text.skipToContent text.skipToNavigation

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Witamy w firmie Belkin!  Niniejsze Warunki użytkowania obejmują wszystkie witryny sieci web marek Belkin, Linksys i WeMo oraz wszelkie inne witryny sieci web powiązane z witryną www.belkin.com, w tym m.in. wszelkie witryny serwisów społecznościowych marek Belkin, Linksys i WeMo, i stanowią umowę między użytkownikiem a firmą Belkin dotyczącą użytkowania tych witryn sieci web (określanych łącznie jako „Witryna”) oraz wszelkich aplikacji ułatwiających korzystanie z Witryny lub jakichkolwiek usług udostępnionych przez firmę Belkin w Witrynie lub za jej pośrednictwem (określanych łącznie jako „Usługi”). Korzystanie z Witryny i Usług podlega niniejszym Warunkom użytkowania oraz Zasadom ochrony prywatności firmy Belkin. Przed rozpoczęciem korzystania z Witryny lub Usług użytkownik powinien się z nimi uważnie zapoznać.

Dla ułatwienia w niniejszych Warunkach użytkowania są stosowane następujące terminy: Termin „Belkin”, „my” lub „nas” oraz wszelkie inne formy gramatyczne oznaczają firmę Belkin International, Inc., w tym jej globalne podmioty zależne oraz spółki stowarzyszone (w tym firmę Linksys). Termin „Produkty firmy Belkin” oznacza wszelkie aplikacje, produkty i usługi marek Belkin, Linksys i WeMo.  Termin „Dane osobowe” jest zdefiniowany w Zasadach ochrony prywatności firmy Belkin.

Niniejsze Warunki użytkowania mogą co pewien czas ulegać zmianie, dlatego prosimy o częste zapoznawanie się z ich treścią. W przypadku wprowadzenia zmian w Warunkach użytkowania zmienioną wersję opublikujemy w tym miejscu i opatrzymy datą zmiany. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w Warunkach użytkowania poinformujemy o nich użytkowników za pośrednictwem poczty e-mail, ewentualnie zamieścimy dobrze widoczny komunikat w Witrynie. Jeśli jakiekolwiek zmiany w niniejszych Warunkach użytkowania w wyniku orzeczenia sądu zostaną uznane za nieważne lub niewykonalne, wówczas pierwotne Warunki użytkowania, zaakceptowane przez użytkownika, będą nadal w pełni obowiązywały.

Korzystanie z Witryny


Nie wolno użytkować Witryny ani Usług w niewłaściwy sposób.  Nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji bądź uzyskiwać dostępu do jakichkolwiek systemów lub sieci podłączonych do Witryny ani do żadnych serwerów firmy Belkin, ani do żadnych Usług, za pośrednictwem jakichkolwiek środków, których nie udostępniliśmy celowo za pośrednictwem Witryny.

Nie wolno używać żadnego urządzenia, oprogramowania ani procedury do podejmowania prób zmodyfikowania, przechwycenia lub zakłócenia działania Witryny i Usług bądź użytkowania Witryny lub Usług przez innych użytkowników.  W szczególności użytkownik nie może przesyłać, przekazywać ani transferować żadnych nieautoryzowanych plików, kodów źródłowych, skryptów (w tym m.in. wirusów i koni trojańskich) ani używać żadnego urządzenia, programu, algorytmu, metody lub procesu (zarówno automatycznego, jak i ręcznego) w celu uzyskania dostępu do jakiejkolwiek części Witryny lub Usługi oraz jej uzyskania, kopiowania lub monitorowania, ani w żaden sposób powielać ani pomijać struktury nawigacyjnej lub warstwy prezentacyjnej Witryny.  

Nie wolno kopiować, sprzedawać ani w żaden sposób wykorzystywać w celu komercyjnym żadnej części Witryny lub Usługi, które udostępniamy użytkownikowi, bez naszej pisemnej zgody.

Użytkownik nie może wykorzystywać treści dostępnych w Witrynie bez zgody firmy Belkin, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Nie wolno usuwać, zakrywać ani zmieniać żadnych znaków towarowych lub informacji prawnych wyświetlanych w Witrynie. Użytkownik może użytkować informacje o produktach oraz dokumentację („Dokumentację”) firmy Belkin udostępnione przez firmę Belkin do pobrania z Witryny, pod warunkiem, że użytkownik (1) użytkuje Dokumentację wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, a produkt nie jest produktem przeznaczonym dla „małych i średnich przedsiębiorstw lub MŚP”. Jeśli produkt jest produktem przeznaczonym dla „małych i średnich przedsiębiorstw lub MŚP”, wówczas użytkownik może użytkować Dokumentację w celu prywatnym lub komercyjnym; (2) nie modyfikuje Dokumentacji ani (3) nie usuwa żadnych informacji o prawach autorskich.

Serwisy stron trzecich, serwisy społecznościowe i łącza do nich


W Witrynie i Usługach lub za ich pośrednictwem udostępniamy łącza do witryn sieci web obsługiwanych przez strony trzecie. Z chwilą opuszczenia Witryny i Usług czynności użytkownika są objęte warunkami użytkowania i zasadami ochrony prywatności witryn sieci web stron trzecich. Firma Belkin nie ponosi odpowiedzialności za warunki użytkowania, praktyki w zakresie ochrony prywatności ani treść tych witryn sieci web, zalecając użytkownikowi dokładne zapoznanie się z warunkami użytkowania i zasadami ochrony prywatności każdej odwiedzanej witryny sieci web.

Fora / czaty


Jeśli użytkownik w ramach korzystania z Witryny lub jakiejkolwiek Usługi uczestniczy w forum dyskusyjnym lub czacie, bądź zamieszcza tam informacje, wówczas musi mieć świadomość, że zamieszczane informacje będą dostępne publicznie. Mogą być one czytane, gromadzone, przekazywane lub używane przez innych użytkowników forum, zarówno wewnątrz serwisów firmy Belkin, jak i poza nimi, którzy mają dostęp do tego forum. Te informacje mogą także posłużyć komuś do wysyłania użytkownikowi niepożądanych wiadomości e-mail. Należy mieć na uwadze, że na konkretnym forum mogą obowiązywać dodatkowe zasady. Opinie użytkowników na forach i czatach są wyłącznie ich opiniami i nie odzwierciedlają opinii firmy Belkin. Nie ponosimy odpowiedzialności za Dane osobowe ani inne informacje, które użytkownik udostępnia na takim forum, ani za konsekwencje przesłania informacji.

Komercyjne użytkowanie naszych Usług


Jeśli użytkownik korzysta z Usług w imieniu przedsiębiorstwa, wówczas to przedsiębiorstwo akceptuje niniejsze Warunki użytkowania. Ustawa o gwarancjach konsumenckich z 1993 roku (Nowa Zelandia) nie ma zastosowania, jeśli Usługi są udostępniane w celach prowadzenia działalności biznesowej.  W zakresie dozwolonym przez prawo firma użytkownika będzie chronić i zabezpieczać firmę Belkin i jej spółki stowarzyszone, kierowników, agentów i pracowników przed wszelkimi roszczeniami, procesami i działaniami wynikającymi z lub związanymi z korzystaniem z Usług lub naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania, w tym przed wszelkimi zobowiązaniami i kosztami wynikającymi z roszczeń, strat, szkód, procesów, wyroków, kosztów sądowych i kosztów obsługi prawnej.

Tworzenie Konta


W celu użytkowania niektórych Usług przez użytkownika może być konieczne utworzenie konta oraz hasła do tego konta.  Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a także zgadza się na poniesienie odpowiedzialności za wszelkie czynności wykonane za pośrednictwem jego konta lub hasła. Użytkownik zgadza się również podawać podczas tworzenia konta wyłącznie informacje prawdziwe i dokładne.

Jeśli w celu użytkowania Usługi przez użytkownika wymagane jest utworzenie hasła, wówczas w celu weryfikacji tożsamości użytkownika w związku z uzyskaniem dostępu do Usługi będą służyć adres e-mail użytkownika oraz hasło.  Użytkownik winien wybrać hasło niepowtarzalne, składające się z liter i cyfr oraz niezwiązane z tożsamością użytkownika bądź kogokolwiek innego, jak również z informacjami dostępnymi publicznie ewentualnie wymaganymi przez naszą firmę do świadczenia Usługi na rzecz użytkownika bądź innych osób.  Jeśli użytkownik udostępnia informacje związane z Usługą innym osobom, ewentualnie pozwala innym osobom na dostęp do Usługi za pośrednictwem adresu e-mail i hasła użytkownika, wówczas nie może oczekiwać zachowania prywatności ani poufności Danych osobowych, które mogą zostać celowo bądź przypadkowo ujawnione.  Należy więc unikać udostępniana tych materiałów innym osobom.  Użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić firmę Belkin o wszelkich przypadkach nieautoryzowanego użycia konta lub hasła, jak również o wszelkich innych przypadkach naruszenia zabezpieczeń.  Aby skontaktować się z firmą Belkin, należy skorzystać z danych kontaktowych podanych pod następującymi łączami:

Belkin:  SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI

Linksys:  SKONTAKTUJ SIÊ Z NAMI.

Firma Belkin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku korzystania z hasła lub konta użytkownika przez inną osobę, bez względu na to, czy takie użycie odbywa się za zgodą użytkownika.  Jednak użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za straty poniesione przez firmę Belkin lub inne podmioty w związku z korzystaniem z konta lub hasła użytkownika przez inną osobę w wyniku niezapewnienia przez użytkownika bezpieczeństwa i poufności danych konta.  Użytkownik w żadnym momencie nie ma prawa korzystać z kont innych osób bez ich zgody.  Firma Belkin nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tych zobowiązań przez użytkownika.

Firma Belkin może udostępniać użytkownikowi powiadomienia w związku z wymogami prawa lub w celach marketingowych bądź innych za pośrednictwem (według uznania) poczty e-mail wysyłanej na podstawowy adres e-mail powiązany z kontem użytkownika, w postaci wydruku lub publikacji powiadomienia w Witrynie. Firma Belkin nie ponosi odpowiedzialności za żadne mechanizmy automatycznego filtrowania, które użytkownik lub dostawca sieci użytkownika stosuje w odniesieniu do powiadomień e-mail. Firma Belkin zaleca użytkownikowi dodanie adresów URL w domenie @Belkin.com do książki adresowej w celu upewnienia się, że powiadomienia e-mail od firmy Belkin będą otrzymywane.

Dostępność produktów i usług


Mimo że Witryna jest dostępna na całym świecie, niektóre Produkty firmy Belkin lub Usługi udostępniane w Witrynie lub za jej pośrednictwem mogą być niedostępne w kraju użytkownika. Firma Belkin może, według własnego uznania, ograniczyć dostępność lub liczbę funkcji, produktów lub Usług w odniesieniu do dowolnej osoby oraz obszaru geograficznego. Żadna oferta dotycząca jakichkolwiek funkcji, produktów lub Usług zawarta w Witrynie nie ma zastosowania, jeśli jest niezgodna z prawem.  Prosimy o skontaktowanie się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania informacji na temat Produktów firmy Belkin i usług dostępnych w kraju użytkownika.  Jednak użytkownik podlega niniejszym Warunkom użytkowania każdorazowo podczas uzyskiwania dostępu do Witryny lub Usług bądź podczas ich użytkowania.

Firma Belkin podejmuje wszelkie starania mające na celu zapewnienie możliwie największej dokładności, jednak nie gwarantuje, że opisy produktów lub inne treści w Witrynie są dokładne, pełne, rzetelne, aktualne czy bezbłędne.

Dodatkowe warunki


W przypadku zakupu Produktów firmy Belkin za pośrednictwem Witryny lub użytkowania jakiejkolwiek części lub funkcji Witryny, w tym brania udziału w konkursach i promocjach, użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie zgody na dodatkowe warunki.  Na przykład możemy wymagać od użytkownika zaznaczenia pola wyboru poświadczającego wyrażenie zgody na takie dodatkowe warunki (wiąże się to zazwyczaj z zakupem Produktów firmy Belkin za pośrednictwem Witryny lub wzięciem udziału w konkursie).  Jeśli użytkownik zgodzi się na takie dodatkowe warunki, wówczas będą one stanowiły część niniejszych Warunków użytkowania na mocy niniejszego akapitu.

W razie konfliktu między niniejszymi Warunkami użytkowania a jakimikolwiek dodatkowymi warunkami udostępnionymi odnośnie do lub dotyczącymi określonej części Witryny lub jakiejkolwiek Usługi takie dodatkowe warunki będą nadrzędne w związku z użytkowaniem przez użytkownika takiej części Witryny lub określonej Usługi.

Dane, informacje i prywatność


Praktyki firmy Belkin w zakresie ochrony prywatności są opisane w Zasadach ochrony prywatności firmy Belkin.

Licencja i dostęp


Użytkownikowi przestrzegającemu niniejszych Warunków użytkowania firma Belkin udziela ograniczonego, podlegającego wycofaniu, niewyłącznego, niezbywalnego, niepodlegającego udzielaniu na zasadzie podlicencji prawa do użytkowania Usług i Witryny zgodnie z przeznaczeniem oraz niniejszymi Warunkami użytkowania oraz wszelkimi obowiązującymi prawami i przepisami.  Niniejsza licencja nie dotyczy jakiejkolwiek odsprzedaży jakiejkolwiek Usługi lub Witryny bądź jej treści, jakiegokolwiek gromadzenia lub użytkowania jakichkolwiek list produktów, opisów i cen ani pochodnego użytkowania jakiejkolwiek Usługi lub Witryny bądź ich treści, jakiegokolwiek pobierania lub kopiowania informacji o koncie na rzecz strony trzeciej, ani użytkowania mechanizmów automatycznego wyszukiwania danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych.

W przypadku nieprzestrzegania niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika możemy wycofać licencję udzieloną użytkownikowi oraz skasować lub zdezaktywować konto użytkownika (jeśli takie istnieje w powiązaniu z Witryną lub Usługami).

Nie udzielamy użytkownikowi żadnych innych praw w sposób domniemany ani jakikolwiek inny.  Wszystkie prawa, które nie zostały przyznane użytkownikowi w niniejszych Warunkach użytkowania w sposób jawny są zastrzeżone przez firmę Belkin, jej licencjobiorców, dostawców, wydawców, właścicieli praw autorskich oraz innych dostawców treści.

Sposób użytkowania Usług


Przeznaczenie Usług: Usługi nie są przeznaczone do użytkowania w sytuacjach zagrożenia życia lub w sytuacjach krytycznych. Przeznaczenie Usług jest ograniczone do dostępu i użytkowania wyłącznie w zakresie niekrytycznych czasowo funkcji, informacji i/lub sterowania Produktami firmy Belkin.  Naszym celem jest świadczenie wysoce niezawodnych i dostępnych Usług, jednak te Usługi, w tym dostęp zdalny i powiadomienia mobilne, nie są przeznaczone do 100% niezawodnego działania ani 100% dostępności i takiego działania ani takiej dostępności nie gwarantujemy.  Dodatkowo Usługi mogą podlegać sporadycznym zakłóceniom i awariom z przyczyn niezależnych od firmy Belkin, obejmującym m.in. przerwy w działaniu sieci Wi-Fi, przerwy w świadczeniu usług przez usługodawcę, powiadomienia mobilne i operatorów sieci.  Nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy, że użytkownik będzie otrzymywał powiadomienia lub będzie miał dostęp do Usług w każdym momencie lub w ogóle.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Produkty firmy Belkin i Usługi nie posiadają certyfikacji do reagowania w sytuacjach kryzysowych ani nie są przeznaczone ani odpowiednie do użytkowania w sytuacjach lub otoczeniu, w których awarie, opóźnienia lub błędy bądź nieścisłości w danych lub dostarczonych informacjach mogą prowadzić do śmierci, obrażeń cała lub poważnych szkód fizycznych lub środowiskowych, w tym m.in. w związku z eksploatacją obiektów jądrowych, systemów nawigacji samolotów lub systemów komunikacji, systemów kontroli ruchu lotniczego, systemów podtrzymywania życia lub systemów uzbrojenia. UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE PRODUKTY FIRMY BELKIN I USŁUGI NIE STANOWIĄ SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO MONITOROWANEGO PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ — FIRMA BELKIN NIE MONITORUJE POWIADOMIEŃ RATUNKOWYCH I W PRZYPADKU ZAGROŻENIA NIE WYŚLE SŁUŻB RATUNKOWYCH DO DOMU ANI MIEJSCA PRZEBYWANIA UŻYTKOWNIKA.  Dodatkowo pracownicy działów obsługi klienta i pomocy technicznej nie mogą być uznani jako pomoc w sytuacjach zagrożenia życia osób znajdujących się w domu i nie udzielają takiej pomocy ani nie zastępują pracowników służb ratunkowych.  Wszelkie sytuacje zagrażające życiu lub nagłe wypadki powinny być zgłaszane odpowiednim służbom ratunkowym na obszarze zamieszkania użytkownika.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NIE BĘDZIE POLEGAŁ NA USŁUGACH W ŻADNEJ SYTUACJI ZAGROŻENIA ŻYCIA ANI SYTUACJI KRYTYCZNEJ. WSZELKIE POWIADOMIENIA MOBILNE DOTYCZĄCE STANU I ALARMÓW PRODUKTÓW FIRMY BELKIN SĄ UDOSTĘPNIANE WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NIE SĄ ZAMIENNIKIEM SYSTEMU POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO MONITOROWANEGO PRZEZ STRONĘ TRZECIĄ. Wszelkie informacje udostępniane przez firmę Belkin dotyczące postępowania w sytuacjach awaryjnych są oparte na autorytatywnych źródłach informacji na temat bezpieczeństwa, jednak firma Belkin nie może w żaden sposób udzielić szczegółowych informacji dotyczących sytuacji mającej miejsce w domu użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za samodzielne zdobycie wiedzy na temat postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz postępowania w zależności od sytuacji, w której się znajduje.

Wymagania systemowe. Certain Services may not be accessible without: (i) działającej domowej sieci Wi-Fi skonfigurowanej pod kątem niezawodnej komunikacji z danym Produktem firmy Belkin; (ii) konta w serwisie firmy Belkin; (iii) mobilnych klientów, takich jak obsługiwane telefony lub tablety (wymagane w przypadku niektórych funkcji); (iv) stałego, domowego szerokopasmowego połączenia z Internetem; (v) innych elementów systemu określonych przez firmę Belkin.  Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia dostępności wszystkich wymaganych elementów systemu, a także ich zgodności i poprawnej konfiguracji.  Użytkownik akceptuje fakt, że Usługi mogą nie działać zgodnie z opisem, jeśli wymagania nie zostaną spełnione, a zgodność nie zostanie zapewniona.

Zawieszenie lub anulowanie Usługi


Ponieważ regularnie usprawniamy lub zmieniamy Usługi w celu poprawy obsługi klienta, możemy dodawać, zmieniać lub usuwać funkcje lub elementy dowolnej Usługi.  W niektórych przypadkach możemy zawiesić lub zakończyć świadczenie Usługi.  W przypadku zmiany, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usługi postaramy się powiadomić o tym użytkownika bez zbędnej zwłoki.  Jednak zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w listach produktów w Witrynie oraz do zmieniania obowiązujących cen takich produktów w dowolnym momencie i bez powiadomienia.

Użytkownik może zakończyć korzystanie z naszej Witryny lub z naszych Usług w dowolnym momencie.  Jednak jeśli użytkownik utworzył u nas konto, wówczas możemy zawiesić lub anulować dostęp użytkownika do Witryny lub Usługi i/lub zablokować dalszy dostęp użytkownika do Witryny, powiadamiając użytkownika o tym fakcie w sposób mający komercyjne uzasadnienie w zaistniałej sytuacji, jeśli (a) użytkownik nie przestrzega niniejszych Warunków użytkowania lub innych umów bądź zasad powiązanych z użytkowaniem przez użytkownika Witryny lub Usługi, (b) działania użytkownika powodują naruszenie przez firmę Belkin jakichkolwiek umów lub zasad wymaganych do prowadzenia Witryny lub Usługi, (c) firma Belkin zostanie zobowiązana do wykonania takiej czynności przez jakikolwiek sąd, organ ścigania lub instytucję rządową w jakimkolwiek kraju, (d) Witryna lub Usługa zostanie wycofana lub istotnie zmodyfikowana z jakiegokolwiek powodu; (e) będziemy się zasadnie spodziewać wystąpienia problemów technicznych lub problemów mogących wpłynąć na działanie Usług lub Witryny; (f) wystąpią nieoczekiwane problemy techniczne lub problemy wpływające na działanie Usług lub Witryny; lub (g) jeśli będziemy musieli przeprowadzić dochodzenie w związku z podejrzeniem popełnienia wykroczenia.  W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej firma Belkin może, po uprzednim pisemnym powiadomieniu użytkownika o anulowaniu dostępu do Witryny lub Usługi, zdezaktywować lub skasować konto użytkownika.  Firma Belkin nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnych innych stron trzecich za jakiekolwiek zawieszenie lub anulowanie dostępu użytkownika do Witryny lub Usługi ani za dezaktywowanie lub usunięcie konta użytkownika.

Treść firmy Belkin


Całość tekstu i grafiki oraz wszystkie interfejsy użytkownika, interfejsy wizualne, fotografie, znaki towarowe, logo, dźwięki, utwory muzyczne i graficzne, materiały, dokumentacje oraz kod komputerowy (określane łącznie jako „Treść firmy Belkin”), w tym m.in. design, struktura, dobór, koordynacja, wyraz, wygląd i działanie („look and feel”) oraz aranżacja takich Treści firmy Belkin zawartych w Witrynie lub będących częścią jakiejkolwiek Usługi stanowi własność firmy Belkin, jest przez nią kontrolowana i udzielona jej bądź przez nią na podstawie licencji oraz jest chroniona prawami ochrony przemysłowej, prawami autorskimi, patentami i znakami towarowymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a także różnymi innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej.

Użytkownik nie może użytkować, kopiować, modyfikować, publikować, zamieszczać, publicznie wyświetlać lub publicznie wykonywać (zarówno w formie cyfrowej, jaki i przekazu audio lub wideo), kodować, przekładać, dystrybuować ani rozpowszechniać żadnych Treści firmy Belkin za pośrednictwem jakiejkolwiek metody lub jakiegokolwiek nośnika bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Belkin.  Użytkownik może użytkować Treści firmy Belkin wyłącznie na prywatny użytek niekomercyjny, chyba że niniejsze Warunki użytkowania stanowią inaczej.

Mimo że firma Belkin dołożyła wszelkich starań w celu udostępnienia w Witrynie dokładnych informacji, w zakresie dozwolonym przez prawo firma Belkin nie ponosi odpowiedzialności za dokładność informacji ani za żadne błędy typograficzne lub graficzne, które mogą wystąpić w niniejszym dokumencie lub w dokumentach powiązanych. Firma Belkin może zmienić Usługi lub Produkty wymienione w Witrynie w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Wymienienie produktów lub usług nie stworzonych przez firmę Belkin pełni wyłącznie funkcję informacyjną i nie stanowi zachęty ani zalecenia do ich stosowania.

Treść użytkownika


Użytkownik zachowuje wszelkie prawa własności intelektualnej, które posiada w odniesieniu do wszelkich treści przesyłanych w ramach użytkowania jakiejkolwiek Usługi lub jakiejkolwiek części bądź funkcji Witryny.

Przekazując lub w inny sposób przesyłając treści do naszej Usługi lub Witryny, użytkownik udziela firmie Belkin i jej współpracownikom światowej licencji na użytkowanie, udostępnianie, przechowywanie, powielanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych, komunikowanie, publikowanie, publiczne wykonywanie, publiczne wyświetlanie i dystrybuowanie takich treści. Prawa udzielane przez użytkownika na mocy tej licencji służą ograniczonym celom prowadzenia, promowania i usprawniania naszych Usług oraz tworzenia nowych usług. Ta licencja obowiązuje również po zakończeniu korzystania z naszych Usług przez użytkownika. Użytkownik powinien się upewnić, że ma wystarczające prawa do udzielenia nam takiej licencji odnośnie do treści, które przesyła do naszych Usług.  Aby uzyskać dostęp do swoich treści, bądź zmienić je lub usunąć, użytkownik powinien się z nami skontaktować, pisząc na adres privacy@belkin.com; jeśli użytkownik mieszka w Singapurze, powinien się skontaktować z p. Alison Tan, pisząc na adres privacy.sg@belkin.com — z przyjemnością udzielimy pomocy.

Firma Belkin może poprosić użytkownika o podzielenie się komentarzami, sugestiami lub pomysłami dotyczącymi Produktów firmy Belkin lub Usług, m.in. na temat sposobów ich poprawy („Opinia”); użytkownik może również przekazać takie informacje z własnej woli. Przesyłając Opinię, użytkownik zgadza się na fakt, że takie informacje są dobrowolne, nieodpłatne, niewymuszone, niepoufne ani nieograniczone oraz że nie spowodują nałożenia na firmę Belkin żadnego obowiązku powierniczego ani innego zobowiązania. Firma Belkin może bez ograniczeń użytkować, kopiować, modyfikować, publikować i rozpowszechniać Opinie lub tworzyć prace pochodne na ich podstawie w dowolnym celu i w dowolny sposób bez wynagradzania lub powiadamiania użytkownika. Użytkownik zgadza się również na fakt, że firma Belkin nie zrzeka się żadnych praw do użytkowania podobnych lub powiązanych pomysłów znanych wcześniej firmie Belkin, opracowanych przez jej pracowników lub uzyskanych z innych źródeł.

Polityka dotycząca ochrony praw autorskich / DMCA


Jeśli użytkownik jest przekonany o naruszeniu jego praw autorskich lub innych praw, prosimy o wysłanie wyznaczonemu pracownikowi powiadomienia zawierającego następujące informacje:

 • elektroniczny lub własnoręczny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania właściciela praw autorskich lub innego udziału;
 • opis materiałów chronionych prawem autorskim lub innych dokumentów, do którego prawa zostały rzekomo naruszone;
 • wskazanie lokalizacji materiałów, do których prawa zostały rzekomo naruszone — w naszych witrynach, sieciach lub innych repozytoriach;
 • adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika;
 • oświadczenie na piśmie, złożone przez osobę zgłaszającą rzekome naruszenie praw, wyrażające przekonanie w dobrej wierze o tym, że zakwestionowane wykorzystanie odbywa się bez upoważnienia udzielonego przez właściciela praw autorskich lub jego przedstawiciela, lub jest niezgodne z prawem;
 • oświadczenie, złożone przez osobę zgłaszającą rzekome naruszenie praw (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań), mówiące o tym, że informacje podane w zgłoszeniu są prawdziwe oraz że osoba ta jest właścicielem praw autorskich lub ma upoważnienie do działania na rzecz właściciela praw autorskich, które zostały przypuszczalnie naruszone.

Nasz specjalnie wyznaczony przedstawiciel zajmujący się zgłoszeniami roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich jest dostępny pod adresem:

Belkin International Inc.

12045 East Waterfront Drive
Playa Vista, CA 90094, USA
Attention: Copyright Agent (Legal)

E-mail: copyright@belkin.com

Jeśli materiały będące przedmiotem sporu zostały wysłane przez stronę trzecią, którą można dość łatwo zidentyfikować, dostarczymy jej stosowne powiadomienie. Jeśli strona trzecia odeśle w odpowiedzi przekonujące powiadomienie, prześlemy użytkownikowi jego kopię, aby umożliwić podjęcie dalszych kroków, które użytkownik uzna za stosowne.

Umowa licencyjna na oprogramowanie


Każde pobierane oprogramowanie podlega (i) warunkom licencji obowiązującym dla danego pliku lub, (ii) jeśli dla danego pliku nie obowiązują żadne warunki licencji, warunkom umowy licencyjnej na licencjonowany oryginalny Produkt firmy Belkin, który użytkownik aktualizuje bądź (iii) warunkom licencji zgodnym z Umową licencyjną użytkownika końcowego dostępną pod adresem http://www.belkin.com/us/end-user-license-agreement/.

Oprogramowanie otwartoźródłowe jest dla nas ważne. Niektóre oprogramowanie wykorzystywane w naszych Usługach może być dostępne na licencji otwartoźródłowej, którą udostępnimy użytkownikowi. Niektóre postanowienia takich licencji otwartoźródłowych mogą jawnie zastępować niektóre z niniejszych warunków.

Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością


Użytkownik zgadza się przejąć odpowiedzialność i pokryć wydatki firmy Belkin oraz jej licencjobiorców i dostawców z tytułu wszelkich szkód, zobowiązań, roszczeń oraz żądań (w tym kosztów sądowych i kosztów obsługi prawnej) dochodzonych przez wszelkie strony trzecie w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika lub w jego wyniku. Firma Belkin zastrzega sobie prawo, na koszt użytkownika, do wyłącznej obrony i kontroli wszelkich kwestii, w stosunku do których użytkownik jest zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności firmy Belkin, a użytkownik zgadza się na współpracę z naszą obroną w odniesieniu do takich roszczeń. Użytkownik zgadza się nie akceptować żadnych ugód powiązanych z takim roszczeniem bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Belkin. Firma Belkin dołoży uzasadnionych starań w celu powiadomienia użytkownika o jakichkolwiek roszczeniach, powództwach lub postępowaniach tego typu po powzięciu o nich wiadomości.

Brak rękojmi


Ważne informacje dotyczące praw konsumenckich użytkownika: NIEKTÓRE KRAJE, STANY I/LUB PROWINCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE OKREŚLONYCH WARUNKÓW, GWARANCJI I PORĘCZEŃ, I/LUB NIE ZEZWALAJĄ NA SPRZEDAWANIE PRODUKTÓW LUB USŁUG BEZ ŻADNYCH GWARANCJI LUB PORĘCZEŃ. DLATEGO TEŻ JEŚLI TE PRZEPISY DOTYCZĄ UŻYTKOWNIKA, WÓWCZAS NIEKTÓRE LUB WSZYSTKIE SEKCJE W ROZDZIAŁACH „BRAK RĘKOJMI” ORAZ „OGÓLNE WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI” MOGĄ NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. JEDYNIE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ZGODNE Z PRAWEM W JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA BĘDĄ DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA, A W TAKICH PRZYPADKACH ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY BELKIN BĘDZIE OGRANICZONA JEDYNIE DO MAKSYMALNEGO ZAKRESU DOZWOLONEGO PRZEPISAMI PRAWA. WYKONALNOŚĆ NINIEJSZYCH OGRANICZONYCH GWARANCJI MOŻE SIĘ RÓŻNIĆ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW MIEJSCOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK MOŻE POSIADAĆ DODATKOWE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA ZAMIESZKANIA. NA PRZYKŁAD W AUSTRALII I NOWEJ ZELANDII USŁUGI FIRMY BELKIN SĄ OBJĘTE GWARANCJAMI USTAWOWYMI, W TYM DOTYCZĄCYMI JAKOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ WYŁĄCZONE ANI OGRANICZONE ZGODNIE Z AUSTRALIJSKIM PRAWEM KONSUMENCKIM LUB USTAWĄ O GWARANCJACH KONSUMENCKICH Z 1993 ROKU (NOWA ZELANDIA) (ZGODNIE Z PONIŻSZYMI WYJAŚNIENIAMI).

Niniejsze Warunki użytkowania nie mają na celu:

 • zmiany lub wykluczenia jakichkolwiek praw konsumenckich, które w świetle prawa nie mogą być zmienione lub wykluczone; ani
 • ograniczenia bądź wykluczenia praw użytkownika względem podmiotu, który sprzedał mu Produkt firmy Belkin, jeśli podmiot ten naruszył zawartą z użytkownikiem umowę sprzedaży.

Jeśli użytkownik mieszka w Australii lub Nowej Zelandii, wówczas mają do niego zastosowanie następujące dwa akapity:

Określone przepisy legislacyjne, w tym Australijskie prawo konsumenckie oraz Ustawa o gwarancjach konsumenckich z 1993 roku (Nowa Zelandia) mogą implikować rękojmie lub warunki lub nakładać na firmę Belkin gwarancje lub zobowiązania, które mają chronić określonych australijskich lub nowozelandzkich nabywców towarów i usług w różnych okolicznościach (przepisy te zwane są dalej odpowiednio „Przepisami obowiązującymi w Australii” lub „Przepisami obowiązującymi w Nowej Zelandii”).  Żaden przepis w niniejszych Warunkach użytkowania nie wyłącza, nie ogranicza ani nie modyfikuje jakiegokolwiek warunku, rękojmi, gwarancji, prawa bądź środka naprawczego implikowanego bądź nakładanego przez jakiekolwiek Przepisy obowiązujące w Australii, który nie może być zgodnie z prawem wyłączony, ograniczony bądź zmodyfikowany.  Jeśli jakikolwiek warunek, rękojmia lub gwarancja jest domniemana w niniejszych Warunkach użytkowania lub narzucona firmie Belkin w ramach Przepisów obowiązujących w Australii i nie można tych warunków, rękojmi lub gwarancji wykluczyć, ale firma Belkin może w świetle Przepisów obowiązujących w Australii ograniczyć wysokość zadośćuczynienia ze strony firmy Belkin za naruszenia takich warunków, rękojmi lub gwarancji, wówczas odpowiedzialność firmy Belkin za naruszenie takiego warunku, rękojmi lub gwarancji ogranicza się do jednej lub kilku z następujących opcji, wedle uznania firmy Belkin: (a) w przypadku towarów — do wymiany towarów lub dostarczenia równoważnych towarów, naprawy towarów, zapłaty kosztów wymiany towarów lub nabycia równoważnych towarów, ewentualnie zapłaty kosztów naprawy towarów; (b) w przypadku usług — do ponownego dostarczenia usług, ewentualnie zapłaty kosztów ponownego dostarczenia usług.

Jeśli jakikolwiek warunek, rękojmia lub gwarancja jest domniemana w niniejszych Warunkach użytkowania lub narzucona firmie Belkin w ramach Przepisów obowiązujących w Nowej Zelandii i nie można tych warunków, rękojmi lub gwarancji wykluczyć, ale firma Belkin może wybrać środek naprawczy, wówczas odpowiedzialność firmy Belkin za naruszenie takiego warunku, rękojmi lub gwarancji ogranicza się do jednej lub kilku z następujących opcji, wedle uznania firmy Belkin: (a) w przypadku towarów — do wymiany towarów lub dostarczenia towarów identycznego typu, naprawy towarów lub zapłaty kosztów towarów, jeśli naprawa produktów byłaby nieracjonalna; (b) w przypadku usług — do ponownego dostarczenia usług, ewentualnie zapłaty kosztów ponownego dostarczenia usług.  Poza tymi środkami naprawczymi „konsument” (w rozumieniu Ustawy o gwarancjach konsumenckich) może zażądać odszkodowania za wszelkie w uzasadniony sposób przewidywalne straty (inne niż strata lub szkoda powstała w wyniku obniżenia wartości towaru), które wynikają z początkowego problemu.

Z zastrzeżeniem sekcji dotyczącej Praw konsumenckich wymienionych powyżej użytkownik zgadza się na następujące warunki:

 1. Użytkownik korzysta z Witryny i Usług na własną wyłączną odpowiedzialność;
 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TWORZENIE KOPII ZAPASOWYCH SYSTEMU, W TYM M.IN. ZA WSZELKIE POSIADANE DANE UŻYTKOWANE W ZWIĄZKU Z WITRYNĄ LUB USŁUGĄ, SPOCZYWA NA UŻYTKOWNIKU.  DOSTĘP UŻYTKOWNIKA DO WSZELKICH MATERIAŁÓW, INFORMACJI LUB DANYCH POBRANYCH ALBO UZYSKANYCH W INNY SPOSÓB W RAMACH KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB USŁUGI ODBYWA SIĘ NA ŻYCZENIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA, A UŻYTKOWNIK PONOSI PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA POSIADANEGO SYSTEMU KOMPUTEROWEGO ORAZ INNYCH PRODUKTÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH, JAK RÓWNIEŻ ZA STRATĘ DANYCH SPOWODOWANĄ POBRANIEM TAKIEGO MATERIAŁU, INFORMACJI LUB DANYCH.
 3. Firma Belkin ani jej dostawcy, licencjobiorcy, sprzedawcy bądź spółki stowarzyszone nie gwarantują, że korzystanie z Witryny lub Usług przez użytkownika będzie nieprzerwane, realizowane na czas bądź bezbłędne. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w danej jurysdykcji Witryna i Usługi są udostępniane „W STANIE, W JAKIM SĄ” oraz „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” na użytek użytkownika bez żadnych rękojmi, gwarancji ani warunków jakiegokolwiek typu, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, ustawowych i innych;
 4. Żadne wskazówki lub informacje (zarówno przekazane ustnie, jak i pisemnie) uzyskane przez użytkownika od firmy Belkin w Witrynie lub Usługach bądź za ich pośrednictwem nie spowodują powstania żadnej rękojmi lub warunku, które nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszych Warunkach użytkowania;
 5. Rękojmie i środki naprawcze określone w niniejszych Warunkach użytkowania są wyłączne i, w zakresie dozwolonym przez prawo, zastępują wszelkie inne ustne lub pisemne, wyraźne lub dorozumiane, rękojmie i środki naprawcze.

Z uwagi na ciągły rozwój nowych technik włamywania się i przeprowadzania ataków sieciowych firma Belkin nie udziela rękojmi, że Usługa, systemy lub sieci, na których (lub za pośrednictwem których) Witryna lub Usługi są używane, pozbawione są luk umożliwiających realizację takiego włamania lub ataku. Usługi mogą być łączone z produktem, oprogramowaniem lub usługą strony trzeciej. Nie udzielamy żadnych rękojmi jawnych, domniemanych, ustawowych bądź innych w zakresie takich produktów, oprogramowania lub usług stron trzecich. Nie gwarantujemy ciągłej dostępności usług stron trzecich, które mogą być wymagane do używania lub działania Witryny lub Usługi.

Niektóre Usługi mogą monitorować zużycie energii elektrycznej w domu. Firma Belkin nie gwarantuje ani nie obiecuje żadnego określonego poziomu oszczędności energii ani jakiejkolwiek innej korzyści pieniężnej wynikającej z korzystania z Usług lub z jakiejkolwiek innej funkcji. Rzeczywista oszczędność energii i wszelkie powiązane korzyści pieniężne różnią się na podstawie czynników będących poza kontrolą lub wiedzą firmy Belkin. Okresowo firma Belkin może wykorzystywać Usługę, aby dostarczyć użytkownikowi informacje unikalne dla użytkownika i jego wykorzystania energii i zasugerować możliwość obniżenia rachunków za energię, jeśli użytkownik wprowadzi sugestie lub funkcje Usługi. Użytkownik zgadza się na fakt, że informacje te nie stanowią gwarancji rzeczywistych oszczędności i zgadza się nie dochodzić pieniężnych ani innych środków naprawczych od firmy Belkin, jeśli wysokość jego oszczędności będzie się różnić. Wszelkie informacje dostarczane użytkownikowi przez firmę Belkin dostarczane są „W STANIE, W JAKIM SĄ” oraz „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”. Firma Belkin nie może zagwarantować, że są one prawidłowe ani aktualne. W sytuacjach krytycznych dostęp do informacji poprzez Usługę nie zastępuje bezpośredniego dostępu do informacji w domu.

W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH I OKOLICZNOŚCIACH MOŻLIWE JEST WYKLUCZENIE I/LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY BELKIN WZGLĘDEM KONSUMENTÓW. TYLKO W TYCH JURYSDYKCJACH, W KTÓRYCH FIRMA BELKIN MA DO TEGO PRAWO, I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEPISAMI PRAWA FIRMA BELKIN ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZA WSZELKIE RĘKOJMIE, GWARANCJE I WARUNKI WSZELKIEGO TYPU, ZARÓWNO WYRAŹNE, JAK I USTAWOWE I DOROZUMIANE, W TYM M.IN. DOROZUMIANE RĘKOJMIE DOTYCZĄCE WARTOŚCI HANDLOWEJ, DOPUSZCZALNEJ LUB ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, NIENARUSZALNOŚCI, TYTUŁU, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, STRATY LUB USZKODZENIA DANYCH, BRAKU WIRUSÓW LUB ATAKÓW WIRUSÓW LUB ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA, BEZPIECZEŃSTWA, WYDAJNOŚCI, BRAKU NIEDBALSTWA, ZACHOWANIA FACHOWEJ STARANNOŚCI, NIEZAKŁÓCONEGO KORZYSTANIA, POPRAWY FUNKCJI WITRYNY LUB USŁUG, A TAKŻE TEGO, ŻE UŻYTKOWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA WITRYNY LUB USŁUGI I DANYCH, INFORMACJI, PROGRAMÓW I DOKUMENTACJI SPOWODUJE UTWORZENIE DOKŁADNYCH, RZETELNYCH I TERMINOWYCH WYNIKÓW, INFORMACJI, MATERIAŁÓW LUB DANYCH, INNYCH NIŻ WYRAŹNIE UDZIELONE UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ FIRMĘ BELKIN NA PIŚMIE LUB NA KTÓRE FIRMA BELKIN UDZIELIŁA PISEMNEJ ZGODY.

Ogólne wykluczenia i ograniczenia odpowiedzialności


W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO FIRMA BELKIN ANI JEJ SPÓŁKI STOWARZYSZONE, PODMIOTY POWIĄZANE, DEALERZY, AGENCI I DOSTAWCY LUB ICH KIEROWNICY, DYREKTORZY, PRACOWNICY, LICENCJOBIORCY I CESJONARIUSZE W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

 1. JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY ZWIĄZANE Z DOMEM, KLIMATYZACJĄ, INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ, KANALIZACJĄ, PRODUKTAMI I URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI UŻYTKOWNIKA (ZARÓWNO PODŁĄCZONYMI, JAK I NIEPODŁĄCZONYMI DO PRODUKTU FIRMY BELKIN), KOMPUTEREM, URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM ORAZ WSZYSTKIMI INNYMI PRZEDMIOTAMI I ZWIERZĘTAMI W DOMU; ORAZ
 2. JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, WYNIKAJĄCE Z DZIAŁAŃ ODSTRASZAJĄCYCH LUB KARNYCH, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, W TYM M.IN. SZKODY WYNIKAJĄCE Z UTRATY ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, UTRATY DANYCH, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI, OBRAŻENIA CIAŁA, UTRATY PRYWATNOŚCI, UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU LUB USŁUGI STRONY TRZECIEJ, NIESPEŁNIENIA JAKIEGOKOLWIEK OBOWIĄZKU, W TYM DOBREJ WIARY LUB NALEŻYTEJ STARANNOŚCI, NIEDBALSTWA; ORAZ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY MAJĄTKOWE I INNE,

BEZ WZGLĘDU NA PODSTAWĘ ZOBOWIĄZAŃ (UMOWA, CZYN ZABRONIONY LUB INNA), WYNIKAJĄCE Z LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z NIEODPOWIEDNIM UŻYTKOWANIEM LUB Z NIEMOŻLIWOŚCIĄ UŻYTKOWANIA WITRYNY LUB USŁUG, NAWET JEŚLI FIRMA BELKIN LUB INNE PODMIOTY ZOSTAŁY POWIADOMIONE O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNE ZAGREGOWANE ZOBOWIĄZANIA FIRMY BELKIN ANI JEJ SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH, PODMIOTÓW POWIĄZANYCH, DEALERÓW, AGENTÓW I DOSTAWCÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA WSZYSTKIE SZKODY NIE PRZEKROCZĄ KWOTY PIĘĆDZIESIĘCIU DOLARÓW (50,00 USD). OGRANICZENIE TO MA CHARAKTER ŁĄCZNY I NIE ZOSTANIE PODWYŻSZONE POPRZEZ ISTNIENIE WIĘKSZEJ LICZBY ZDARZEŃ LUB ROSZCZEŃ. POWYŻSZE OGRANICZENIA BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NAWET JEŻELI JAKAKOLWIEK ZAPEWNIONA GWARANCJA LUB ŚRODEK NAPRAWCZY NIE SPEŁNI SWOJEGO PODSTAWOWEGO CELU. ŻADEN ZAPIS NINIEJSZEJ SEKCJI NIE OGRANICZA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY BELKIN ZA ŚMIERĆ LUB OBRAŻENIA CIAŁA.

JEŻELI UŻYTKOWNIK ZAMIESZKUJE OBSZAR UNII EUROPEJSKIEJ, ODNIESIENIA DO „SZKÓD SPECJALNYCH, POŚREDNICH, NASTĘPCZYCH, PRZYPADKOWYCH LUB ODSZKODOWANIA PREWENCYJNEGO” OZNACZAJĄ WSZELKIE STRATY, KTÓRE (I) NIE MOGŁY BYĆ W UZASADNIONY SPOSÓB PRZEWIDZIANE PRZEZ OBIE STRONY; (II) BYŁY ZNANE UŻYTKOWNIKOWI, ALE NIE FIRMIE BELKIN; I/LUB (III) BYŁY W UZASADNIONY SPOSÓB PRZEWIDZIANE PRZEZ OBIE STRONY, ALE MÓGŁ IM ZAPOBIEC UŻYTKOWNIK, NA PRZYKŁAD (LECZ NIE WYŁĄCZNIE) STRATY SPOWODOWANE PRZEZ WIRUSY, ZŁOŚLIWE OPROGRAMOWANIE I INNE ZŁOŚLIWE PROGRAMY LUB STRATA LUB SZKODA OBEJMUJĄCA DANE UŻYTKOWNIKA.

Postępowanie sądowe


Firma Belkin nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnych innych osób za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem Witryny lub Usług.  Użytkownik rozumie również, że nieprzestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika (zarówno świadome, jak i nieświadome) może spowodować wniesienie powództwa przeciwko użytkownikowi, w tym m.in. roszczeń odszkodowawczych przez firmę Belkin i inne poszkodowane strony, a także postępowanie cywilne i/lub karne.

Szkody wyrządzone firmie Belkin będą nieodwracalne w przypadku naruszeń jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków użytkowania, za które odszkodowania finansowe byłyby niewystarczające, a użytkownik zgadza się na fakt, że firma Belkin może uzyskać takie zabezpieczenie roszczeń w drodze nakazu lub zakazu sądowego lub zadośćuczynienie na zasadzie słuszności, jakie firma Belkin uzna za konieczne i stosowne w danych okolicznościach. Takie środki naprawcze stanowią dodatek do innych środków naprawczych należnych firmie Belkin na mocy obowiązujących przepisów lub na zasadzie słuszności wynikającej z prawa zwyczajowego.

Jeśli firma Belkin stanie się podmiotem roszczenia, stroną w postępowaniu prawnym lub dozna jakiejkolwiek straty lub szkody w wyniku naruszenia niniejszych Warunków użytkowania przez użytkownika, wówczas w zakresie dozwolonym przez prawo użytkownik będzie ponosił odpowiedzialność za zrekompensowanie firmie Belkin pełnej kwoty pokrywającej jej stratę, a także wszelkich uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wydatków i kosztów sądowych poniesionych przez firmę Belkin, z wyjątkiem sum w takim zakresie, w jakim firma Belkin przyczyniła się do danej straty lub szkody, nie licząc jakiegokolwiek zadośćuczynienia przyznanego firmie Belkin.

Arbitraż, rezygnacja z arbitrażu grupowego, prawo obowiązujące oraz miejsce

Jeśli użytkownik zamieszkuje Stany Zjednoczone, wiążącą jest następująca klauzula:

UŻYTKOWNIK I FIRMA BELKIN PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI I WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA FAKT, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA, SPORY BĄDŹ ZATARGI MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A FIRMĄ BELKIN WYNIKAJĄCE Z LUB DOTYCZĄCE (1) NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, W TYM ZWIĄZANE Z WAŻNOŚCIĄ NINIEJSZEJ SEKCJI ORAZ (2) UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW I/LUB USŁUG W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA (OKREŚLANE ŁĄCZNIE JAKO „SPÓR”) BĘDĄ ROZWIĄZYWANE W SPOSÓB WYŁĄCZNY I FINALNY W RAMACH ARBITRAŻU ADMINISTROWANEGO PRZEZ ORGANIZACJĘ JAMS, UZNANY NA SKALĘ KRAJOWĄ ORGAN ARBITRAŻOWY, ODPOWIEDNIO DO STOSOWANYCH PRZEZ TEN ORGAN I OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM CZASIE PROCEDUR W ZAKRESIE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW KONSUMENCKICH.  UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE BEZ NINIEJSZEGO PRZEPISU MIAŁBY PRAWO DO PROWADZENIA SPORU PRZED SĄDEM Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB SĘDZIEGO ORAZ ŻE UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE I ŚWIADOMIE ZRZEKA SIĘ TYCH PRAW I W ZAMIAN ZGADZA SIĘ ROZWIĄZYWAĆ WSZELKIE SPORY W RAMACH WIĄŻĄCEGO POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI NINIEJSZEGO ARTYKUŁU.

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU O ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO KAŻDA ZE STRON MA NAJPIERW OBOWIĄZEK POWIADOMIĆ DRUGĄ STRONĘ O CHĘCI POLUBOWNEGO ROZWIĄZANIA SPORU. JEŻELI SPÓR NIE ZOSTANIE ROZSTRZYGNIĘTY W TERMINIE 60 DNI OD TAKIEGO POWIADOMIENIA, ZOSTANIE ZŁOŻONY WNIOSEK O POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE. ARBITRAŻ JAKIEGOKOLWIEK SPORU LUB ROSZCZENIA BĘDZIE PROWADZONY ZGODNIE Z AKTUALNYMI I ODNOŚNYMI PRZEPISAMI ORGANIZACJI JAMS Z UWZGLĘDNIENIEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA. ARBITRAŻ BĘDZIE PROWADZONY PRZED JEDNYM ARBITREM BĘDĄCYM EMERYTOWANYM SĘDZIĄ, W JEDNEJ Z SZEŚCIU LOKALIZACJI REGIONALNYCH WYBRANEJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI ZASADAMI DOTYCZĄCYMI LOKALIZACJI.  BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY UŻYTKOWNIK BĘDZIE STRONĄ WYGRYWAJĄCĄ W SPORZE, O ILE JEGO ROSZCZENIE NIE JEST UZNANE ZA NIEPOWAŻNE PRZEZ ARBITRA ZGODNIE Z REGUŁĄ 11(B) FEDERALNYCH REGUŁ POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, UŻYTKOWNIK BĘDZIE MIAŁ PRAWO DO UZYSKANIA REKOMPENSATY PONIESIONYCH KOSZTÓW POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO WEDŁUG WYŁĄCZNEGO UZNANIA ARBITRA.  JEŚLI KWOTA OKREŚLONA PRZEZ WYROK SĄDU ARBITRAŻOWEGO JEST RÓWNA LUB WYŻSZA NIŻ SUMA ŻĄDANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA W JEGO ROSZCZENIU ARBITRAŻOWYM, FIRMA BELKIN POKRYJE UZASADNIONE I RZECZYWISTE KOSZTY OBSŁUGI PRAWNEJ PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA PODCZAS POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO PLUS MINIMALNE ZASĄDZENIE W WYSOKOŚCI 2500 USD.  KAŻDA DECYZJA LUB WYROK ARBITRA W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM SĄ OSTATECZNE I WIĄŻĄCE DLA OBU STRON I MOGĄ ZOSTAĆ ZATWIERDZONE WYROKIEM SĄDU W KAŻDYM SĄDZIE WŁAŚCIWYM.  JEŚLI KTÓRAKOLWIEK ZE STRON WNIESIE SPÓR DO SĄDU LUB NA INNE NIEARBITRAŻOWE FORUM, ARBITER LUB SĘDZIA MOŻE ZASĄDZIĆ NA RZECZ DRUGIEJ STRONY ZWROT UZASADNIONYCH KOSZTÓW I WYDATKÓW (W TYM M.IN. KOSZTÓW OBSŁUGI PRAWNEJ) PONIESIONYCH W RAMACH EGZEKWOWANIA STOSOWANIA SIĘ DO NINIEJSZEGO OBOWIĄZUJĄCEGO PRZEPISU, W TYM ZAWIESZENIA LUB ODDALENIA TAKIEGO SPORU. KAŻDE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE JEST POUFNE I ANI UŻYTKOWNIK, ANI FIRMA BELKIN NIE MOŻE UJAWNIAĆ ISTNIENIA, TREŚCI ANI REZULTATÓW JAKIEGOKOLWIEK POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI WYMAGANYCH PRZEZ PRAWO LUB W CELACH EGZEKWOWANIA LUB APELACJI WYROKU SĄDU ARBITRAŻOWEGO. WYROK ZATWIERDZAJĄCY WYROK SĄDU ARBITRAŻOWEGO MOŻE ZOSTAĆ ZASĄDZONY W KAŻDYM SĄDZIE WŁAŚCIWYM. JEŻELI JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ NINIEJSZEJ KLAUZULI ARBITRAŻOWEJ ZOSTANIE UZNANA PRZEZ SĄD ZA NIEOBOWIĄZUJĄCĄ LUB NIEWAŻNĄ, WTEDY POZOSTAŁA JEJ CZĘŚĆ POZOSTAJE W MOCY.

ANI UŻYTKOWNIK, ANI FIRMA BELKIN NIE MAJĄ PRAWA DO PRZYŁĄCZENIA SIĘ LUB SKONSOLIDOWANIA ROSZCZEŃ W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM WNIESIONYM PRZEZ INNYCH KONSUMENTÓW LUB PRZECIWKO INNYM KONSUMENTOM ANI DO WNOSZENIA ROSZCZEŃ ARBITRAŻOWYCH JAKO PRZEDSTAWICIEL LUB CZŁONEK GRUPY LUB W ROLI OSKARŻYCIELA PRYWATNEGO.  UŻYTKOWNIK ROZUMIE, ŻE BEZ NINIEJSZEGO PRZEPISU UŻYTKOWNIK MIAŁBY PRAWO DO ARBITRAŻU GRUPOWEGO LUB PRZEDSTAWICIELSKIEGO ORAZ ŻE UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE I ŚWIADOMIE ZRZEKA SIĘ TYCH PRAW I W ZAMIAN ZGADZA SIĘ ROZSTRZYGAĆ JEDYNIE WŁASNE SPORY W RAMACH POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI NINIEJSZEGO ARTYKUŁU. BEZ USZCZERBKU DLA POWYŻSZEJ UMOWY O PODDAWANIU SPORÓW SĄDOM ARBITRAŻOWYM, UŻYTKOWNIK I FIRMA BELKIN PRZYJMUJĄ DO WIADOMOŚCI I WYRAŻAJĄ ZGODĘ NA FAKT, ŻE KAŻDA STRONA MOŻE — ZAMIAST ARBITRAŻU — WNIEŚĆ INDYWIDUALNĄ SPRAWĘ DOT. SPORU W SĄDZIE DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ, O ILE TYLKO TAKI SĄD DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ NIE ZAPEWNIA LUB NIE DOPUSZCZA ŁĄCZENIA LUB KONSOLIDACJI ROSZCZEŃ.

NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA SĄ INTERPRETOWANE ZGODNIE Z PRZEPISAMI STANU KALIFORNIA I PODLEGAJĄ PRZEPISOM STANU KALIFORNIA BEZ UWZGLĘDNIENIA JAKICHKOLWIEK ZASAD PRAWA KOLIZYJNEGO, KTÓRE SPOWODOWAŁYBY ZASTOSOWANIE PRZEPISÓW JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI W STOSUNKU DO PRAW I OBOWIĄZKÓW STRON.  JEDNAKŻE, WZGLĘDEM UDOSTĘPNIONEJ USŁUGI, JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST KONSUMENTEM I MIESZKA W KRAJU, W KTÓRYM FIRMA BELKIN SPRZEDAJE LUB PROMUJE USŁUGĘ, LOKALNE PRAWO MOŻE WYMAGAĆ ZASTOSOWANIA WZGLĘDEM NIEKTÓRYCH SEKCJI NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA PEWNYCH PRAW OCHRONY KONSUMENTA OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJU ZAMIESZKANIA UŻYTKOWNIKA.  PONADTO FIRMA BELKIN MOŻE WNOSIĆ O ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ W RAMACH NAKAZU BĄDŹ ZAKAZU SĄDOWEGO W DOWOLNYM SĄDZIE WŁAŚCIWYM W CELU OCHRONY SWOICH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. JAWNIE WYKLUCZA SIĘ KONWENCJĘ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH O UMOWACH MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW ORAZ KONWENCJĘ O PRZEDAWNIENIU W MIĘDZYNARODOWEJ SPRZEDAŻY TOWARÓW; KONWENCJE TAKIE NIE DOTYCZĄ NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA.

Z WYJĄTKIEM INDYWIDUALNYCH ROSZCZEŃ WNOSZONYCH WE WŁAŚCIWYCH SĄDACH DS. DROBNYCH ROSZCZEŃ, KAŻDE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE, SPRAWA SĄDOWA, POZEW LUB POSTĘPOWANIE BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZWIĄZANE Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA LUB JAKIKOLWIEK SPÓR POWINNY BYĆ WNOSZONE W (1) NOWYM JORKU W STANIE NOWY JORK, (2) ATLANCIE W STANIE GEORGIA, (3) CHICAGO W STANIE ILLINOIS, (4) DALLAS W STANIE TEKSAS, (5) SEATTLE W STANIE WASZYNGTON LUB (6) LOS ANGELES W STANIE KALIFORNIA, A UŻYTKOWNIK I FIRMA BELKIN NIEODWOŁALNIE PODDAJĄ SIĘ WYŁĄCZNEJ JURYSDYKCJI I WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ KAŻDEGO TAKIEGO POSTĘPOWANIA. JEDNAKŻE W PRZYPADKU SPORU W WYSOKOŚCI 10 000 USD LUB PONIŻEJ TEJ KWOTY, UŻYTKOWNIK MOŻE DOKONAĆ WYBORU, CZY POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE W DOWOLNEJ Z TYCH SZEŚCIU LOKALIZACJI REGIONALNYCH BĘDZIE SIĘ ODBYWAĆ ZA STAWIENNICTWEM STRON, PRZEZ TELEFON LUB NA PODSTAWIE JEDYNIE SKŁADANYCH WNIOSKÓW.

Jeśli użytkownik przebywa poza Stanami Zjednoczonymi lub jeśli powyższa klauzula arbitrażowa nie dotyczy użytkownika lub jest w inny sposób niewykonalna zgodnie z orzeczeniem właściwego sądu, wówczas do użytkownika odnosi się następująca klauzula:

Niniejsze Warunki użytkowania są realizowane w świetle prawa stanu Kalifornia bez odwołań do zasad nt. konfliktów praw.  Stanowe i federalne sądy stanu Kalifornia sprawują niewyłączną jurysdykcję nad wszelkimi roszczeniami wynikającymi z niniejszych Warunków użytkowania lub z nimi związanymi.  Jednak jeśli użytkownik jest konsumentem i mieszka w kraju, w którym firma Belkin sprzedaje lub promuje Witrynę lub Usługę, wówczas lokalne prawo może wymagać zastosowania względem niektórych sekcji niniejszych Warunków użytkowania pewnych praw ochrony konsumenta obowiązujących w kraju zamieszkania użytkownika.  Jawnie wyklucza się Konwencję Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów oraz Konwencję o przedawnieniu w międzynarodowej sprzedaży towarów; konwencje takie nie dotyczą niniejszych Warunków użytkowania.

Inne ważne warunki prawne


Nazwy towarowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo i nazwy domen każdego podmiotu są uznawane za należące do nich „Znaki”. W przypadku Znaków firmy Belkin oraz Znaków jej dostawców właściciel takiego Znaku zachowuje pełną własność wszelkich swoich Znaków powiązanych z Witryną lub Usługami i wyświetlanych w ramach Witryny lub Usług. Użytkownik nie może otaczać ramkami jakichkolwiek Znaków firmy Belkin bądź innych zastrzeżonych informacji firmy Belkin (w tym elementów graficznych, tekstu, układu strony bądź formy) ani stosować względem nich podobnych technik bez jawnej pisemnej zgody firmy Belkin. Bez jawnej pisemnej zgody firmy Belkin użytkownik nie może stosować jakichkolwiek znaczników meta bądź innego ukrytego tekstu w powiązaniu ze Znakami firmy Belkin.

Użytkownik zgadza się korzystać z Witryny i Usług w sposób zgodny z wszelkimi obowiązującymi przepisami. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna i Usługi są objęte przepisami i prawami kontroli eksportowej — lokalnymi i Stanów Zjednoczonych. Użytkownik gwarantuje, że nie jest obywatelem kraju, na który jest nałożone embargo ani nie jest zabronionym użytkownikiem na mocy lokalnych lub obowiązujących w Stanach Zjednoczonych przepisów, regulacji prawnych i list dotyczących eksportu i ochrony przed terroryzmem. Użytkownik zgadza się nie eksportować, reeksportować, przekierowywać, przesyłać ani ujawniać jakiejkolwiek części Witryny lub Usług ani jakichkolwiek powiązanych z nimi informacji bądź materiałów technicznych, bezpośrednio lub pośrednio, w sposób naruszający jakikolwiek obowiązujący przepis lub prawo eksportowe.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na fakt, że jakiekolwiek tłumaczenie angielskiej wersji językowej niniejszych Warunków użytkowania jest udostępniane wyłącznie dla wygody użytkownika oraz że angielska wersja językowa niniejszych Warunków użytkowania ma pierwszeństwo przed tłumaczeniem w przypadku jakichkolwiek różnic między nimi.

Niniejsze Warunki użytkowania, w tym dokumenty wskazane w tych Warunkach użytkowania, stanowią całość umowy dotyczącej Witryny i Usług i całkowicie zastępują wszelkie wcześniejsze umowy.  

Firma Belkin może scedować lub przekazać swoje zobowiązania w ramach niniejszych Warunków użytkowania w całości lub w części bez konieczności uzyskania zgody użytkownika. Użytkownik nie może scedować niniejszych Warunków użytkowania bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Belkin.

Żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązań z powodów pozostających poza ich kontrolą, np. działania siły wyższej, sporów pracowniczych, niedostatku materiałów, aktów terroryzmu, stabilności lub dostępności Internetu lub niektórych części Internetu.

Użytkownik zgadza się na fakt, że jeśli firma Belkin nie skorzysta z jakiegokolwiek prawa lub środka naprawczego określonego niniejszymi warunkami, nie oznacza to formalnego zrzeczenia się przez firmę Belkin jej praw, a takie prawa bądź zadośćuczynienia są nadal dostępne dla firmy Belkin.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania okaże się nieważne, wówczas pozostałe postanowienia pozostają ważne i zachowują moc prawną.

BELKIN, LINKSYS, WEMO oraz liczne nazwy produktów i logo stanowią znaki towarowe grupy Belkin.  Wymienione znaki towarowe stron trzecich stanowią własność ich właścicieli.

© 2014 Belkin International, Inc. oraz/lub jej spółki stowarzyszone. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Uaktualniono 20 listopada 2014 r.

Loading Shopping Cart...