toepasselijke wet- en regelgeving en lijsten inzake uitvoer en terrorismebestrijding van de Verenigde Staten en andere landen. U stemt ermee in geen enkel deel van het Product of aanverwante technische informatie of materialen direct of indirect uit te voeren, weder uit te voeren, om te leiden of openbaar te maken als dit in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving inzake uitvoer.


5. Gebruikers in overheidsdienst van de VS

Uw Product en de bijbehorende gebruikersdocumentatie kunnen worden aangemerkt als “commercial items” (handelsgoederen) zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101 en 48 C.F.R. 12.212. Voor gebruikers in overheidsdienst van de VS geldt dat zij bij aanschaf van het Product en de gebruikersdocumentatie uitsluitend aanspraak kunnen maken op de rechten hierin zoals deze ook van toepassing zijn op klanten die niet in overheidsdienst zijn van de VS. Gebruik van het Product of de gebruikersdocumentatie of beide houdt in dat de overheid van de Verenigde Staten ermee instemt dat alle software in het Product “commerciële computersoftware” is en dat de productdocumentatie “commerciële computersoftwaredocumentatie” is, en vormt een aanvaarding van de rechten en beperkingen in de Productvoorwaarden.


6. Intellectuele eigendom

U stemt ermee in dat, van ons en u, wij het recht op en eigendom van alle intellectuele-eigendomsrechten in het Product behouden. U kunt de details van de door ons aan u in licentie gegeven intellectuele-eigendomsrechten in alle software in het Product vinden in de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers en de Gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing.


We behouden het eigendom van alle handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo’s en domeinnamen (in elk afzonderlijk geval een Merk) die zijn gekoppeld aan of worden weergegeven met het Product. U mag Merken of andere bedrijfseigen informatie (waaronder afbeeldingen, tekst, paginaopmaak of formulier) van Belkin niet insluiten door ze in te kaderen of inkadertechnieken te gebruiken, en geen metatags of andere “verborgen tekst” met Merken van Belkin gebruiken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.


We verwelkomen feedback en suggesties met betrekking tot uw Product en kunnen naar mogelijkheden zoeken om deze feedback door te voeren als dit praktisch is. U geeft ons toestemming om alle feedback of ideeën van u in verband met uw gebruik van het Product te gebruiken voor welk doel dan ook en zonder verdere verplichting jegens u van welke aard dan ook.


7. Beëindiging en gevolgen van beëindiging

Alle rechten die onder de Productvoorwaarden aan u zijn verleend, worden automatisch beëindigd als: (i) u een wezenlijke inbreuk heeft gepleegd op een van de Productvoorwaarden of op de voorwaarden van een dienst van derden die vereist is om uw App of Product van Belkin te gebruiken; (ii) wij door uw toedoen een overeenkomst of beleid schenden dat nodig is om het Product te leveren; of (iii) wij daartoe in enig land door een rechtbank of overheidsinstantie worden verplicht. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor beëindiging onder deze omstandigheden.


Bij beëindiging moet u het gebruik van het Product staken. En als u een App heeft gedownload, moet u deze verwijderen.


Alle bepalingen van deze Overeenkomst met uitzondering van (i) de onder de Productgarantie verleende garantie; (ii) de onder de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers verleende licentie; en (iii) eventuele toestemmingen voor u om het Product te gebruiken en/of eventuele intellectuele-eigendomsrechten die u onder een van de Productvoorwaarden zijn verleend, blijven na beëindiging van de Productvoorwaarden van kracht.


8. Arbitrage en afstand van groepsvordering

Als u zich in de Verenigde Staten (met inbegrip van hun eigendommen en territoria) bevindt, komen u en wij overeen dat eventuele geschillen, vorderingen of onenigheid tussen u en ons door bindende arbitrage worden beslecht. De arbitrage wordt door de American Arbitration Association (AAA) volgens haar arbitrageregels voor consumenten (AAA-regels) uitgevoerd. De AAA-regels bepalen uitdrukkelijk dat alle consumenten die akkoord gaan met verplichte arbitrage, het recht behouden om aan een rechtbank voor geringe vorderingen geschillen of vordering voor te leggen die binnen de rechterlijke bevoegdheid ervan vallen, en u heeft dit recht op grond van deze Overeenkomst. DOOR DEZE PRODUCTVOORWAARDEN TE AANVAARDEN EN ERMEE AKKOORD TE GAAN, ZIEN U EN WIJ AF VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK.


De bindende arbitrage waarin deze Productvoorwaarden voorzien, is informeler dan een rechtszaak voor de rechtbank. Arbitrage maakt gebruik van een onafhankelijke en neutrale arbiter die wordt gekozen volgens de AAA-regels (in plaats van een rechter of jury), en staat minder bewijsgaring toe dan een rechtszaak. Beslissingen van de arbiter zijn afdwingbaar, net als beschikkingen van een rechtbank, en onderworpen aan een zeer beperkte rechterlijke toetsing. De partijen hebben het recht zich in verband met de arbitrage op eigen kosten te laten vertegenwoordigen door advocaten of andere vertegenwoordigers. Een partij is echter niet verplicht gebruik te maken van een advocaat of andere vertegenwoordiger om aan de arbitrage deel te nemen.


Door deze Productvoorwaarden te aanvaarden, gaat u ermee akkoord dat de Federal Arbitration Act (FAA), met inbegrip van de bijbehorende procedurele bepalingen, de interpretatie en handhaving van deze bepaling regelt. De FAA regelt dus onder meer de interpretatie en handhaving van deze bepaling die verplichte arbitrage voorschrijft, met inbegrip van de hieronder besproken afstand van groepsvordering. Staatsarbitragewetten zijn in geen enkel opzicht van toepassing op deze bepaling. De arbiter, en niet een federale, staats- of lokale rechtbank of instantie, heeft de exclusieve bevoegdheid om, voor zover wettelijk toegestaan, alle geschillen op te lossen die voortvloeien uit of verband houden met de interpretatie, toepasselijkheid, afdwingbaarheid of totstandkoming van deze Productvoorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot de bevoegdheid van de arbiter en elke bewering dat deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar zijn. Deze arbitragebepaling blijft van kracht na beëindiging van deze Productvoorwaarden en beëindiging van uw eventuele account bij ons.


Als u voor arbitrage kiest of een vordering instelt bij een rechtbank voor geringe vorderingen, moet u ons eerst per aangetekende post een schriftelijke kennisgeving van uw vordering (Kennisgeving) sturen. De Kennisgeving aan ons moet zijn gericht aan: General Counsel, Belkin International, Inc., 555 Aviation Blvd., Suite 180, El Segundo, CA 90245, USA (Kennisgevingsadres). Als wij een arbitrageprocedure starten, sturen we een schriftelijke Kennisgeving naar het e-mailadres of een ander adres dat we van u hebben. Een Kennisgeving, of die nu door u of door ons wordt verzonden, moet (a) de aard en de grondslag van de vordering of het geschil beschrijven; en (b) de gewenste genoegdoening uiteenzetten. Als wij en u niet binnen 30 dagen na ontvangst van de Kennisgeving tot een overeenkomst komen om de vordering op te lossen, kunnen u of wij een arbitrageprocedure volgens de AAA-regels of een procedure voor geringe vorderingen starten.


Voor meer informatie over arbitrage en de AAA-regels kunt u terecht op www.adr.org of telefonisch contact opnemen met de AAA op 1-800-778-7879. Op de website kunt u ook formulieren voor Kennisgeving en voor het inleiden van een arbitrageprocedure downloaden. Als wij op het Kennisgevingsadres bericht ontvangen dat u een arbitrageprocedure bent gestart, zullen wij u de indieningstaks voor de AAA onmiddellijk terugbetalen, tenzij uw vordering meer dan USD 10.000 bedraagt, in welk geval u verantwoordelijk bent voor betaling van eventuele indieningstaksen. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene voorwaarden geschiedt de betaling van alle kosten voor indiening, administratie en arbitrage volgens de AAA-regels.


Als uw vordering USD 10.000 of minder bedraagt, gaan wij ermee akkoord dat u kunt kiezen of de arbitrage uitsluitend wordt uitgevoerd op basis van aan de arbiter voorgelegde documenten, via een telefonische hoorzitting of door middel van een hoorzitting in persoon op een voor beide partijen redelijk geschikte locatie zoals vastgesteld door de AAA of de arbiter volgens de AAA-regels. Als uw vordering meer dan USD 10.000 bedraagt, wordt het recht op een hoorzitting bepaald in overeenstemming met de AAA-regels. Ongeacht de wijze waarop de arbitrage wordt gevoerd, doet de arbiter een schriftelijke en met redenen omklede uitspraak die voldoende uitleg bevat over de belangrijkste bevindingen en conclusies waarop het vonnis is gebaseerd.


AFSTAND VAN GROEPSVORDERING: U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT ELK VAN ONS VORDERINGEN TEGEN DE ANDER ALLEEN OP INDIVIDUELE BASIS MAG INSTELLEN, EN NIET ALS EISER OF LID VAN EEN GROEP IN EEN VERMEENDE COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE PROCEDURE. U ERKENT DAT U ZONDER DEZE BEPALING MOGELIJK HET RECHT HAD OM EEN GESCHIL OP COLLECTIEVE OF REPRESENTATIEVE BASIS TE BESLECHTEN, EN DAT U, DOOR DEZE PRODUCTVOORWAARDEN TE AANVAARDEN EN ERMEE AKKOORD TE GAAN, UITDRUKKELIJK EN BEWUST AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN DEZE RECHTEN. Verder mag de arbiter de vorderingen van een andere persoon niet samenvoegen met uw vorderingen of anderszins als voorzitter optreden bij een representatieve of collectieve procedure. De arbiter is gebonden aan deze Productvoorwaarden voor zover deze de AAA-regels wijzigen. Als gevolg hiervan heeft de arbiter geen macht of bevoegdheid om enige vorm van representatieve of collectieve vorderingsprocedure voor te zitten, te bevestigen, te behandelen of hierover uitspraak te doen, of om een vordering of geschil tussen een andere partij en ons samen te voegen of te bundelen met uw vordering. Tenzij in deze alinea anders is bepaald, is de arbiter bevoegd om alle rechtsmiddelen en elke vorm van genoegdoening toe te kennen waarop een partij krachtens de toepasselijke wetgeving in een rechtbank of in billijkheid recht zou hebben, waaronder declaratoire of voorlopige maatregelen van welke aard dan ook.


Als u buiten de Verenigde Staten woont, geldt voor u het volgende:


Op deze Productvoorwaarden is het eigen materieel recht van de staat Californië van toepassing, zonder verwijzing naar beginselen van wetsconflicten. Elke zaak die in de Verenigde Staten tegen ons wordt aangespannen op basis van een vordering die voortvloeit uit, betrekking heeft op of verband houdt met deze Productvoorwaarden, moet worden voorgelegd aan de staats- of federale rechtbank in Los Angeles County, Californië. Indien u echter een consument bent en in een land woont waar wij het Product op de markt brengen of aanprijzen, kan de lokale wetgeving vereisen dat bepaalde wetten inzake consumentenbescherming van uw land van verblijf van toepassing zijn op bepaalde artikelen van deze Productvoorwaarden. Zowel de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot contracten voor de internationale verkoop van goederen als de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot de verjaringstermijn bij de internationale verkoop van goederen worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en zijn niet van toepassing op deze Productvoorwaarden.


9. Andere overeenkomsten

Als er een App van Belkin bij uw Product hoort, mag u de App downloaden van het platform van een andere aanbieder, zoals de Apple App Store of de Google Play Store. Ook mag uw Product communiceren met de dienst van een andere aanbieder, zoals de dienst Google Assistent of Amazon Alexa. Als er in dat geval sprake is van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in Belkin Productvoorwaarden en de licentievoorwaarden van een andere aanbieder (Andere aanbieder), voor zover deze licentievoorwaarden betrekking hebben op uw gebruik van de App of het Product van Belkin, gelden de licentievoorwaarden van de Andere aanbieder.


Onze Productvoorwaarden zijn uitsluitend opgesteld tussen u en onszelf en niet tussen u en een Andere aanbieder, en u en wij erkennen allebei dat geen enkele Andere aanbieder verantwoordelijk is voor een App of Product van Belkin, met inbegrip van onderhouds-, ondersteunings- of garantiebepalingen met betrekking tot de App of het Product, eventuele productaansprakelijkheid of niet-naleving van wettelijke of regelgevende vereisten, en eventuele kwesties met betrekking tot een claim door een derde partij dat de App of het Product van Belkin inbreuk maakt op hun intellectuele-eigendomsrechten. Een Andere aanbieder kan echter de aankoopprijs (indien van toepassing) die specifiek betrekking heeft op een App van Belkin, terugbetalen als de App niet voldoet aan onze Productgarantie. U en wij erkennen dat elke Andere aanbieder een derde begunstigde is van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers van Belkin en dat, na uw aanvaarding van de voorwaarden ervan, de Andere aanbieder het recht heeft (en geacht wordt het recht te hebben aanvaard) om de voorwaarden ervan tegen u als derde begunstigde af te dwingen. Elke door ons aan u verleende licentie met betrekking tot een App of Product van Belkin is uitsluitend voor gebruik door u, tenzij gebruik door anderen is toegestaan op grond van bepalingen voor het delen met het gezin of volumeaankopen.


10. Algemeen

a) In iedere situatie waarin er sprake is van tegenstrijdigheid tussen een bepaling in een van de andere Productvoorwaarden en een bepaling in deze Algemene voorwaarden, is de bepaling in de andere Productvoorwaarden doorslaggevend, afgezien van het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene voorwaarden.

b) Voor zover een bevoegde rechtbank bepaalt dat een bepaling van de Productvoorwaarden niet afdwingbaar is, kan de rechtbank de bepaling wijzigen in de minimale mate die noodzakelijk is om de bepaling afdwingbaar te maken. Een dergelijke ongeldige bepaling maakt de overige bepalingen niet ongeldig. Deze blijven onverminderd van kracht.

c) Belkin kan de Productvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De huidige versies zijn te vinden op www.belkin.com/legal. U kunt hiervoor ook contact opnemen met de klantenservice van Belkin. Door uw Product te blijven gebruiken nadat een van de Productvoorwaarden is gewijzigd, gaat u akkoord met de wijzigingen.

d) Indien een van ons een recht of rechtsmiddel waarin de Productvoorwaarden of de wet voorzien, niet of met vertraging uitoefent, vormt dit geen verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel of van enig ander recht of rechtsmiddel, noch wordt hierdoor de verdere uitoefening van dat recht of rechtsmiddel uitgesloten of beperkt. Geen eenmalige of gedeeltelijke uitoefening van enig recht of rechtsmiddel zal de verdere uitoefening van dat of enig ander recht of rechtsmiddel uitsluiten of beperken.

e) Behalve zoals vermeld in artikel 9 hebben uitsluitend wij (met inbegrip van, om iedere twijfel weg te nemen, onze gelieerde ondernemingen) en u rechten om enige bepaling van de Productvoorwaarden af te dwingen.

f) De Productvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons inzake het onderwerp ervan, behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in artikel 9.