Verklaring over moderne slavernij en transparantie in de toeleveringsketen (2024)


ONS BEDRIJF

Wij van Belkin zetten ons in voor de wereldwijde naleving van de mensenrechten, niet alleen binnen ons bedrijf, maar ook bij al onze zakelijke relaties in onze toeleveringsketen. Het aanpakken van zaken als dwangarbeid en kinderarbeid vergt ononderbroken inspanningen, aanhoudende zorgvuldigheid, betrokkenheid van belanghebbenden en voortdurende verbetering. Ons team, dat bestaat uit meer dan 850 medewerkers verspreid over 25 landen, onderschrijft deze principes.

Deze inspanningen sluiten aan bij de fundamentele waarden van Belkin, waarin de nadruk ligt op het maken van een gunstige, blijvende en duurzame impact op het milieu, onze medewerkers en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Regelgevingskaders zoals de California Transparency in Supply Chains Act van 2010, de Modern Slavery Act 2015 van het Verenigd Koninkrijk, de Commonwealth Modern Slavery Act 2018 van Australië en de Fighting Against Forced Labour and Child Labour in Supply Chains Act 2023 van Canada vereisen dat bedrijven openbaar maken wat hun strategieën zijn om de risico’s van moderne slavernij (waaronder dwangarbeid en mensenhandel) en kinderarbeid te beperken in hun activiteiten en toeleveringsketens, voor zover van toepassing. Deze verklaring van Belkin gaat in op deze vereisten en beschrijft onze initiatieven in het kalenderjaar dat eindigde op 31 december 2023.


Voor de duidelijkheid volgt hier een overzicht van de gebruikte termen in deze verklaring:

Afhankelijk van waar u zich bevindt, betekent Belkin, wij, we, ons of onze (en de aangewezen entiteit die de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ voor uw persoonlijke gegevens is):

  • Belkin International, Inc., gevestigd te 555 Aviation Boulevard, Suite 180, El Segundo, CA 90245, VS, als u zich in Noord-, Midden of Zuid-Amerika bevindt;
  • Belkin B.V., gevestigd te Eduard van Beinumstraat 8, 1077 CZ Amsterdam, Nederland, als u zich in de Europese Economische Ruimte (EER) of ergens anders in Europa bevindt, behalve het Verenigd Koninkrijk;
  • Belkin Ltd, gevestigd te Unit 1, Regent Park, Booth Drive, Park Farm South, Wellingborough, Northamptonshire NN8 6GR, Verenigd Koninkrijk, als u zich in het VK, het Midden-Oosten of Afrika bevindt;
  • Belkin Asia Pacific Ltd, gevestigd te Room 2601, 26th Floor, Harbourside HQ, No.8 Lam Chak Street, Kowloon Bay, Kowloon, Hongkong, als u zich ergens in Azië bevindt, behalve in het Midden-Oosten; en
  • Belkin Ltd, gevestigd te Suite 11, 14 Pioneer Avenue, Tuggerah NSW 2259, Australië, als u zich in Australië of Nieuw-Zeeland bevindt.


ONZE ACTIVITEITEN EN TOELEVERINGSKETENS

De belangrijkste activiteiten van Belkin bestaan uit het importeren, distribueren, op de markt brengen en verkopen van consumentenelektronica en accessoires, netwerkapparaten en randapparatuur, en het leveren van diensten en ondersteuning aan klanten voor en na de verkoop.

Het unieke productaanbod van Belkin vereist een uitgebreid netwerk van leveranciers en zakenpartners, dat zich uitstrekt over zes continenten. We werken met meer dan vijftig fabrikanten en een aantal andere leveranciers die een breed scala aan goederen en diensten leveren die essentieel zijn voor onze activiteiten. We maken wereldwijd gebruik van een groot aantal externe fabrikanten om door Belkin ontworpen producten te maken. Dat vergroot de flexibiliteit van onze toeleveringsketen en productieactiviteiten. In bepaalde gevallen vervaardigen externe leveranciers producten die Belkin vervolgens onder ons eigen merk inkoopt en verkoopt. Daarnaast maken we eindproducten met behulp van componenten en subeenheden die we betrekken bij uiteenlopende leveranciers. Onze toeleveringsketen bestaat uit directe zakelijke relaties met leveranciers die tot vier productielagen omvatten, waaronder leveranciers van grondstoffen, componenten, subeenheden, merkcomponenten en eindassemblage.

De activiteiten van Belkin zijn niet alleen beperkt tot productie, maar omvatten ook ontwerp en productontwikkeling, beheer van de toeleveringsketen, marketing, verkoop, ondersteuning van klanten en administratieve taken. Deze activiteiten worden verder ondersteund door leveranciers die essentiële diensten en facilitair management bieden.


GOVERNANCE VAN BELKIN

De duurzaamheidscommissie van Belkin geniet de steun van onze CEO en CTO en houdt toezicht op belangrijke strategieën, beleidslijnen, standpunten en doelstellingen van Belkin met betrekking tot mensenrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het voortdurend beoordelen van mensenrechtenprestaties en het goedkeuren van de jaarlijkse verklaring van Belkin over dwangarbeid in de toeleveringsketen. De commissie wordt regelmatig op de hoogte gehouden over onderwerpen die met mensenrechten te maken hebben. In boekjaar 2023 bestond dit uit enquêtes over en beoordelingen van de toeleveringsketen, transparantie in de toeleveringsketen en een overzicht van ontwikkelingen in governance en regelgeving. De commissie wordt ook op de hoogte gesteld als er opvallende mensenrechtenkwesties naar voren komen uit onze audit op maatschappelijke verantwoordelijkheid en risicobeoordeling.

De commissie bestaat uit afdelingshoofden, onder wie de VP Supply Chain Operations (gevestigd in het VK), Global Procurement, Sales, Communications, Technology, Engineering en Sustainability. Tot de regionale duurzaamheidsteams behoort onder meer de Managing Director van de regio Australië/Nieuw-Zeeland. De commissie houdt toezicht op de implementatie van onze bedrijfsbrede toezeggingen op het gebied van mensenrechten in ons jaarlijkse impactrapport en de ethische inkooppraktijken, waaronder het beleid inzake conflictmineralen, de betrokkenheid van leveranciers en de aanpak van samenwerking met leveranciers om alle daarmee samenhangende mogelijke en daadwerkelijke gevolgen voor de mensenrechten te voorkomen, te beperken en te verhelpen, waaronder alle gevolgen die verband houden met moderne slavernij en kinderarbeid.

Er zijn ook veel bedrijfsfuncties binnen Belkin die een bijdrage leveren om risico’s in verband met moderne slavernij en kinderarbeid aan te pakken. Ter voorbereiding van deze verklaring werkte het hoofd Global Sustainability samen met verschillende internationale en regionale afdelingen in Noord-Amerika, Australië en het Verenigd Koninkrijk om tot deze uitgebreide verklaring te komen. Ze werkten ook samen met het senior management van Belkin en zijn dochterondernemingen om ervoor te zorgen dat lokale en wereldwijde verklaringen aan de vereiste normen voldoen.

De duurzaamheidscommissie van Belkin en haar regionale commissies komen regelmatig bijeen om mensenrechtenprestaties te beoordelen en strategieën voor voortdurende verbetering te bedenken. De duurzaamheidscommissie bestaat uit leden van het directieteam van Belkin, onder wie de VP Operations in het Verenigd Koninkrijk en het hoofd Global Procurement. In de regionale commissie in Australië zit de Managing Director van de regio Australië/Nieuw-Zeeland. Met hun inbreng dragen ze zowel regionaal als wereldwijd bij aan een betere inbedding van gepaste zorgvuldigheid ten aanzien van mensenrechten.


INTEGRITEIT BIJ BELKIN

Eerbiediging van fundamentele mensenrechten is onlosmakelijk verbonden met integriteit bij Belkin. Daarmee bevorderen we sterke ethische en anticorruptienormen binnen onze activiteiten en in onze waardeketen. Aan de hand van het stramien van onze gedragscode voor medewerkers houdt het HR-team toezicht op dit programma om ervoor te zorgen dat alle medewerkers hoge ethische normen hanteren en de toepasselijke wet- en regelgeving naleven, waar we ook actief zijn. Zo kunnen we meer invloed uitoefenen om mensenrechten en ethiek wereldwijd te bevorderen door deze principes in al onze activiteiten te integreren.


Beleidslijnen

Gedragscode voor medewerkers

De gedragscode voor medewerkers van Belkin is van toepassing op alle medewerkers die diensten verrichten voor Belkin, ongeacht of dit gebeurt in een vestiging van Belkin, vanuit een thuiskantoor, bij een klant van Belkin of op andere door Belkin goedgekeurde locaties. In de gedragscode staan basisprincipes zoals respect voor anderen, veiligheid en gezondheid, diversiteit en teamwerk.

Gedragscode voor leveranciers

De gedragscode voor leveranciers van Belkin beschrijft onze verwachtingen voor alle leveranciers waarmee we samenwerken. Ook zijn hierin internationale arbeids- en mensenrechtennormen opgenomen die overeenkomen met de gedragscode van de Responsible Business Alliance (RBA). Naast de bepalingen van de gedragscode voor leveranciers van Belkin, zijn leveranciers waarmee we samenwerken verplicht zich te houden aan internationale normen en toepasselijke wet- en regelgeving rondom dwangarbeid, kinderarbeid en mensenhandel.

De gedragscode voor leveranciers beschrijft wat Belkin doet om ervoor te zorgen dat leveranciers die betrokken zijn bij de diensten en productie van Belkin de rechten van werknemers eerbiedigen, waaronder (i) het recht op vrij gekozen werk; (ii) het recht om, in overeenstemming met lokale wetgeving, vrijwillig lid te worden van een vakbond, collectief te onderhandelen en deel te nemen aan vreedzame bijeenkomsten; en (iii) het recht op een werkplek waar werknemers niet worden lastiggevallen en geen onrechtmatige discriminatie plaatsvindt.

Bovendien schrijft de gedragscode voor leveranciers voor dat leveranciers deze gedragscode niet alleen erkennen, maar er ook actief uitvoering aan geven binnen hun activiteiten. Leveranciers waarmee we samenwerken, zijn ook verplicht om een beheersysteem op te zetten dat mechanismen bevat om de naleving van de gedragscode voor leveranciers te controleren.


Risico van moderne slavernij en kinderarbeid

Belkin houdt actief toezicht op het risico van moderne slavernij en kinderarbeid via ons uitgebreide auditprogramma voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit programma omvat risicobeoordelingen op het gebied van mensenrechten, effectbeoordelingen en strenge processen voor controle en borging, in overeenstemming met de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten (UNGP’s). Ons zorgvuldigheidsprogramma beoordeelt risico’s in verband met onze eigen activiteiten – zoals kantoren, productie- en distributieactiviteiten van Belkin – evenals de leveranciers die deze activiteiten ondersteunen, en brengt in kaart waar we mogelijk nadelige gevolgen voor de mensenrechten veroorzaken of eraan bijdragen.

Om een algemeen beeld te krijgen, voerde Belkin in 2023 jaarlijkse risico- en effectbeoordelingen uit op het gebied van mensenrechten. Gezien de ervaringen en inzichten in onze sector op het gebied van het signaleren en beperken van risico’s van moderne slavernij en kinderarbeid, vragen bepaalde zakelijke contexten om meer gepaste zorgvuldigheid:

Binnen de activiteiten van Belkin: Het risico van moderne slavernij is voornamelijk gekoppeld aan leveranciers die geen fabrikant zijn maar diensten leveren zoals schoonmaak, facilitair management en beveiliging bij vestigingen van Belkin. In het verleden zijn er risico’s waargenomen bij buitenlandse arbeidsmigranten die bij deze leveranciers in dienst waren, en dus niet rechtstreeks bij Belkin.

Binnen onze toeleveringsketen: De risico’s zijn acuter bij fabrikanten in landen met grote aantallen buitenlandse arbeidsmigranten en onvoldoende wettelijke bescherming of handhaving rondom arbeidsmigranten en kinderarbeid. Het gaat met name om het betalen van wervingskosten door arbeidsmigranten, het inhouden van hun paspoorten, het ontbreken van arbeidscontracten in hun moedertaal en het niet verzorgen van vervoer terug naar hun thuisland.

Dieper in onze toeleveringsketen van materialen: Er kunnen zich ook risico’s voordoen bij entiteiten die ver van Belkin afstaan. Hier houden we ons aan internationale richtlijnen, zoals die van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor verantwoorde winning van mineralen, om de risico’s van moderne slavernij en kinderarbeid in uitdagende operationele omstandigheden te helpen verminderen.


Opsporing van risico’s

Bij Belkin heerst een cultuur van open communicatie, waarbij belanghebbenden, onder wie medewerkers, zakenpartners en leveranciers, worden aangemoedigd om hun zorgen te uiten zonder bang te hoeven zijn voor vergelding. Er zijn meerdere communicatiekanalen waar iedereen eenvoudig zorgen of vragen kan melden. We onderstrepen daarbij ons nultolerantiebeleid voor vergelding tegen iedereen die zich uitspreekt. Reacties op dergelijke klachten worden afgehandeld door middel van grondige en objectieve onderzoeken, buiten leidinggevende en zakelijke invloeden om. We hanteren hierbij een gestructureerde aanpak om consistentie en eerlijkheid te waarborgen. Deze onderzoeken, die kunnen bestaan uit vraaggesprekken, formele rapportage en aanbevelingen, worden uitgevoerd onder toezicht van de duurzaamheidscommissie, het HR-team, de juridische afdeling en het betreffende management.

Belkin gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het aantrekken van een nieuwe leverancier. We voeren een grondige beoordeling uit om er zeker van te zijn dat de potentiële leverancier aan de zogeheten Supplier Social Accountability Checklist (SSAAC) voldoet, en dus zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. De strenge audits van Belkin worden uitgevoerd door eigen medewerkers van Belkin. Bovendien maakt Belkin nu deel uit van de Responsible Business Alliance (RBA) via het moederbedrijf Foxconn, dat lid is. In overeenstemming met de RBA heeft Belkin ook audits door externe bureaus opgenomen. De resultaten van deze gepaste zorgvuldigheid worden vervolgens verder onderzocht door de teams voor naleving en samenwerking van Belkin, die beslissen of de potentiële leverancier voldoet aan de eisen van Belkin.

Ons samenwerkingsprogramma voor de toeleveringsketen heeft tot doel werknemers te beschermen en mondiger te maken. Dit is niet alleen in het voordeel van deze rechthebbenden, maar ook van onze klanten en van ons. Dit programma gebruikt onze beleidslijnen en normen voor de toeleveringsketen als basis om risico’s van moderne slavernij en kinderarbeid op te sporen en aan te pakken, en maakt deel uit van een bredere strategie om zorgen op maatschappelijk en milieuvlak weg te nemen.

Om prioriteit te geven aan audits wordt bij bestaande leveranciers vaak gewerkt met een zelfbeoordelingsvragenlijst voor leveranciers. Geplande audits beoordelen of de leverancier zich houdt aan de gedragscode voor leveranciers van Belkin en/of specifieke arbeidsnormen, en worden uitgevoerd door onafhankelijke externe auditors via het door de RBA erkende beoordelingsprogramma of door Belkin goedgekeurde auditprogramma’s. Dit gebeurt zowel aangekondigd als onaangekondigd.

Van leveranciers waarmee we samenwerken verwachten we dat ze aantonen dat ze de gedragscode voor leveranciers van Belkin naleven. Om de risico’s van moderne slavernij en kinderarbeid te beoordelen, analyseren we indicatoren zoals de tewerkstelling van kwetsbare groepen werkenden en het gebruik van externe bureaus bij het werven en aansturen van personeel. Bij de risicobeoordeling voor buitenlandse arbeidsmigranten wordt rekening gehouden met factoren zoals de locatie van de leverancier, de aard van de productieprocessen of geleverde diensten, en de reputatie van de leverancier. Bij leveranciers die als risicovol worden beschouwd, wordt een risicobeoordeling uitgevoerd waarbij aspecten van de gedragscode voor leveranciers van Belkin tegen het licht worden gehouden.

Bevindingen van niet-naleving van de normen of beleidslijnen van Belkin kunnen wijzen op mogelijke hiaten in activiteiten of processen die gericht zijn op het voorkomen van gevallen van moderne slavernij. Bij dergelijke bevindingen moeten leveranciers de afwijkende werkwijze onmiddellijk staken, corrigerende maatregelen nemen en binnen dertig dagen na de audit verslag uitbrengen. Deze bevindingen worden opnieuw onderzocht tijdens vervolgbezoeken ter plaatse door een externe auditor of een auditor van Belkin om vast te stellen of ze zijn verholpen. We evalueren onze auditbevindingen voortdurend om onze aanpak voor het opsporen en beperken van risico’s in onze toeleveringsketen te verfijnen.

Als er opvallende risico’s zijn vastgesteld, worden de hoogste niveaus van het betreffende managementteam hiervan op de hoogte gesteld. De betrokken leidinggevenden in het management en de duurzaamheidscommissie ontvangen een samenvatting van alle bevindingen en corrigerende maatregelen met betrekking tot het risico van moderne slavernij en kinderarbeid.


DOELTREFFENDHEID BIJ HET AANPAKKEN VAN RISICO’S VAN MODERNE SLAVERNIJ

Klachtenmechanisme op operationeel niveau

Belkin heeft een Ethics Point-hotline, een meldpunt voor ethische kwesties dat wereldwijd toegankelijk is voor alle werknemers. Er is een online portaal waar werknemers melding kunnen doen of een gratis lokaal nummer kunnen vinden voor hun specifieke regio. Zorgen kunnen anoniem worden geuit en worden zo vertrouwelijk mogelijk behandeld. Belkin tolereert geen vergelding tegen personen die onrechtmatig of onethisch gedrag melden door strikte handhaving van ons antivergeldingsbeleid. In boekjaar 2023 ontvingen we in totaal nul officiële meldingen via ons klachtenmechanisme op operationeel niveau, dat voor iedereen toegankelijk is. In boekjaar 2023 ontvingen we in totaal nul officiële meldingen via ons klachtenmechanisme op operationeel niveau.

Audit en beoordelingen

In de afgelopen twee jaar heeft Belkin 89 audits en beoordelingen uitgevoerd. Dat gebeurde met interne en externe audits of een combinatie daarvan. 77% van deze audits werd uitgevoerd door externe auditors. Beide auditvormen bieden de mogelijkheid om corrigerende maatregelen vast te stellen en te beperken.

Onze auditstrategie hanteert een risicogestuurde aanpak om prioriteit te geven aan audits. Daarbij kijken we met name naar historische prestatiegegevens en inherente risicofactoren van leveranciers. Leveranciers die voortdurend goede prestaties en een laag risico laten zien, worden minder vaak gecontroleerd. Zo kunnen we onze middelen effectiever inzetten en de naleving van ons programma handhaven. Auditbevindingen worden beoordeeld en gerangschikt op basis van hun mogelijke gevolgen voor werknemers en de mate van naleving van de wet en van onze gedragscode om de frequentie en prioriteit van de audits te bepalen. Deze dynamische planning zorgt ervoor dat onze auditmiddelen gericht worden ingezet waar ze het hardst nodig zijn om voortdurende verbetering te bewerkstelligen en de integriteit van onze toeleveringsketen te behouden.

Onze strategie om moderne slavernij en kinderarbeid te bestrijden bestaat in de eerste plaats uit het rechtstreeks aangaan van overeenkomsten met leveranciers. We hebben meerjarige overeenkomsten met veel fabrikanten en andere leveranciers. Deze overeenkomsten dragen ertoe bij dat leveranciers zich bewuster worden van en beter kunnen voldoen aan onze verwachtingen op het gebied van verantwoordelijkheid in de toeleveringsketen, waaronder het naleven van beleid dat is ontworpen om de risico’s van moderne slavernij en kinderarbeid te beperken. In deze overeenkomsten is ook vastgelegd dat ze toeleveranciers verderop in de keten op de hoogte moeten stellen van onze verwachtingen.


PRESTATIES VAN LEVERANCIERS EN VOORTDURENDE VERBETERING

De scorekaart voor leveranciers van Belkin (“scorekaart”) meet de prestaties van leveranciers aan de hand van verschillende factoren, waaronder auditresultaten. Leveranciers die hierin uitblinken, plukken daar de vruchten van in hun commerciële relatie met Belkin. Degenen die zich bezighouden met kwaliteitsborging van leveranciers en het beheer van de toeleveringsketen krijgen regelmatig informatie over de resultaten van de scorekaart van leveranciers. De scorekaart wordt regelmatig bijgewerkt om aan te sluiten bij de veranderende verwachtingen van Belkin en zo voortdurende verbeteringen te bewerkstelligen bij leveranciers.


ANDERE INITIATIEVEN

Betrokkenheid van externe belanghebbenden

In lijn met de UNGP’s vergroot Belkin zijn invloed op leveranciersrelaties door samen te werken met belangrijke belanghebbenden via initiatieven zoals de Responsible Business Alliance (RBA). We volgen actief het Responsible Labor Initiative (RLI) van de RBA, dat gericht is op het eerbiedigen en bevorderen van de rechten van werknemers in alle sectoren. Samen met andere RLI- en RBA-leden zijn we strategieën voor de lange termijn aangegaan om de wervingsmarkten om te vormen, door middel van samenwerking tijdige en effectieve oplossingen te bieden en het risico van dwangarbeid in alle wervings- en tewerkstellingsprocessen te verminderen.


GOEDKEURING

De inzet van Belkin in de strijd tegen moderne slavernij is geworteld in onze kernwaarden, waarmee we een positieve invloed willen uitoefenen op onze planeet, de mensen en de gemeenschappen waarin we zakendoen. De wereldwijde beleidslijnen, praktijken en procedures om het risico van moderne slavernij te beoordelen en aan te pakken worden in overleg met elke verslaggevende entiteit afgestemd op de lokale context en regionale behoeften. De duurzaamheidsafdeling van Belkin stuurt het raadplegingsproces aan en houdt toezicht op en voorziet het bedrijf Belkin van hulpmiddelen om risico’s van moderne slavernij in onze wereldwijde activiteiten en toeleveringsketens aan te pakken. De duurzaamheidsafdeling van Belkin werkt voortdurend samen met entiteiten van Belkin wereldwijd om risico’s in kaart te brengen en onze strategie tegen moderne slavernij uit te voeren en te evalueren. Ga voor meer informatie naar https://www.belkin.com/company/sustainability/.

Deze verklaring is opgesteld door inhoudelijk deskundigen van Belkin die inspanningen ondersteunen om mensenrechten in onze toeleveringsketens aan te pakken. Tijdens de totstandkoming ervan zijn sleutelfuncties over de hele wereld, waaronder die in rechtsgebieden met wettelijke vereisten, actief betrokken en geraadpleegd. Deze gezamenlijke aanpak bestond uit het bespreken van rapportagevereisten en het voortdurend bijwerken van relevante informatie en documentatie. Deze verklaring is beoordeeld door belanghebbenden in verschillende bedrijfsfuncties, onder wie vertegenwoordigers en leidinggevenden van onze wereldwijde en lokale juridische afdelingen, afdelingen die bij de toeleveringsketen betrokken zijn of zich met duurzaamheid bezighouden en directeuren van elke verslaggevende entiteit. Ik verklaar dat ik de informatie in dit rapport namens Belkin International Inc. (VS), Belkin Canada Corporation (Canada), Belkin Limited (VK en Australië) en zijn regionale entiteiten op alle wezenlijke punten voor het bovenstaande verslagjaar heb beoordeeld en dat deze waarheidsgetrouw, juist en volledig is.