text.skipToContent text.skipToNavigation

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Välkommen till Belkin!  Dessa Användningsvillkor omfattar alla Belkin-, Linksys- och WeMo-märkta webbplatser och alla andra webbplatser som associeras med www.belkin.com, inklusive men inte begränsat till Belkin-, Linksys- och WeMo-märkta sociala mediewebbplatser, och upprättar ett avtal mellan dig och Belkin gällande din användning av dessa webbplatser (kallas gemensamt ”Webbplats”) och eventuella appar du nyttjar till att använda Webbplatsen eller tjänster som görs tillgängliga av Belkin på eller via Webbplatsen (kallas gemensamt ”Tjänster”). Din användning av Webbplatsen och Tjänster lyder under dessa Användningsvillkor och Belkins integritetspolicy. Läs igenom dessa noggrant innan du börjar använda Webbplatsen eller Tjänster.

För din referens används följande terminologi i dessa Användningsvillkor: ”Belkin”, ”vi” eller ”oss” och andra grammatiska variationer avser Belkin International, Inc., vilket omfattar dess globala dotterbolag och samarbetspartner (inklusive Linksys). ”Belkin-produkter” omfattar alla appar, produkter och tjänster från Belkin, Linksys och WeMo.  ”Personlig information” definieras i Belkins integritetspolicy.

Eftersom vi då och då kan uppdatera dessa Användningsvillkor bör du kontrollera den med täta mellanrum. Om vi ändrar våra Användningsvillkor publicerar vi den ändrade versionen här med ett datum för uppdateringen. Om vi gör omfattande ändringar av våra Användningsvillkor meddelar vi dig via e-post eller med ett väl synligt meddelande på denna webbplats. Om eventuella ändringar av dessa Användningsvillkor inte lagligen kan genomdrivas ska de ursprungliga Användningsvillkor du godkänt fortsätta att gälla fullt ut.

Använda Webbplatsen


Missbruka inte Webbplatsen och Tjänsterna.  Du får inte ta del av eller försöka ta del av material eller innehåll, eller ta dig in i system eller nätverk i anslutning till Webbplatsen eller till någon Belkin-server, eller till någon av Tjänsterna, på något sätt som vi inte avsiktligen gör tillgängligt via Webbplatsen.

Du får inte använda någon enhet, programvara eller rutin i syfte att ändra, fånga upp eller störa Webbplatsen och Tjänsterna eller någon annans användning av Webbplatsen eller Tjänster.  I synnerhet får du inte skicka in, ladda upp eller överföra oauktoriserade filer, koder, skript (inklusive men inte begränsat till virus eller trojaner) eller använda någon enhet, program, algoritm, metodik eller process (vare sig automatisk eller manuell), för att få tillgång till, förvärva, kopiera eller övervaka någon del av Webbplatsen eller Tjänsten, eller på något sätt reproducera eller förbigå navigeringsstrukturen eller presentationen av Webbplatsen.  

Du får inte i kommersiellt syfte kopiera, sälja eller på annat sätt utnyttja någon del av Webbplatsen eller Tjänsten som vi tillhandahåller utan vårt skriftliga medgivande.

Du får inte använda innehåll från vår Webbplats med undantag för om du erhåller tillstånd från Belkin eller om lagen så tillåter. Ta inte bort, skym eller ändra varumärken eller juridiska anmärkningar som visas på vår Webbplats. Du får använda Belkins produktinformation och -dokumentation (”Dokumentation”) som Belkin gör tillgänglig för hämtning från Webbplatsen, förutsatt att du (1) endast använder Dokumentationen för personliga, icke-kommersiella syften där produkten inte är märkt med ”Small-Medium Business” eller ”SMB”. I de fall där produkten är märkt med ”Small-Medium Business” eller ”SMB” får du använda Dokumentationen för personliga eller kommersiella syften, (2) inte ändrar Dokumentationen och (3) inte tar bort information om upphovsrätt, varumärken eller liknande.

Länkade webbplatser från tredje part och sociala medier


Vi inkluderar länkar till webbplatser som drivs av tredje part på eller via Webbplatsen och Tjänster. När du har lämnat Webbplatsen och Tjänster styrs dina aktiviteter av de användningsvillkor och integritetspolicyer som gäller på tredje parts webbplats. Belkin ansvarar inte för användningsvillkor, integritetsrutiner eller innehåll för dessa webbplatser och vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom användningsvillkor och integritetspolicyer för alla webbplatser du besöker.

Forum/chattrum


Om du deltar i eller postar information i ett diskussionsforum eller chattrum på Webbplatsen eller någon Tjänst blir information du tillhandahåller tillgänglig för andra, och den kan läsas, samlas in, vidarebefordras och användas av andra användare på dessa forum, eventuellt inom eller utanför Belkin, som har åtkomst till det aktuella forumet. Informationen kan även användas till att skicka oönskade meddelanden till dig. Tänk även på att det kan finnas ytterligare regler och villkor för enskilda forum. Åsikter som framförs av en deltagare i ett forum eller chattrum tillhör endast den deltagaren och ska inte betraktas som representativa för Belkin. Vi ansvarar inte för personlig information eller annan information som du kan välja att lägga upp på dessa forum, eller för eventuella konsekvenser av en sådan handling.

Företagsanvändning av våra Tjänster


Om du använder våra Tjänster å ett företags vägnar godkänner detta företag dessa Användningsvillkor. Consumer Guarantees Act 1993 (Nya Zeeland) gäller inte där Tjänster tillhandahålls för företagsändamål.  I den utsträckning detta tillåts enligt lag ska ditt företag hålla Belkin och dess närstående bolag, chefspersoner, ombud och anställda skadeslösa från alla skadeståndskrav, stämningar eller åtal som uppstår på grund av eller i samband med användning av Tjänsterna eller brott mot dessa Användningsvillkor, inklusive ersättningskrav eller omkostnader som uppstår som en följd av skadeståndskrav, förluster, skador, stämningar, domslut, rättegångskostnader och advokatarvoden.

Ställa in ett konto


Om du vill använda vissa Tjänster kanske du måste ange ett användarnamn och lösenord för det kontot.   Du ansvarar för att hålla användarnamnet och lösenordet till kontot hemliga och begränsa tillgången till din dator, och du samtycker till att hållas ansvarig för alla aktiviteter som sker med ditt konto eller lösenord. Du försäkrar även att all information du tillhandahåller när du ställer in kontot är riktig och sann.

När du måste skapa ett lösenord som gör det möjligt för dig att aktivera och använda en Tjänst kommer din e-postadress och lösenord användas till att bekräfta din identitet så att du får tillgång till Tjänsten.  När du väljer lösenord ska du välja en unik kombination av bokstäver och siffror som är oberoende av din eller någon annans identitet eller av annan information som är offentlig, eller som kan behövas av oss för att tillhandahålla dig eller andra med Tjänsten.  Om du låter andra se uppgifter kopplade till Tjänsten eller låter andra få tillgång till tjänsten med hjälp av din e-postadress och ditt lösenord kan du inte förvänta dig att den personliga information som du medvetet eller omedvetet delger behandlas konfidentiellt.  Undvik därför att låta andra få tillgång till detta material.  Du åtar dig att genast meddela Belkin om du får kännedom om obehörig användning av ditt konto eller lösenord, eller någon annan säkerhetsöverträdelse.  Du kontaktar Belkin via kontaktinformationen i följande länkar:

Belkin:  Kontakta oss

Linksys: Kontakta oss..

Belkin kan inte hållas ansvarigt för någon förlust som inträffar på grund av att någon annan använder ditt lösenord eller konto, oavsett om det sker med eller utan din kännedom.  Däremot kan du hållas ansvarig för förluster som Belkin eller en annan part drabbas av på grund av att någon annan använder ditt konto eller lösenord för att du inte har skyddat din kontoinformation och hållit den hemlig.  Du får inte vid något tillfälle använda någon annans konto utan tillåtelse från kontoinnehavaren.  Belkin kan inte hållas ansvarigt för förlust eller skada till följd av att du inte har uppfyllt dessa skyldigheter.

Belkin kan tillhandahålla meddelanden till dig som krävs enligt lag eller för marknadsföringssyften eller annat via (efter eget val) e-post till den huvudsakliga e-postadress som är associerad med ditt konto, i fysiskt form eller genom att posta sådana meddelanden på Webbplatsen. Belkin kan inte hållas ansvarigt för eventuell automatiskt filtrering som du eller din nätverksleverantör använder för e-postmeddelanden. Belkin rekommenderar att du lägger till URL:er av typen @Belkin.com i e-postadressboken för att säkerställa att du får meddelanden från Belkin via e-post.

Tillgänglighet för produkter och Tjänster


Trots att Webbplatsen är tillgänglig över hela världen kanske inte alla Belkin-produkter och Tjänster som erbjuds eller ansluts till via Webbplatsen är tillgängliga i ditt land. Belkin kan, efter eget skön, begränsa tillgång och kvantitet för valfri funktion, produkt eller Tjänst till enskilda personer eller geografiska områden. Eventuella erbjudanden om funktioner, produkter eller Tjänster som görs på Webbplatsen är gäller inte där de är förbjudna.  Kontakta ditt lokala försäljningsombud för att få information om vilka av Belkins produkter och Tjänster som är tillgängliga i ditt land.  Du förblir dock bunden av dessa Användningsvillkor närhelst du ansluter till eller använder Webbplatsen eller Tjänster.

Belkin anstränger sig för att vara så korrekt som möjligt, men vi garanterar inte att produktbeskrivningar eller annat innehåll på Webbplatsen är korrekt, fullständigt, tillförlitligt, aktuellt eller felfritt.

Ytterligare villkor


När du köper Belkin-produkter på Webbplatsen eller använder någon del eller funktion på Webbplatsen, inklusive att delta i tävlingar eller kampanjer, kan du vara tvungen att godkänna ytterligare villkor.  Vi kan till exempel kräva att du markerar en kryssruta för att bekräfta att du godkänner dessa ytterligare villkor (detta krävs vanligtvis när du köper Belkin-produkter på Webbplatsen eller deltar i en tävling).  Om du godkänner sådana ytterligare villkor införlivas de i dessa Användningsvillkor genom denna referens.

Om en konflikt uppstår mellan dessa Användningsvillkor och eventuella ytterligare villkor som anslagits för eller gäller för en särskild del av Webbplatsen eller någon Tjänst ska sådana ytterligare villkor styra din användning av den delen av Webbplatsen eller Tjänsten.

Data, information och integritet


Läs igenom Belkins integritetspolicy så att du förstår Belkins integritetsrutiner.

Licens och åtkomst


Så länge du uppfyller villkoren i dessa Användningsvillkor ger Belkin dig en begränsad, återkallningsbar, icke-exklusiv, icke överlåtningsbar, icke underlicensierbar rätt att få tillgång till och använda tjänsterna såsom de är avsedda att användas och i enlighet med dessa Användningsvillkor och all tillämpliga lagar och regleringar.  Denna licens medger inte någon vidareförsäljning av någon Tjänst eller Webbplatsen eller dess innehåll, insamling och användning av eventuella produktlistor, beskrivningar eller priser, eller användning som kan härledas till någon Tjänst eller Webbplatsen eller deras innehåll, eventuell hämtning eller kopiering av kontoinformation för tredje parts syften, samt någon som helst användning av datautvinning, robotar eller liknande verktyg som samlar in och extraherar data.

Vi kan säga upp denna licens som givits till dig och radera eller avaktivera ditt konto (om du har ett i anknytning till Webbplatsen eller Tjänster) om du inte följer dessa Användningsvillkor

Vi ger dig inga andra rättigheter, varken underförstått eller på annat sätt.  Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig i dessa Användningsvillkor är reserverade för Belkin eller dess licensgivare, leverantörer, utgivare, rättighetsinnehavare eller andra innehållsleverantörer.

Hur Tjänsterna ska användas


Avsedd användning av Tjänster/Inga användningar av Tjänsterna gällande liv, säkerhet eller krissituationer. Tjänsterna är endast avsedda att anslutas till och användas för funktioner som inte är tidskritiska samt för information och/eller kontroll av Belkin-produkter.  Vår målsättning är att tillhandahålla Tjänster med en hög tillförlitlighet och tillgänglighet, men Tjänsterna, inklusive mobilåtkomst och mobilmeddelanden, är dock inte avsedda för eller garanterade att vara tillförlitliga eller tillgängliga 100 procent av tiden.  Dessutom kan Tjänsterna drabbas av tillfälliga störningar och fel av orsaker som Belkin inte kan styra över, inklusive men inte begränsat till Wi-Fi-anslutningar, upptid för tjänsteleverantör, mobilmeddelanden och operatörer.  Vi kan inte garantera att du får meddelanden eller har tillgång till Tjänsterna vid en given tidpunkt eller över huvud taget.

Du är införstådd med att Belkin-produkterna och Tjänsterna inte är certifierade för nödsituationer eller avsedda eller lämpliga för användning i situationer eller miljöer där fel, fördröjningar och brister i data eller information som tillhandahålls kan leda till dödsfall, personskador eller allvarliga skador på egendom eller miljö, inklusive men inte begränsat i anslutning till drift av kärnkraftsanläggningar, luftfartsnavigering, kommunikationssystem, flygledningssystem, livsuppehållande maskiner eller vapensystem. DU FÖRSTÅR ATT BELKIN-PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA INTE ÄR ETT NÖDANROPSSYSTEM SOM ÖVERVAKAS AV TREDJE PART – BELKIN ÖVERVAKAR INTE NÖDANROP OCH KOMMER INTE ATT SKICKA NÖDUTRYCKNINGSPERSONAL TILL DITT HEM ELLER DIN POSITION OM NÖDFALL UPPSTÅR.  Yttermera kan Belkins kundtjänst och support inte betraktas som och är inte en livräddande lösning för personer som befinner sig i fara i hemmet och är inte en ersättning för nödtjänster.  Alla livshotande situationer och nödsituationer ska hänvisas till lämplig nödtjänst i ditt område.

DU FÖRSÄKRAR ATT DU INTE KOMMER ATT FÖRLITA DIG PÅ TJÄNSTERNA FÖR SYFTEN SOM GÄLLER LIV, SÄKERHET ELLER KRISSITUATIONER. ALLA MOBILMEDDELANDEN GÄLLANDE STATUS OCH ALARM PÅ DINA BELKIN-PRODUKTER TILLHANDAHÅLLS ENDAST FÖR INFORMATIONSSYFTEN – DE ÄR INTE EN ERSÄTTNING FÖR TREDJE PARTS ÖVERVAKADE NÖDANROPSSYSTEM. All information som Belkin tillhandahåller om hur du bör agera i en nödsituation baseras på tillförlitliga säkerhetskällor, men Belkin kan inte på något sätt tillhandahålla specifik information avseende en situation i ditt hem. Du ansvarar själv för att utbilda dig om hur du bör agera vid en nödsituation och hur du bör agera beroende på de särskilda omständigheterna i situationen.

Systemkrav.. Vissa Tjänster kanske inte är tillgängliga utan: (i) ett fungerande Wi-Fi-nätverk i hemmet som är placerat så att det tillförlitligt kan kommunicera med tillämplig Belkin-produkt; (ii) ett Belkin-konto; (iii) mobila klienter som en telefon eller surfplatta som stöds (krävs för vissa funktioner); (iv) ständig bredbandsanslutning till internet i hemmet; och (v) andra systemelement som kan specificeras av Belkin.  Det åligger dig att säkerställa att du har alla krävda systemelement och att de är kompatibla och korrekt konfigurerade.  Du är införstådd med att Tjänsterna kanske inte fungerar som de beskrivs om systemkrav och kompatibilitet inte har uppfyllts.

Avstängning eller uppsägning av Tjänst


Eftersom vi regelbundet förbättrar eller förändrar Tjänsterna i syfte att tillhandahålla bättre kundstöd kan vi lägga till, variera eller ta bort funktionalitet eller funktioner i valfri Tjänst.  I vissa fall kan vi stänga av eller helt och hållet upphöra med en Tjänst.  När vi förändrar, stänger av eller upphör att erbjuda en Tjänst försöker vi meddela dig i förväg så fort som möjligt.  Däremot förbehåller vi oss rätten att när som helst och utan förvarning ändra en produktbeskrivning på Webbplatsen, eller prissättning på en sådan produkt.

Du kan när som helst sluta använda Webbplatsen eller Tjänsterna.  Om du har skapat ett konto hos oss kan vi dock stänga av eller spärra din tillgång till Webbplatsen eller Tjänsten och/eller blockera din framtida tillgång till Webbplatsen genom att ge dig en så lång uppsägningstid som är affärsmässigt rimlig under förhållandena om (a) du bryter mot dessa Användningsvillkor eller andra avtal eller policyer som kan vara associerade med din användning av Webbplatsen eller Tjänsten, (b) ditt agerande leder till att Belkin bryter mot något avtal eller någon policy som krävs för att driva Webbplatsen eller Tjänsten, (c) Belkin åläggs att göra detta av domstol, polisväsende eller myndighet i något land, (d) Webbplatsen eller Tjänsten upphör eller väsentligen förändras, oavsett orsak, (e) vi rimligen kan förvänta oss förekomst av tekniskt krångel eller problem som kan påverka driften av Webbplatsen eller Tjänsten, (f) oväntat tekniskt krångel eller problem uppstår som påverkar driften av Webbplatsen eller Tjänsten, eller (g) vi måste undersöka misstänkt olämpligt beteende.  Om någon av ovanstående situationer uppstår kan Belkin, efter att skriftligen ha sagt upp din tillgång till Webbplatsen eller Tjänsten, avaktivera eller radera ditt konto.  Belkin är inte skadeståndsansvarigt inför dig eller någon tredje part för en eventuell avstängning eller uppsägning av din tillgång till Webbplatsen eller Tjänsten, eller för avaktiveringen eller raderingen av ditt konto.

Belkin-innehåll


All text, grafik, användargränssnitt, grafiska gränssnitt, foton, varumärken, logotyper, ljud, musik, bilder, innehåll och datorkod (kollektivt ”Belkin-innehåll”), inklusive men utan begränsning till formgivning, struktur, urval, samordning, uttryck, ”utseende och känsla” och upplägg av sådant Belkin-innehåll inom ramen för och på Webbplatsen eller någon del av Tjänsten som ägs, kontrolleras eller licenseras av eller till Belkin, och skyddas av lagstiftning som gäller förpackningsutstyrsel, upphovsrätt, patent och varumärken i USA och andra länder, samt diverse övrig immaterialrätt.

Du får inte använda, kopiera, ändra, publicera, posta, offentligt visa eller framföra (vare sig detta sker via en digital-, ljud- eller videosändning), koda, översätta, distribuera eller sprida något Belkin-innehåll via någon metod eller något medium utan Belkins föregående skriftliga medgivande.  Däremot får du använda Belkin-innehåll för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att denna användning inte strider mot någon del av dessa Användningsvillkor.

Trots att Belkin har försökt tillhandahålla korrekt information på Webbplatsen tar Belkin inget ansvar, i den utsträckning som lagen tillåter detta, för riktigheten hos denna information eller för typografiska eller grafiska fel som kan finnas i detta eller i relaterade dokument. Belkin kan när som helst och utan förvarning förändra Tjänster eller produkter som nämns på Webbplatsen. Omnämnande av produkter eller tjänster från andra än Belkin görs endast i informationssyfte och ska inte betraktas som en rekommendation.

Ditt innehåll


Du behåller ägarskapet till immateriella rättigheter du innehar i innehåll du skickar in genom användningen av någon Tjänst eller någon del av eller funktion hos Webbplatsen.

När du överför eller på annat sätt skickar in innehåll till våra Tjänster eller vår Webbplats ger du Belkin och de vi samarbetar med rätt att använda, agera värd för, lagra, reproducera, ändra, skapa härledda verk, kommunicera, publicera, offentligt framföra, offentligt visa och distribuera sådant innehåll. De rättigheter du ger i detta licensavtal är avsedda för det begränsade syftet att driva, marknadsföra och förbättra våra Tjänster och att utveckla nya Tjänster. Detta licensavtal fortsätter gälla även om du slutar använda våra Tjänster. Säkerställ att du har de rättigheter som krävs för att ge oss licens att använda allt innehåll du skickar in till våra Tjänster.  Om du vill få tillgång till ditt innehåll, eller om du vill ändra eller radera ditt innehåll, kontaktar du oss på privacy@belkin.com, eller kontaktar Alison Tan på privacy.sg@belkin.com om du är bosatt i Singapore, så hjälper vi gärna till. 

Du kan bli ombedd av Belkin eller frivilligt välja att skicka in kommentarer, förslag eller idéer om Belkin-produkter eller Tjänster, inklusive hur vi kan förbättra dem (”Feedback”). Genom att skicka in Feedback försäkrar du att dina inskick är frivilliga, obetalda, ej efterfrågade, ej konfidentiella och utan begränsningar och inte kommer att försätta Belkin i något fiduciariskt förhållande eller leda till andra skyldigheter. Belkin får utan begränsningar använda, kopiera, ändra, publicera vidaredistribuera eller skapa härledda verk från eller baserade på Feedback oavsett syfte och på vilket sätt som helst utan att du blir kompenserad eller får erkännande. Du samtycker även till att Belkin inte avstår från några rättigheter att använda liknande eller relaterade idéer som Belkin känt till tidigare, utvecklats av dess anställda eller erhållits från andra källor.

Copyrightpolicy/DMCA


Om du anser att någon har inkräktat på din upphovsrätt eller andra rättigheter bör du skicka in en skriftlig anmälan till vårt ombud med följande information:

 • En elektronisk eller fysisk signatur som tillhör den person som har bemäktigats att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar eller annan intressent;
 • En beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket eller annat verk i vilket du hävdar intrång;
 • En beskrivning av var materialet i vilket du hävdar intrång finns på våra webbplatser, nätverk eller andra platser;
 • Din adress, telefonnummer och e-postadress;
 • En skriftlig utsaga där du hävdar att du på goda grunder tror att den ifrågasatta användningen inte har godkänts av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller inte är lagenlig;
 • En utsaga där du under ed försäkrar att ovanstående information i din anmälan är riktig och att du är upphovsrättsinnehavaren eller är bemäktigad att agera å upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Kontakta vårt ombud gällande anmälningar om intrång i immateriella rättigheter på följande adress:

Belkin International, Inc.

12045 East Waterfront Drive
Playa Vista, CA 90094, USA
Attention: Copyright Agent (Legal)

E-post: copyright@belkin.com

Om det ifrågasatta materialet postades av en tredje part som kan identifieras med rimlig ansträngning kommer vi att meddela denna tredje part om att ett intrång anmälts. Om tredje part svarar med en motanmälan tillhandahåller vi en kopia till dig så att du kan vidta andra åtgärder du bedömer lämpliga.

Licensavtal för programvara


Programvara du hämtar lyder under (i) licensavtalet som medföljde filen eller (ii) om inget licensavtal medföljde filen gäller villkoren i det licensavtal som medföljde den ursprungliga Belkin-produkt som licensierats till dig och som du uppdaterar, eller (iii) licensvillkoren i licensavtalet för slutanvändare som finns här http://www.belkin.com/us/end-user-license-agreement/.

Programvara med öppen källkod är viktig för oss. Viss programvara som används i våra Tjänster kan erbjudas under ett licensavtal för öppen programvara som vi gör tillgängligt för dig. Det kan finnas bestämmelser i licensavtalet för öppen programvara som uttryckligen åsidosätter några av dessa villkor.

Skadeslöshet


Du samtycker till att hålla Belkin och dess licensgivare och leverantörer skadeslösa från skador, skadeståndskrav eller krav (inklusive omkostnader och advokatarvoden) från tredje part på grund av eller i samband med att du bryter mot dessa Användningsvillkor. Belkin förbehåller rätten att, på din bekostnad, vidta försvar och kontrollera situationer för vilka du ska hålla Belkin skadeslöst, och du samtycker till att samarbeta kring vårt försvar gällande skadeståndsärenden. Du samtycker till att inte komma till förlikning i något skadeståndsärende utan ett föregående skriftligt medgivande från Belkin. Belkin kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om sådana skadeståndskrav, åtal eller processer när de får kännedom om dem.

Inga garantier


Viktigt meddelande om dina konsumenträttigheter:  VISSA LÄNDER, DELSTATER OCH/ELLER PROVINSER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA VILLKOR ELLER GARANTIER, OCH/ELLER TILLÅTER INTE ATT PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SÄLJS UTAN GARANTIER. OM SÅDAN LAGSTIFTNING GÄLLER DÄR DU BOR KAN FÖLJAKTLIGEN VISSA ELLER ALLA AVSNITT NEDAN MED NAMNEN ”INGA GARANTIER” OCH ”ALLMÄNNA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNING AV SKADESTÅNDSANSVAR” EVENTUELLT INTE GÄLLA DIG. ENDAST SÅDANA UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR SOM ÄR LAGLIGA I DIN JURISDIKTION GÄLLER DIG, OCH I SÅDANA FALL SKA BELKINS SKADESTÅNDSANSVAR BEGRÄNSAS TILL VAD SOM ÄR TILLÄMPLIGT UNDER GÄLLANDE LAG. I VILKEN UTSTRÄCKNING DESSA BEGRÄNSADE GARANTIER KAN GENOMDRIVAS BEROR PÅ DEN LOKALA LAGSTIFTNINGEN DÄR DU BEFINNER DIG, OCH DU KAN DÄRTILL HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER. I TILL EXEMPEL AUSTRALIEN OCH NYA ZEELAND HAR BELKINS TJÄNSTER LAGSTADGADE GARANTIER BETRÄFFANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL SOM INTE KAN UTESLUTAS ELLER BEGRÄNSAS ENLIGT AUSTRALIENSISK KONSUMENTLAGSTIFTNING ELLER CONSUMER GUARANTEES ACT 1993 (NYA ZEELAND) (SE YTTERLIGARE INFORMATION NEDAN).

Dessa Användningsvillkor är inte avsedda att och kan inte:

 • ändra eller utesluta någon konsumenträttighet som är tvingande enligt lag, eller
 • begränsa eller utesluta någon rättighet som du har gentemot den person som sålde Belkin-produkten till dig om personen i fråga har brutit mot köpekontraktet som gäller mellan er.

Om du är bosatt i Australien eller Nya Zeeland gäller följande två paragrafer för dig:

Viss lagstiftning, till exempel den australiensiska konsumentlagen och Consumer Guarantees Act 1993 (Nya Zeeland), kan göra gällande garantier och villkor, eller ålägga Belkin garantier eller skyldigheter som syftar till att skydda vissa inköpare av varor och tjänster i Australien eller Nya Zeeland under olika omständigheter (”gällande lagstiftning i Australien” eller ”gällande lagstiftning i Nya Zeeland”).  Ingenting i dessa Användningsvillkor utesluter, begränsar eller ändrar eventuella villkor, garantier, rättigheter eller gottgöranden som är underförstådda eller tillämpliga enligt gällande lagstiftning i Australien i de fall där sådana inte lagligen kan uteslutas, begränsas eller ändras.  Om ett villkor eller en garanti är underförstådd i dessa Användningsvillkor eller tvingande enligt gällande lagstiftning i Australien och inte kan uteslutas, men där Belkins gottgörande enligt gällande lagstiftning i Australien får begränsas vid brott mot ett sådant villkor eller en sådan garanti, ska Belkins ansvar i sådana fall begränsas till något av följande, att avgöras av Belkin: (a) i fråga om varor: utbyte av varan eller leverans av motsvarande vara, reparation av varan, återbetalning av kostnaden för utbyte av varan eller inköp av motsvarande vara, eller kostnaden för att reparera varan; eller (b) i fråga om tjänster: återupptagen leverans av tjänsten, eller återbetalning av kostnaden för att få tjänsten levererad igen.  

Om något villkor eller någon garanti underförstås i dessa Användningsvillkor, eller fastslås i gällande lagstiftning i Nya Zeeland och inte kan undantas, men Belkin kan välja typ av gottgörelse, är Belkins skadeståndsansvar vid brott mot villkoret eller garantin begränsat till något eller några av följande: (a) i fråga om varor: utbyte av varan eller leverans av motsvarande vara, reparation av varan eller återbetalning av kostnaden för varan om det vore orimligt att förvänta sig en reparation av produkten; eller (b) i fråga om tjänster: återupptagen leverans av tjänsten, eller återbetalning av kostnaden för att få tjänsten levererad igen.   Utöver dessa gottgörelser kan en ”konsument” (i den mening som definieras av Consumer Guarantees Act) begära ersättning för rimligen förutsebar förlust (med undantag för förlust eller skada från att varans värde minskar) som uppstår som en följd av det inledande problemet.

I enlighet med avsnittet gällande konsumenträttigheter ovan samtycker du till att:

 1. Användningen av Webbplatsen och Tjänsterna sker på egen risk.
 2. DET ÄR DITT ANSVAR ATT SÄKERHETSKOPIERA DITT SYSTEM INKLUSIVE, MEN UTAN BEGRÄNSNING, ALLA DATA SOM DU ANVÄNDER ELLER INNEHAR I SAMBAND MED WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN.  MATERIAL, INFORMATION ELLER DATA SOM DU HÄMTAT FRÅN INTERNET ELLER ANSKAFFAT PÅ ANNAT SÄTT VIA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTEN ANVÄNDS PÅ EGEN RISK, OCH DU ANSVARAR HELT FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DATORSYSTEMET ELLER FÖRLUST AV DATA TILL FÖLJD AV ATT DU HÄMTAT SÅDANT MATERIAL, INFORMATION ELLER DATA.
 3. Belkin och dess leverantörer, licensgivare, återförsäljare och närstående bolag kan inte garantera att din användning av Webbplatsen och Tjänsterna kommer att vara störningsfri eller felfri. I största möjliga utsträckning, i enlighet med gällande lag i tillämplig jurisdiktion, tillhandahålls Webbplatsen och Tjänster i befintligt skick och i mån av tillgänglighet för din användning utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga, lagstadgade eller underförstådda.
 4. Ingen rådgivning eller information (varken muntlig eller skriftlig) som du fått från Belkin på eller via Webbplatsen eller Tjänster skapar en garanti eller utfästelse som inte uttryckligen medges i dessa Användningsvillkor.
 5. De garantier och ersättningar som beskrivs i dessa Användningsvillkor ersätter alla andra garantier, muntliga eller skriftliga, uttryckliga eller underförstådda, i den utsträckning detta tillåts av gällande lag.

På grund av den fortlöpande utvecklingen av teknik för intrång i och attacker mot nätverk garanterar inte Belkin att tjänsten, systemen eller nätverken på vilka (eller genom vilka) Webbplatsen och Tjänsterna används är säkra mot intrång eller attacker. Tjänsterna kan innehålla eller leveras i paket med en produkt, programvara eller ett tjänsteerbjudande från tredje part. Vi tillhandahåller inga garantier, vare sig uttryckliga, underförstådda, lagstadgade eller andra typer för någon sådan produkt, programvara eller tjänsteerbjudande från tredje part. Vi garanterar inte fortsatt tillgänglighet för en tjänst från tredje part som kan krävas vid användning eller drift av Webbplatsen eller en Tjänst.

Utöver detta kan vissa Tjänster övervaka strömanvändningen i hemmet. Belkin varken garanterar eller utlovar någon specifik nivå på strömbesparingar eller andra ekonomiska fördelar vid användningen av Tjänsterna eller andra funktioner. Faktiska besparingar och tillhörande ekonomiska fördelar varierar beroende på faktorer utanför Belkins kontroll eller kunskaper. Då och då kan Belkin använda Tjänsten för att tillhandahålla information som är unik för dig och din strömanvändning och föreslå ett tillfälle att sänka strömkostnaderna genom att följa förslag eller använda funktioner hos Tjänsten. Du godtar att denna information inte garanterar faktiska besparingar, och du samtycker till att inte begära ekonomiska eller andra gottgörelser från Belkin om dina besparingar skiljer sig åt. All information som Belkin tillhandahåller dig erbjuds i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. Vi kan inte garantera att den är korrekt eller uppdaterad. Vid tillfällen när den är kritisk kan informationen som tillhandahålls via Tjänsten inte ersätta direkttillgång till informationen i hemmet.

I VISSA JURISDIKTIONER OCH UNDER VISSA OMSTÄNDIGHETER KAN DET VARA MÖJLIGT ATT UNDANTA OCH/ELLER BEGRÄNSA BELKINS ANSVARSSKYLDIGHET GENTEMOT KONSUMENTER. ENDAST I DE JURISDIKTIONER DÄR DE ENLIGT LAG KAN GÖRA DETTA, OCH I FULL UTSTRÄCKNING ENLIGT LAG, FRISKRIVER SIG BELKIN FRÅN ALLA GARANTIER, VARE SIG UTTRYCKLIGA, LAGSTADGADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, ACCEPTABEL ELLER NÖJAKTIG KVALITET, FRÅNVARO AV INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER, ÄGANDERÄTT, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, FÖRLUST AV ELLER SKADADE DATA, FRÅNVARO AV VIRUS ELLER FRIHET FRÅN ATTACKER AV VIRUS ELLER SKADEPROGRAM, SÄKERHET, FULLGÖRANDE, FRÅNVARO AV FÖRSUMMELSE, FACKMANNAMÄSSIGT UTFÖRANDE, STÖRNINGSFRI ANVÄNDNING, ATT FUNKTIONERNA I WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTER KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTER OCH RELATERADE DATA, INFORMATION, PROGRAM OCH DOKUMENTATION KOMMER ATT GENERERA KORREKTA, TILLFÖRLITLIGA, TIDSMÄSSIGA RESULTAT, MATERIAL ELLER DATA, UTÖVER VAD SOM UTTRYCKLIGEN TILLHANDAHÅLLITS DIG FRÅN BELKIN SKRIFTLIGEN ELLER SAMTYCKTS TILL AV BELKIN SKRIFTLIGEN.

Allmänna undantag och ansvarsbegränsningar


I STÖRSTA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAG SKA BELKIN, DESS DOTTERBOLAG, DELÄGARE, ÅTERFÖRSÄLJARE, OMBUD ELLER LEVERANTÖRER ELLER DERAS RESPEKTIVE CHEFSPERSONER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER LICENSGIVARE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR

 1. NÅGRA SOM HELST FÖRLUSTER ELLER SKADOR PÅ DITT HEM, VVS-SYSTEM, ELEKTRISKA SYSTEM, RÖRDRAGNINGAR, DIN PRODUKT OCH KRINGUTRUSTNING (VARE SIG DEN ÄR ANSLUTEN TILL EN BELKIN-PRODUKT ELLER INTE), DATOR, MOBIL ENHET OCH ALLA ÖVRIGA OBJEKT OCH HUSDJUR I HEMMET, SAMT
 2. FÖR NÅGRA SOM HELST INDIREKTA, ANDROM TILL VARNAGEL, STRAFFRÄTTSLIGA, SÄRSKILDA SKADOR, OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ERSÄTTNING FÖR FÖRLUST AV VINST ELLER UTEBLIVNA INTÄKTER, FÖR AVBRUTEN VERKSAMHET, FÖR PERSONSKADOR, FÖR FÖRLUST AV SEKRETESS, FÖR FÖRLUST AV MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA PRODUKTER ELLER TJÄNSTER FRÅN TREDJE PART, FÖR UTEBLIVEN MÖJLIGHET ATT UPPFYLLA PLIKTER INKLUSIVE GOD TRO ELLER RIMLIG AKTSAMHET, FÖR FÖRSUMLIGHET, OCH FÖR ALLA ANDRA MATERIELLA OCH ÖVRIGA FÖRLUSTER),

OAVSETT OM TALAN GRUNDAS PÅ AVTALSRÄTT, GARANTI, UTOMOBLIGATORISKT ANSVAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT SOM UPPKOMMER AV ELLER PÅ NÅGOT SÄTT HAR SAMBAND MED FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER UTEBLIVEN MÖJLIGHET ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTER, ÄVEN OM BELKIN ELLER ANDRA SÅDANA ENTITETER HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DET SAMMANLAGDA ERSÄTTNINGSANSVARET FÖR BELKIN, DESS DOTTERBOLAG, SAMARBETSPARTNERS, ÅTERFÖRSÄLJARE, REPRESENTANTER ELLER LEVERANTÖRER GENTEMOT DIG FÖR ALL SKADA ÖVERSKRIDA ETT BELOPP PÅ FEMTIO DOLLAR (50,00 USD). DENNA BEGRÄNSNING ÄR KUMULATIV OCH ÖKAS INTE VID FÖREKOMSTER AV FLER ÄN EN SKADA ELLER BEGÄRAN OVANSTÅENDE FÖRBEHÅLL GÄLLER ÄVEN OM NÅGON GARANTI ELLER GOTTGÖRELSE FÖRFELAR SITT GRUNDLÄGGANDE SYFTE. INGENTING I DETTA AVSNITT SKA BEGRÄNSA DET ANSVAR BELKIN HAR I HÄNDELSE AV DÖDSFALL ELLER KROPPSSKADA.

OM DU BOR I DEN EUROPEISKA UNIONEN AVSER HÄNSYFTNINGARNA TILL "SÄRSKILD ELLER INDIREKT FÖRLUST ELLER FÖLJDFÖRLUST ELLER TILLFÄLLIG FÖRLUST" ALLA FÖRLUSTER VILKA (i) INTE RIMLIGTVIS KUNDE FÖRUTSES AV BÅDA PARTER, (ii) VAR UPPENBARA FÖR DIG MEN INTE FÖR OSS OCH/ELLER (iii) RIMLIGTVIS KUNDE FÖRUTSES AV BÅDA PARTER MEN KUNDE HA UNDVIKITS AV DIG, SÅSOM EXEMPELVIS (MEN INTE BEGRÄNSAT TILL) FÖRLUSTER ORSAKADE AV VIRUS, TROJANER ELLER ANDRA SKADLIGA PROGRAM, ELLER FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ DINA DATA.

Juridiska processer


Belkin kan inte hållas ansvarigt och är inte skadeståndsskyldigt gentemot dig eller andra parter för förlust eller skada till följd av din felaktiga användning av Webbplatsen eller Tjänster.  Du förstår även att brott mot dessa Användningsvillkor (vare sig dessa sker medvetet eller omedvetet), kan leda till påföljder för din del, inklusive men inte begränsat till skadeståndskrav från Belkin eller andra parter, eller civil- eller straffrättsligt åtal.

Belkin orsakas irreparabel skada om du bryter mot något av dessa Användningsvillkor, för vilka endast ekonomisk ersättning är otillräcklig, och du samtycker till att Belkin inhämtar sådan påbjudande eller skälig gottgörelse som Belkin bedömer som behövlig eller lämplig i sådana fall. Dessa gottgörelser tillkommer utöver andra gottgörelser som Belkin kan ha rätt till enligt lag.

Om Belkin hålls skadeståndsskyldigt, involveras i en juridisk tvist eller åsamkas förluster eller annan skada på grund av att du bryter mot dessa Användningsvillkor, kommer du i den utsträckning som tillåts enligt lag att åläggas att ersätta Belkin för samtliga utgifter, inklusive eventuella rimliga kostnader för juridiska ombud samt rättegångskostnader, förutom i den utsträckning Belkin bidragit till förlusten eller skadan.

Skiljedomsavtal, friskrivning från klassöverskridande skiljedomsavtal, rådande lagstiftning och ort

Om du är bosatt i USA gäller följande klausul för dig:

DU OCH BELKIN ÄR BÅDA INFÖRSTÅDDA MED OCH ÖVERENS OM ATT EVENTUELLA ANSPRÅK, TVISTER ELLER KONFLIKTER MELLAN DIG OCH BELKIN SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED (1) DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR, INKLUSIVE DETTA AVSNITTS GILTIGHET, OCH (2) DIN ANVÄNDNING AV EN PRODUKT/PRODUKTER OCH/ELLER TJÄNSTER ENLIGT DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR (KOLLEKTIVT ”TVISTEN”) ENBART OCH SLUTGILTIGT SKA LÖSAS MED ETT BINDANDE SKILJEDOMSAVTAL SOM ADMINISTRERATS AV JAMS, ETT ÖMSESIDIGT ÖVERENSKOMMET NATIONELLT ERKÄNT SKILJEDOMSINSTITUT ENLIGT DESS FÖRFARANDEBESTÄMMELSER SOM GÄLLER VID TIDPUNKTEN FÖR KONSUMENTRELATERADE TVISTER.  DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT DU UTAN DENNA BESTÄMMELSE HADE HAFT RÄTTEN ATT PROCESSA EN TVIST I DOMSTOL INFÖR EN JURY ELLER DOMARE, OCH ATT DU UTTRYCKLIGEN OCH MEDVETET HAR AVSTÅTT FRÅN DENNA RÄTTIGHET OCH ISTÄLLET ACCEPTERAT ATT LÖSA EVENTUELL TVIST VIA ETT BINDANDE SKILJEDOMSAVTAL I ENLIGHET MED BESTÄMMELSERNA I DENNA PARAGRAF.

INNAN EN BEGÄRAN OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE LÄMNAS IN SKA ENDERA PART FÖRST MEDDELA DEN ANDRA PARTEN FÖR ATT FÖRSÖKA LÖSA TVISTEN. OM TVISTEN INTE HAR LÖSTS INOM 60 DAGAR EFTER ETT SÅDANT MEDDELANDE SKA EN BEGÄRAN SKICKAS IN OM SKILJEDOMSFÖRFARANDE. SKILJEDOMSFÖRFARANDET FÖR EN TVIST ELLER ETT ANSPRÅK SKA SKE I ENLIGHET MED DE DÅ AKTUELLA OCH TILLÄMPBARA JAMS-REGLERNA PÅ DE SÄTT DE ÄNDRAS AV DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR.SKILJEDOMSFÖRFARANDET SKA ÄGA RUM INFÖR EN ENSKILD SKILJEDOMARE SOM MÅSTE VARA EN PENSIONERAD DOMARE, I EN AV SEX REGIONALA JURISDIKTIONSORTER I ENLIGHET MED ORTERNA SOM NÄMNS NEDAN.  OAVSETT OM DU VINNER TVISTEN ELLER INTE, OCH SÅ LÄNGE DITT ANSPRÅK INTE BEDÖMS SOM GRUNDLÖST AV SKILJEDOMAREN ENLIGT REGEL 11(B) I DE FEDERALA REGLERNA FÖR CIVILRÄTTSLIGA PROCESSER, HAR DU RÄTT TILL ERSÄTTNING FÖR DINA KOSTNADER FÖR SKILJEDOMSAVTALET ENLIGT SKILJEDOMARENS BEDÖMNING.  OM SKILJEDOMEN MOTSVARAR ELLER ÄR STÖRRE ÄN DEN SUMMA DU KRÄVDE I DITT ANSPRÅK, KOMMER BELKIN ATT BETALA DE SKÄLIGA OCH FAKTISKA ADVOKATKOSTNADER SOM AVGÖRANDET AV TVISTEN HAR INNEBURIT FÖR DIG, PLUS EN MINSTA ERSÄTTNING PÅ 2 500 USD.  ALLA BESLUT ELLER ERSÄTTNINGAR SOM FASTSTÄLLS AV SKILJEDOMAREN I ETT TVISTEMÅL ÄR SLUTGILTIGA OCH BINDANDE FÖR BÅDA PARTER, OCH KAN INFÖRAS SOM DOM I EN DOMSTOL I DEN AKTUELLA JURISDIKTIONEN.  OM NÅGON AV PARTERNA TAR EN TVIST TILL DOMSTOL ELLER ANNAT ICKE-SKILJEFÖRFARANDE FORUM, KAN SKILJEDOMAREN ELLER DOMAREN ERSÄTTA DEN ANDRA PARTENS SKÄLIGA KOSTNADER OCH UTGIFTER (INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING TILL ADVOKATAVGIFTER) SOM UPPKOMMIT PGA EFTERLEVNAD AV DENNA BINDANDE SKILJEDOMSBESTÄMMELSE, INKLUSIVE ACCEPTERANDET ELLER AVFÄRDANDET AV EN SÅDAN TVIST. ALLA SKILJEDOMSFÖRFARANDEN SKA VARA KONFIDENTIELLA OCH VARKEN DU, BELKIN ELLER SKILJEDOMAREN FÅR YPPA FÖREKOMSTEN AV, INNEHÅLLET I ELLER RESULTATET AV EN SKILJEDOM, MED UNDANTAG FÖR OM DETTA KRÄVS ENLIGT LAG ELLER I SYFTE ATT GENOMDRIVA ELLER ÖVERKLAGA SKILJEDOMEN. BESLUTET I EN SKILJEDOM KAN REGISTRERAS HOS VALFRI RÄTTSINSTANS MED LÄMPLIG JURISDIKTION. OM EN DOMSTOL BEDÖMER ATT NÅGON DEL AV DENNA SKILJEDOMSKLAUSUL ÄR EJ TILLÄMPLIG ELLER OGILTIG SKA ÖVRIGA DELAR FORTSÄTTA ATT GÄLLA FULLT UT.

VARKEN DU ELLER BELKIN HAR RÄTT ATT SLÅ SAMMAN ELLER KONSOLIDERA ANSPRÅK I SKILJEFÖRFARANDEN AV ELLER MOT ANDRA KONSUMENTER ELLER MEDLA I NÅGRA ANSPRÅK SOM REPRESENTANT ELLER MEDLEM AV EN KLASS ELLER I EGENSKAP AV PRIVAT STATSÅKLAGARE.  DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT DU UTAN DENNA BESTÄMMELSE HADE HAFT RÄTT ATT MEDLA I EN TVIST PÅ EN KLASSÖVERSKRIDANDE ELLER REPRESENTERANDE GRUND, OCH ATT DU UTTRYCKLIGEN OCH MEDVETET HAR AVSTÅTT FRÅN DENNA RÄTTIGHET OCH ISTÄLLET ACCEPTERAT ATT ENDAST MEDLA I DINA EGNA TVISTER I ENLIGHET MED BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT. UTAN HINDER FRÅN AVTALET OVAN GÄLLANDE MEDLING I TVIST, ÄR BÅDE DU OCH BELKIN INFÖRSTÅDDA MED ATT VILKEN SOM HELST AV PARTERNA SOM ETT ALTERNATIV TILL SKILJEDOMSAVTAL KAN VIDTA ENSKILD ÅTGÄRD I EN SMÅMÅLSDOMSTOL FÖR ATT LÖSA EN TVIST, SÅ LÄNGE SMÅMÅLSDOMSTOLEN INTE FRÄMJAR ELLER TILLÅTER ATT ANSPRÅK SLÅS SAMMAN ELLER KONSOLIDERAS.

DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR LYDER UNDER OCH SKA TOLKAS I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAGAR I STATEN KALIFORNIEN UTAN ATT NÅGON ANNAN LAGSTIFTNING TILLÅTS TRÄDA I KRAFT SOM SKULLE INNEBÄRA ATT LAGARNA I NÅGON JURISDIKTION SKULLE TILLÄMPAS PÅ PARTERNAS RÄTTIGHETER ELLER SKYLDIGHETER.  OM DU DÄREMOT ÄR KONSUMENT OCH BOSATT I ETT LAND DÄR BELKIN SALUFÖR ELLER MARKNADSFÖR TJÄNSTEN KAN LOKAL LAGSTIFTNING GÖRA GÄLLANDE ATT VISSA LAGAR FÖR KONSUMENTSKYDD I DET LAND DÄR DU ÄR BOSATT GÄLLER FÖR VISSA DELAR AV DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR.  DESSUTOM KAN BELKIN ANSÖKA OM PÅBJUDEN GOTTGÖRELSE I VALFRI DOMSTIL MED JURISDIKTION ATT SKYDDA DESS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. FN-KONVENTIONEN ANGÅENDE AVTAL OM INTERNATIONELLA KÖP AV VAROR OCH FN-KONVENTIONEN ANGÅENDE PRESKRIPTIONSTID VID INTERNATIONELLA KÖP AV VAROR UNDANTAS HÄRMED UTTRYCKLIGEN OCH GÄLLER INTE DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR.

MED UNDANTAG FÖR ENSKILDA SMÅMÅL SOM KAN TAS TILL EN SMÅMÅLSDOMSTOL AV KORREKT JURISDIKTION OCH ORT, SKA EVENTUELLA SKILJEDOMSÄRENDEN, RÄTTEGÅNGAR, ÅTAL ELLER PROCESSER SOM UPPSTÅR PGA ELLER I SAMBAND MED DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR ELLER EN TVIST INLEDAS I (1) NEW YORK, NEW YORK, (2) ATLANTA, GEORGIA, (3) CHICAGO, ILLINOIS, (4) DALLAS, TEXAS, (5) SEATTLE, WASHINGTON, ELLER (6) LOS ANGELES, KALIFORNIEN, OCH BÅDE DU OCH BELKIN UNDERORDNAR ER OÅTERKALLELIGT DEN SÄRSKILDA JURISDIKTIONEN OCH PLATSEN FÖR DEN TYPEN AV PROCESS. FÖR EN TVIST OM 10 000 USD ELLER MINDRE KAN DU DOCK VÄLJA OM SKILJEDOMSÄRENDET I NÅGON AV DE SEX REGIONALA ORTERNA SKA FORTGÅ PERSONLIGEN, VIA TELEFON ELLER BASERAT ENDAST PÅ INLÄMNINGAR.

Om du befinner dig utanför USA, eller om ovanstående skiljedomsklausul inte gäller dig eller inte kan genomdrivas enligt beslut av behörig domstol, så gäller följande klausul för dig:

Dessa användningsvillkor lyder under gällande lagstiftning i Kalifornien, utan hänvisning till lagvalsregler.  Statliga och federala domstolar i Kalifornien ska ha icke-exklusiv jurisdiktion i tvister som uppstår under, eller i anslutning till, dessa Användningsvillkor.  Om du däremot är konsument och bosatt i ett land där Belkin saluför eller marknadsför Webbplatser eller en Tjänst kan lokal lagstiftning göra gällande att vissa lagar för konsumentskydd i det land där du är bosatt gäller för vissa delar av dessa användningsvillkor.  FN-konventionen angående avtal om internationella köp av varor och FN-konventionen angående preskriptionstid vid internationella köp av varor undantas härmed uttryckligen och gäller inte dessa användningsvillkor.

Andra viktiga juridiska villkor


Varunamn, varumärken, servicemärken, logotyper och domännamn som tillhör enskilda parter betraktas som deras respektive ”märken”. Vad gäller Belkins märken och dess leverantörers märken behåller märkets ägare full äganderätt till alla dess märken som är kopplade till eller visas i samband med Webbplatsen eller Tjänster. Du får inte rama in eller använda inramningsteknik för att innesluta några av Belkins märken, eller annan skyddad information (inklusive bilder, text, sidlayout eller form) som tillhör Belkin utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Belkin. Du får inte använda metataggar eller annan ”dold text” där Belkins märken används utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Belkins.

Du samtycker till att använda Webbplatser och Tjänster i enlighet med gällande lagstiftning. Du är införstådd med att Webbplatsen och Tjänster faller under amerikansk och lokal lagstiftning om exportkontroll. Du intygar att du inte är medborgare i ett land med embargo, eller en otillåten slutanvändare enligt tillämpliga amerikanska eller lokala lagar, föreskrifter eller listor avseende export eller anti-terrorism. Du samtycker till att inte exportera, återexportera, omdirigera, överföra eller lämna ut någon del av Webbplatsen eller Tjänster eller någon relaterad teknisk information eller material, direkt eller indirekt, i strid med tillämpliga exportlagar eller -föreskrifter.

Du är införstådd med och samtycker till att eventuella översättningar av den engelskspråkiga versionen av dessa Användningsvillkor endast tillhandahålls som en tjänst, och att den engelskspråkiga versionen av dessa Användningsvillkor har företräde framför en översatt version om det skulle finnas motstridigheter i dem.

Dessa Användningsvillkor, inklusive de dokument som hänvisas till i dessa Användningsvillkor, utgör det fullständiga avtalet avseende Webbplatsen och Tjänster och ersätter helt alla tidigare avtal.  

Belkin får helt eller delvis överlåta eller delegera sina åtaganden enligt dessa Användningsvillkor utan föregående samtycke från dig. Du får inte överlåta dessa Användningsvillkor utan föregående skriftligt medgivande från Belkin.

Ingen part ansvarar för problem med användning som ligger utanför dess kontroll, såsom force majeure, arbetskonflikter, brist på material, terrorism, eller stabilitet eller tillgänglighet för internet eller en del av internet.

Om Belkin inte utövar eller verkställer en juridisk rättighet eller gottgörelse enligt dessa villkor samtycker du till att detta inte ska tolkas som att Belkin formellt avsäger sig sina rättigheter och att Belkin fortfarande kan hävda dessa rättigheter och gottgörelser.

Om något villkor i dessa Användningsvillkor av någon anledning är ogiltigt ska de återstående villkoren fortsätta att gälla och vara verkställbara.

BELKIN, LINKSYS, WEMO och många produktnamn och logotyper är varumärken som tillhör Belkin-koncernen.  Varumärken från tredje part som omnämns tillhör deras respektive ägare.

© 2014 Belkin International, Inc. och/eller dess samarbetspartners. Med ensamrätt.

 

Uppdaterat den 30 november 2014

Loading Shopping Cart...