text.skipToContent text.skipToNavigation

คำเตือนควำมปลอดภัยที่ส ำคัญ
เครื่องชำร์จไร้สำยแบบพกพำ Belkin + สแตนด์ รุ่นพิเศษ WIZ003
เรียกคืนผลิตภัณฑ์Belkin ได้เริ่มกำรเรียกคืนอุปกรณ์ทั้งหมดของเครื่องชำร์จไร้สำยแบบพกพำ Belkin + สแตนด์ รุ่นพิเศษ WIZ003 โดยสมัครใจและจะคืนเงินเต็มจำนวนให้กับผู้ซื้อทั้งหมด

ข้อบกพร่องจำกกำรผลิตในชุดจ่ำยไฟอำจทำให้เครื่องชำร์จทำงำนผิดปกติและร้อนเกินไปก่อให้เกิดไฟไหม้และไฟช็อตได้

ไม่มีกำรรำยงำนกำรบำดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหำยและ ไม่มีเครื่องชำร์จไร้สำย Belkin อื่น ๆ หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของ Belkin ได้รับผลกระทบจำกกำรเรียกคืนนี้

หำกคุณซื้อเครื่องชำร์จไร้สำยแบบพกพำ Belkin + สแตนด์ รุ่นพิเศษ WIZ003 สิ่งสำคัญคือคุณต้องหยุดใช้ทันทีถอดสำยไฟออกจำกแหล่งจ่ำยไฟใด ๆ และติดต่อเรำเพื่อขอคำแนะนำเพิ่ม เติม

สำหรับรำยละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับกำรทิ้งผลิตภัณฑ์อย่ำงปลอดภัยและวิธีกำรขอเงินคืนโปรดเยี่ยมชม https://www.belkin.com/us/support/wiz003recallform.

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่:

ที่มีหมำยเลขประจำเครื่อง:

 • 35B01DO6029400-35B01DO6033704
 • 35B01DO5010350-35B01DO5014499
 • 35B01DO6016560-35B01DO6020560
 • 35B01DO5014500-35B01DO5020004
 • 35B01DO6010000-35B01DO6015499
 • 35B01DO6015500-35B01DO6016559
 • 35B01DO5010001-35B01DO5010200
 • 35B01DO5010201-35B01DO5010350
 • 35B01DO6024081-35B01DO6029399
 • 35B01DO6020561-35B01DO6024080
 • 35B01DO6033705-35B01DO6036100
 • 35B01DO7010001-35B01DO7010400
 • 35B01DO7010401-35B01DO7011080
 • 35B01DO7011081-35B01DO7011700
 • 35B01DO7013390-35B01DO7015390
 • 35B01DO7011701-35B01DO7013389

หมำยเลขประจำเครื่องจะอยู่ที่ก ้อนแบตเตอรี่
Loading Shopping Cart...