text.skipToContent text.skipToNavigation

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Belkin!  Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor alle websites van de merken Belkin, Linksys en WeMo en voor alle andere websites die verbonden zijn aan www.belkin.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot sociale-mediawebsites van Belkin, Linksys of WeMo, en vormen een overeenkomst tussen u en Belkin met betrekking tot het gebruik van deze websites (gezamenlijk “Website”), en alle apps die gebruik van de Website of van door Belkin of via de Website aangeboden diensten (gezamenlijk “Diensten”) mogelijk maken. Uw gebruik van de Website en Diensten is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Belkin. Lees deze zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de Website of Diensten.

Voor de duidelijkheid volgt hier een overzicht van de gebruikte termen in deze Gebruiksvoorwaarden: “Belkin”, “wij” of “ons” en andere grammaticale vormen daarvan staan voor Belkin International, Inc., met inbegrip van zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (waaronder Linksys) wereldwijd. “Belkin-producten” omvatten alle apps, producten en diensten van Belkin, Linksys en WeMo.  “Persoonlijke gegevens” is gedefinieerd in het Privacybeleid van Belkin.

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen en raden u dan ook aan ze regelmatig door te lezen. Indien we onze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, zullen we de herziene versie hier plaatsen met een bijgewerkte wijzigingsdatum. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons Gebruiksvoorwaarden, dan zullen we u via e-mail op de hoogte stellen of een bericht plaatsen op de Website. Indien wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar worden verklaard, blijven de oorspronkelijke Gebruiksvoorwaarden waarmee u heeft ingestemd volledig van kracht.

Gebruik van de Website


U mag geen misbruik maken van de Website en de Diensten.  U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen of zich toegang verschaffen tot systemen of netwerken die gekoppeld zijn aan de Website of een Belkin-server via middelen die we niet voor dit doel beschikbaar stellen via de Website. 

U mag geen apparaten, software of hulpprogramma gebruiken die als doel hebben de Website en de Diensten, of gebruik daarvan door anderen, te wijzigen, te onderscheppen of te hinderen.  In het bijzonder mag u geen ongeoorloofde bestanden, codes, scripts (met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen en Trojaanse paarden) verzenden, uploaden of overdragen of een apparaat, programma, algoritme, methode of proces (automatisch dan wel handmatig) om toegang te krijgen tot enig deel van de Website of Diensten of enig deel hiervan te verwerven, te kopiëren of te controleren, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of de weergave van de Website namaken of omzeilen.  

Het is niet toegestaan enig deel van de Website of Diensten die wij aan u leveren te kopiëren, te verkopen of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming.

U mag geen inhoud van onze Website gebruiken tenzij u hiervoor toestemming heeft gekregen van Belkin of dit anderszins wettelijk is toegestaan. U mag handelsmerken of juridische kennisgevingen op onze Website niet verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen. U mag Belkin-productinformatie en -documentatie (“Documentatie”) die Belkin op de Site beschikbaar stelt om te downloaden, gebruiken op voorwaarde dat u (1) de Documentatie alleen gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, indien het product niet is aangemerkt als product voor het midden- en kleinbedrijf. Indien het product is aangemerkt als een product voor het midden- en kleinbedrijf, mag u de Documentatie voor persoonlijke of commerciële doeleinden gebruiken; (2) de Documentatie niet wijzigt en (3) geen kennisgevingen over eigendomsrechten verwijdert.

Gekoppelde websites van derden en sociale media


De Website en Diensten bevatten links naar websites van derden. Zodra u de Website en Diensten verlaat, gelden voor uw activiteiten de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de externe website. Belkin is niet verantwoordelijk voor de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Wij raden u daarom aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van een door u bezochte website zorgvuldig te lezen.

Forums/chatrooms


Als u deelneemt aan of informatie plaatst op een discussieforum of chatroom op de Website of een Dienst, is de door u verstrekte informatie algemeen beschikbaar voor anderen. Andere gebruikers die toegang hebben tot dat forum, kunnen deze informatie lezen, verzamelen, doorsturen en gebruiken, binnen of buiten Belkin. Deze informatie kan ook worden gebruikt om u ongevraagd berichten te sturen. Houd er ook rekening mee dat er aanvullende regels en voorwaarden van toepassing kunnen zijn op individuele forums. De mening van elke deelnemer in een forum of chatroom is zijn of haar eigen mening en mag niet worden beschouwd als de mening van Belkin. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de Persoonlijke gegevens of enige andere informatie die u besluit te verstrekken op deze forums, of de gevolgen daarvan. 

Zakelijk gebruik van onze Diensten


Indien u namens een bedrijf gebruikmaakt van onze diensten, dan aanvaardt dat Bedrijf deze Gebruiksvoorwaarden. De Nieuw-Zeelandse wet op consumentengarantie (de Consumer Guarantees Act 1993) is niet van toepassing waar Diensten geleverd worden voor zakelijke doeleinden.  Voor zover wettelijk toegestaan zal uw bedrijf Belkin en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor enige vordering, aanklacht of rechtsgeding voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Diensten of schending van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid of kosten als gevolg van vorderingen, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, procesvoering en honoraria van advocaten.

Een account aanmaken


Voor het gebruik van bepaalde Diensten dient u mogelijk een account en een bijbehorend wachtwoord aan te maken.  Het is uw verantwoordelijkheid de geheimhouding van uw account en wachtwoord te waarborgen en toegang tot uw computer te beperken, en u verklaart de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord te aanvaarden. U verklaart tevens dat alle informatie die u bij het aanmaken van een account verstrekt, waarheidsgetrouw en juist is.

Waar verplicht om een wachtwoord aan te maken om van een Dienst gebruik te kunnen maken, worden uw e-mailadres en wachtwoord gebruikt om uw identiteit te bevestigen om toegang te krijgen tot de Dienst.  Als wachtwoord dient u een unieke combinatie van letters en cijfers te kiezen die geen verband houdt met uw identiteit of die van iemand anders of met enige informatie die algemeen beschikbaar is of die wij nodig kunnen hebben om de Dienst aan u of anderen te leveren.  Indien u informatie met betrekking tot de Dienst deelt met anderen of anderen via uw e-mailadres en wachtwoord toegang geeft tot de Dienst, dan kunt u geen privacy of geheimhouding verwachten van de Persoonlijke gegevens die u opzettelijk of onopzettelijk vrijgeeft.  Geef anderen daarom geen toegang tot deze gegevens.  U gaat ermee akkoord Belkin onmiddellijk in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging.  Gebruik de contactgegevens in de onderstaande links om contact op te nemen met Belkin.

Belkin:  Neem contact met ons op

Linksys: Neem contact met ons op.

Belkin is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account, met of zonder uw medeweten.  U kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor door Belkin of een andere partij geleden verliezen als iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt of als u uw accountgegevens niet veilig en geheim heeft gehouden.  U mag het account van een ander nooit gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van dat account.  Belkin is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet nakomen van deze verplichtingen.

Belkin kan u kennisgevingen sturen, zoals vereist door de wet of voor marketing- of andere doeleinden. Dit kan (naar keuze van Belkin) via e-mail naar het eerste e-mailadres dat gekoppeld is aan uw account, op papier of door plaatsing van een dergelijk bericht op de Website. Belkin is niet verantwoordelijk voor enig automatisch filter dat u of uw netwerkprovider instellen voor e-mailberichten. Belkin raadt u aan e-mailadressen eindigend op @Belkin.com toe te voegen aan het e-mailadresboek om ervoor te zorgen dat u e-mailberichten van Belkin ontvangt.

Beschikbaarheid van Producten en Diensten


Hoewel de Website wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle Producten en Diensten die Belkin via of op de Website levert of aanbiedt, beschikbaar in uw land. Het is aan Belkin om te bepalen of en in welke mate een functie, product of Dienst aan een persoon of geografisch gebied wordt geleverd. Elk aanbod betreffende een functie, product of Dienst op de Website vervalt waar dit verboden is.  Neem contact op met uw lokale verkoopmedewerker voor informatie over Producten en Diensten van Belkin die beschikbaar zijn in uw land.  U blijft echter gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden overal waar u toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Website of Diensten.

Belkin probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar we garanderen niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud op de Website juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is.

Aanvullende voorwaarden


Wanneer u Belkin-producten op de Website koopt of een deel of functie van de Website gebruikt, met inbegrip van deelname aan wedstrijden en acties, kan het zijn dat u akkoord moet gaan met aanvullende voorwaarden.  Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om een vakje aan te kruisen om aan te geven dat u akkoord gaat met dergelijke aanvullende voorwaarden (dit zal meestal het geval zijn als u Belkin-producten op de Website koopt of deelneemt aan een wedstrijd).  Indien u akkoord gaat met dergelijke aanvullende voorwaarden, zullen ze met deze verwijzing deel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden.

Bij strijdigheden tussen deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden voor een bepaald deel van de Website of voor een Dienst zijn de aanvullende voorwaarden van kracht op uw gebruik van dat deel van de Website of de specifieke dienst.

Gegevens, informatie en privacy


Raadpleeg het Privacybeleid van Belkin om te weten hoe Belkin omgaat met privacy.

Licentie en toegang


Zolang u deze Gebruiksvoorwaarden naleeft, verleent Belkin u een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Diensten en Website te gebruiken zoals ze bedoeld zijn en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.  Deze licentie omvat geen wederverkoop van een Dienst of de Website of de inhoud ervan, het verzamelen of gebruiken van productoverzichten, beschrijvingen of prijzen, afgeleid gebruik van een Dienst of de Website of de inhoud ervan, het downloaden of kopiëren van accountgegevens ten behoeve van een derde partij, of enig gebruik van datamining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor verzameling of extractie van gegevens.

Wij kunnen deze aan u verleende licentie beëindigen en uw account verwijderen of deactiveren (als u een account voor de Website of Diensten heeft) indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

Wij verlenen u geen andere rechten, impliciet of anderszins.  Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Gebruiksvoorwaarden zijn voorbehouden aan Belkin of zijn licentiegevers, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden en andere aanbieders van inhoud.

Correct gebruik van de Diensten


Beoogd gebruik van Diensten / Geen gebruik van de Diensten in levensbedreigende of kritieke situaties. De Diensten zijn alleen bedoeld om geraadpleegd en gebruikt te worden voor niet-tijdkritische processen, gegevens en/of het beheer van Belkin-producten.  Ons doel is zeer betrouwbare en beschikbare Diensten te leveren. Daarmee beogen of garanderen we echter niet dat deze Diensten, waaronder toegang op afstand en mobiele meldingen, 100% van de tijd betrouwbaar of beschikbaar zijn.  Daarnaast kunnen de Diensten onderhevig zijn aan sporadische onderbrekingen en storingen die buiten de invloedssfeer van Belkin liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verstoringen van het Wi-Fi-signaal, beschikbaarheid van de internetprovider, mobiele meldingen en informatiedragers.  We kunnen niet garanderen dat u altijd meldingen ontvangt of toegang heeft tot de Diensten.

U erkent tevens dat de Producten en Diensten van Belkin niet gecertificeerd zijn voor noodmaatregelen of bedoeld of geschikt zijn voor gebruik in situaties of omgevingen waar storing, vertraging, of fouten of onnauwkeurigheden in de geleverde gegevens of informatie kunnen leiden tot overlijden, letsel of ernstige schade aan lichaam of milieu, onder meer in verband met de werking van kerncentrales, vliegtuignavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersregeling, levensondersteunende of wapensystemen. U BEGRIJPT DAT PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN BELKIN GEEN ONDERDEEL ZIJN VAN EEN DOOR DERDEN BEWAAKT NOODMELDINGSSYSTEEM – BELKIN BEWAAKT GEEN NOODMELDINGEN EN ZAL IN GEVAL VAN NOOD GEEN HULPDIENSTEN NAAR UW HUIS STUREN.  Medewerkers van de klantenservice van Belkin kunnen bovendien niet gezien worden als levensreddende oplossing voor mensen die thuis in gevaar zijn, en zijn geen vervanging voor hulpdiensten.  Alle levensbedreigende en noodsituaties dienen te worden gericht aan de betreffende hulpverleningsdiensten bij u in de buurt.

U VERKLAART GEEN BEROEP OP DE DIENSTEN TE ZULLEN DOEN VOOR LEVENSDREDDENDE OF KRITIEKE DOELEINDEN. MOBIELE MELDINGEN OVER DE STATUS EN ALARMEN OP UW BELKIN-PRODUCTEN ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN – ZE ZIJN GEEN VERVANGING VOOR EEN DOOR DERDEN BEWAAKT NOODMELDINGSSYSTEEM. Alle informatie van Belkin over wat te doen in geval van nood is gebaseerd op gezaghebbende veiligheidsbronnen, maar Belkin kan onmogelijk specifieke informatie verschaffen voor een situatie in uw huis. Het is uw verantwoordelijkheid om informatie in te winnen over hoe u in een noodgeval en in uw specifieke situatie moet reageren.

Systeemvereisten Bepaalde Diensten zijn mogelijk niet toegankelijk zonder: (i) een werkend Wi-Fi-netwerk in uw huis dat is ingesteld om probleemloos te communiceren met het desbetreffende Belkin-product; (ii) een Belkin-account; (iii) mobiele apparaten zoals een ondersteunde telefoon of tablet (vereist voor bepaalde functionaliteit); (iv) een altijd ingeschakelde toegang tot breedbandinternet in uw huis; en (v) andere systeemelementen die door Belkin gespecificeerd kunnen worden.  Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle genoemde systeemelementen heeft en dat ze compatibel en goed geconfigureerd zijn.  U aanvaardt dat de Diensten mogelijk niet werken zoals beschreven als niet is voldaan aan de vereisten en de compatibiliteit.

Opschorting of beëindiging van een Dienst


We verbeteren of wijzigen de Diensten regelmatig om u als klant beter van dienst te zijn. Derhalve kunnen we functies of mogelijkheden van een Dienst toevoegen, aanpassen of verwijderen.  In sommige gevallen kunnen we een Dienst opschorten of stopzetten.  Wanneer we een Dienst wijzigen, opschorten of stopzetten, zullen we proberen om u zo snel mogelijk van tevoren hiervan op de hoogte te stellen.  Wij behouden ons echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in een productoverzicht op de Website of in de prijzen die van toepassing zijn op een dergelijk product. 

U kunt op elk gewenst moment stoppen met het gebruik van onze Website of Diensten.  Indien u echter een account bij ons heeft aangemaakt, kunnen wij u de toegang tot de Website of Dienst al dan niet tijdelijk ontzeggen en/of toekomstige toegang tot de Website blokkeren, door u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als in commercieel opzicht redelijk is gezien de omstandigheden (a) indien u zich niet houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of beleidsregels die verband kunnen houden met uw gebruik van de Website of Dienst; (b) indien Belkin door uw toedoen overeenkomsten of beleidsregels schendt om de Website of Dienst te laten werken; (c) indien Belkin door een rechter, wetshandhavingdienst of overheidsinstantie in een land verplicht wordt dit te doen; (d) indien de Website of Dienst wordt stopgezet of wezenlijk wordt aangepast, ongeacht de reden; (e) indien we redelijkerwijs voorzien dat er technische kwesties of problemen optreden die van invloed kunnen zijn op de werking van de Diensten of Website; (f) indien onverwachte technische kwesties of problemen optreden die van invloed zijn op de werking van de Diensten of Website; of (g) indien we onderzoek moeten doen naar vermeend wangedrag.  Als een van de bovenstaande omstandigheden zich voordoet, mag Belkin uw account deactiveren of verwijderen, na u schriftelijk op de hoogte te hebben gesteld van beëindiging van uw toegang tot de Website of Dienst.  Belkin is niet aansprakelijk ten aanzien van u of derden voor het opschorten of beëindigen van uw toegang tot de Website of Dienst, of het deactiveren of verwijderen van uw account. 

Inhoud van Belkin


Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, illustraties, inhoud, documentatie en computercode (gezamenlijk “Inhoud van Belkin”), waaronder het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, uitstraling, “look and feel”, en indeling van dergelijke Inhoud van Belkin binnen of op de Website of als onderdeel van een Dienst zijn in eigendom of beheer van Belkin. Dit geldt tevens voor inhoud waarvoor door of aan Belkin licentie is verleend. Al deze inhoud wordt beschermd door rechten inzake handelsimago, octrooien, handelsmerken, auteursrechten en diverse andere intellectuele-eigendomsrechten.

U mag op geen enkele wijze en via geen enkel medium Inhoud van Belkin kopiëren, wijzigen, publiceren, plaatsen, in het openbaar tonen of uitvoeren (al dan niet door middel van digitale, audio- of video-overdracht), coderen, vertalen, distribueren of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belkin.  U mag echter gebruikmaken van Inhoud van Belkin Content, zolang dit voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik is, tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

Hoewel Belkin geprobeerd heeft om correcte informatie te verstrekken op de Website, neemt Belkin, voor zover toegestaan door de wet, geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie of voor eventuele typografische of grafische fouten hierin of in bijbehorende documenten. Belkin kan de Diensten of Producten die op de Website vermeld staan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Producten of diensten die niet van Belkin zijn, staan enkel ter informatie vermeld. Dit betekent niet dat Belkin deze producten of diensten onderschrijft of aanbeveelt.

Uw inhoud


U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die u heeft met betrekking tot inhoud die u via het gebruik van een Dienst of een deel of functie van de Website overdraagt. 

Wanneer u inhoud uploadt of anderszins verzendt naar onze Diensten of Website, geeft u Belkin en degenen met wie wij samenwerken een wereldwijde licentie om deze inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken, over te dragen, te publiceren, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar te tonen en te distribueren. De rechten die u in deze licentie verleent, dienen enkel ten behoeve van het uitvoeren, aanprijzen en verbeteren van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze Diensten staakt. Zorg ervoor dat u over de benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u verzendt naar onze Diensten.  Indien u toegang wilt tot uw inhoud of uw inhoud wilt wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op via privacy@belkin.com. Als u zich in Singapore bevindt, kunt u contact opnemen met Alison Tan via privacy.sg@belkin.com. Wij helpen u graag.

Belkin kan u uitnodigen om opmerkingen, suggesties of ideeën over of voor Producten of Diensten van Belkin in te dienen, onder meer over hoe Belkin ze kan verbeteren (“Feedback”). U kunt dit ook uit eigen beweging doen. Door Feedback in te dienen gaat u ermee akkoord dat uw inzendingen vrijwillig, belangeloos, ongevraagd, niet vertrouwelijk en zonder beperkingen zijn en Belkin geen enkele fiduciaire of andere verplichting opleggen. Belkin mag de Feedback vrij gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren, herdistribueren of er afgeleide werken van maken voor welk doel en op welke wijze dan ook zonder vergoeding of erkenning voor u. U stemt er tevens mee in dat Belkin geen afstand doet van rechten op het gebruik van soortgelijke of verwante ideeën die eerder bekend waren bij Belkin, ontwikkeld zijn door diens werknemers of verkregen zijn uit andere bronnen.

Auteursrechtenbeleid/DMCA


Als u van mening bent dat uw auteursrecht of andere rechten zijn geschonden, dan kunt u dat schriftelijk melden aan onze Aangewezen vertegenwoordiger. Uw schrijven dient de volgende informatie te bevatten:

 • Een elektronische of geschreven handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander belang;
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander werk waarop naar uw mening inbreuk is gepleegd;
 • Een beschrijving van waar het materiaal waarop naar uw mening inbreuk is gepleegd, zich bevindt op onze websites, netwerken of andere bewaarplaatsen;
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 • Een verklaring door u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw melding juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of gemachtigd bent om namens deze op te treden.

Onze Aangewezen vertegenwoordiger voor het melden van vermeende schending van het auteursrecht is als volgt te bereiken:

Belkin International, Inc.

12045 East Waterfront Drive
Playa Vista, CA 90094, Verenigde Staten van Amerika
Ter attentie van: Copyright Agent (Legal)

E-mail: copyright@belkin.com

Als de betwiste materialen zijn geplaatst door een derde partij die met redelijk inspanning te achterhalen is, dan zullen wij deze derde partij binnen een redelijke termijn in kennis stellen van de tenlastelegging. Indien de derde partij reageert met een geldige tegenvordering, zullen wij u voorzien van een afschrift, zodat u andere maatregelen kunt nemen die u passend acht.

Softwarelicentieovereenkomst


Alle software die u downloadt is onderworpen aan (i) de licentievoorwaarden behorende bij het bestand of (ii) indien het bestand niet vergezeld gaat van licentievoorwaarden, de voorwaarden van de licentieovereenkomst bij het oorspronkelijke Belkin-product waarvoor u een licentie heeft en dat u bijwerkt of (iii) de licentievoorwaarden zoals vastgelegd in de Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker die hier te vinden is:http://www.belkin.com/us/end-user-license-agreement/.

Opensourcesoftware is belangrijk voor ons. Bepaalde software die in onze

Gebruiksvoorwaarden

Welkom bij Belkin!  Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor alle websites van de merken Belkin, Linksys en WeMo en voor alle andere websites die verbonden zijn aan www.belkin.com, met inbegrip van maar niet beperkt tot sociale-mediawebsites van Belkin, Linksys of WeMo, en vormen een overeenkomst tussen u en Belkin met betrekking tot het gebruik van deze websites (gezamenlijk “Website”), en alle apps die gebruik van de Website of van door Belkin of via de Website aangeboden diensten (gezamenlijk “Diensten”) mogelijk maken. Uw gebruik van de Website en Diensten is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid van Belkin. Lees deze zorgvuldig door voordat u gebruikmaakt van de Website of Diensten.

Voor de duidelijkheid volgt hier een overzicht van de gebruikte termen in deze Gebruiksvoorwaarden: “Belkin”, “wij” of “ons” en andere grammaticale vormen daarvan staan voor Belkin International, Inc., met inbegrip van zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (waaronder Linksys) wereldwijd. “Belkin-producten” omvatten alle apps, producten en diensten van Belkin, Linksys en WeMo.  “Persoonlijke gegevens” is gedefinieerd in het Privacybeleid van Belkin.

We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen en raden u dan ook aan ze regelmatig door te lezen. Indien we onze Gebruiksvoorwaarden wijzigen, zullen we de herziene versie hier plaatsen met een bijgewerkte wijzigingsdatum. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons Gebruiksvoorwaarden, dan zullen we u via e-mail op de hoogte stellen of een bericht plaatsen op de Website. Indien wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar worden verklaard, blijven de oorspronkelijke Gebruiksvoorwaarden waarmee u heeft ingestemd volledig van kracht.

Gebruik van de Website


U mag geen misbruik maken van de Website en de Diensten.  U mag geen materiaal of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen of zich toegang verschaffen tot systemen of netwerken die gekoppeld zijn aan de Website of een Belkin-server via middelen die we niet voor dit doel beschikbaar stellen via de Website. 

U mag geen apparaten, software of hulpprogramma gebruiken die als doel hebben de Website en de Diensten, of gebruik daarvan door anderen, te wijzigen, te onderscheppen of te hinderen.  In het bijzonder mag u geen ongeoorloofde bestanden, codes, scripts (met inbegrip van maar niet beperkt tot virussen en Trojaanse paarden) verzenden, uploaden of overdragen of een apparaat, programma, algoritme, methode of proces (automatisch dan wel handmatig) om toegang te krijgen tot enig deel van de Website of Diensten of enig deel hiervan te verwerven, te kopiëren of te controleren, of op enigerlei wijze de navigatiestructuur of de weergave van de Website namaken of omzeilen.  

Het is niet toegestaan enig deel van de Website of Diensten die wij aan u leveren te kopiëren, te verkopen of anderszins te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder onze schriftelijke toestemming.

U mag geen inhoud van onze Website gebruiken tenzij u hiervoor toestemming heeft gekregen van Belkin of dit anderszins wettelijk is toegestaan. U mag handelsmerken of juridische kennisgevingen op onze Website niet verwijderen, onleesbaar maken of wijzigen. U mag Belkin-productinformatie en -documentatie (“Documentatie”) die Belkin op de Site beschikbaar stelt om te downloaden, gebruiken op voorwaarde dat u (1) de Documentatie alleen gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, indien het product niet is aangemerkt als product voor het midden- en kleinbedrijf. Indien het product is aangemerkt als een product voor het midden- en kleinbedrijf, mag u de Documentatie voor persoonlijke of commerciële doeleinden gebruiken; (2) de Documentatie niet wijzigt en (3) geen kennisgevingen over eigendomsrechten verwijdert.

Gekoppelde websites van derden en sociale media


De Website en Diensten bevatten links naar websites van derden. Zodra u de Website en Diensten verlaat, gelden voor uw activiteiten de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de externe website. Belkin is niet verantwoordelijk voor de gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid of de inhoud van deze websites. Wij raden u daarom aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van een door u bezochte website zorgvuldig te lezen.

Forums/chatrooms


Als u deelneemt aan of informatie plaatst op een discussieforum of chatroom op de Website of een Dienst, is de door u verstrekte informatie algemeen beschikbaar voor anderen. Andere gebruikers die toegang hebben tot dat forum, kunnen deze informatie lezen, verzamelen, doorsturen en gebruiken, binnen of buiten Belkin. Deze informatie kan ook worden gebruikt om u ongevraagd berichten te sturen. Houd er ook rekening mee dat er aanvullende regels en voorwaarden van toepassing kunnen zijn op individuele forums. De mening van elke deelnemer in een forum of chatroom is zijn of haar eigen mening en mag niet worden beschouwd als de mening van Belkin. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de Persoonlijke gegevens of enige andere informatie die u besluit te verstrekken op deze forums, of de gevolgen daarvan. 

Zakelijk gebruik van onze Diensten


Indien u namens een bedrijf gebruikmaakt van onze diensten, dan aanvaardt dat Bedrijf deze Gebruiksvoorwaarden. De Nieuw-Zeelandse wet op consumentengarantie (de Consumer Guarantees Act 1993) is niet van toepassing waar Diensten geleverd worden voor zakelijke doeleinden.  Voor zover wettelijk toegestaan zal uw bedrijf Belkin en zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, agenten en medewerkers vrijwaren van en schadeloos stellen voor enige vordering, aanklacht of rechtsgeding voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van de Diensten of schending van deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van eventuele aansprakelijkheid of kosten als gevolg van vorderingen, verliezen, schade, rechtszaken, vonnissen, procesvoering en honoraria van advocaten.

Een account aanmaken


Voor het gebruik van bepaalde Diensten dient u mogelijk een account en een bijbehorend wachtwoord aan te maken.  Het is uw verantwoordelijkheid de geheimhouding van uw account en wachtwoord te waarborgen en toegang tot uw computer te beperken, en u verklaart de verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord te aanvaarden. U verklaart tevens dat alle informatie die u bij het aanmaken van een account verstrekt, waarheidsgetrouw en juist is.

Waar verplicht om een wachtwoord aan te maken om van een Dienst gebruik te kunnen maken, worden uw e-mailadres en wachtwoord gebruikt om uw identiteit te bevestigen om toegang te krijgen tot de Dienst.  Als wachtwoord dient u een unieke combinatie van letters en cijfers te kiezen die geen verband houdt met uw identiteit of die van iemand anders of met enige informatie die algemeen beschikbaar is of die wij nodig kunnen hebben om de Dienst aan u of anderen te leveren.  Indien u informatie met betrekking tot de Dienst deelt met anderen of anderen via uw e-mailadres en wachtwoord toegang geeft tot de Dienst, dan kunt u geen privacy of geheimhouding verwachten van de Persoonlijke gegevens die u opzettelijk of onopzettelijk vrijgeeft.  Geef anderen daarom geen toegang tot deze gegevens.  U gaat ermee akkoord Belkin onmiddellijk in kennis te stellen van ongeoorloofd gebruik van uw account of wachtwoord, of enige andere inbreuk op de beveiliging.  Gebruik de contactgegevens in de onderstaande links om contact op te nemen met Belkin.

Belkin:  Neem contact met ons op

Linksys: Neem contact met ons op.

Belkin is niet aansprakelijk voor enig verlies dat u mogelijk lijdt als gevolg van het gebruik van uw wachtwoord of account, met of zonder uw medeweten.  U kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor door Belkin of een andere partij geleden verliezen als iemand anders uw account of wachtwoord gebruikt of als u uw accountgegevens niet veilig en geheim heeft gehouden.  U mag het account van een ander nooit gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van dat account.  Belkin is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet nakomen van deze verplichtingen.

Belkin kan u kennisgevingen sturen, zoals vereist door de wet of voor marketing- of andere doeleinden. Dit kan (naar keuze van Belkin) via e-mail naar het eerste e-mailadres dat gekoppeld is aan uw account, op papier of door plaatsing van een dergelijk bericht op de Website. Belkin is niet verantwoordelijk voor enig automatisch filter dat u of uw netwerkprovider instellen voor e-mailberichten. Belkin raadt u aan e-mailadressen eindigend op @Belkin.com toe te voegen aan het e-mailadresboek om ervoor te zorgen dat u e-mailberichten van Belkin ontvangt.

Beschikbaarheid van Producten en Diensten


Hoewel de Website wereldwijd toegankelijk is, zijn niet alle Producten en Diensten die Belkin via of op de Website levert of aanbiedt, beschikbaar in uw land. Het is aan Belkin om te bepalen of en in welke mate een functie, product of Dienst aan een persoon of geografisch gebied wordt geleverd. Elk aanbod betreffende een functie, product of Dienst op de Website vervalt waar dit verboden is.  Neem contact op met uw lokale verkoopmedewerker voor informatie over Producten en Diensten van Belkin die beschikbaar zijn in uw land.  U blijft echter gebonden aan deze Gebruiksvoorwaarden overal waar u toegang heeft tot of gebruikmaakt van de Website of Diensten.

Belkin probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn, maar we garanderen niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud op de Website juist, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is.

Aanvullende voorwaarden


Wanneer u Belkin-producten op de Website koopt of een deel of functie van de Website gebruikt, met inbegrip van deelname aan wedstrijden en acties, kan het zijn dat u akkoord moet gaan met aanvullende voorwaarden.  Wij kunnen u bijvoorbeeld vragen om een vakje aan te kruisen om aan te geven dat u akkoord gaat met dergelijke aanvullende voorwaarden (dit zal meestal het geval zijn als u Belkin-producten op de Website koopt of deelneemt aan een wedstrijd).  Indien u akkoord gaat met dergelijke aanvullende voorwaarden, zullen ze met deze verwijzing deel uitmaken van deze Gebruiksvoorwaarden.

Bij strijdigheden tussen deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden voor een bepaald deel van de Website of voor een Dienst zijn de aanvullende voorwaarden van kracht op uw gebruik van dat deel van de Website of de specifieke dienst.

Gegevens, informatie en privacy


Raadpleeg het Privacybeleid van Belkin om te weten hoe Belkin omgaat met privacy.

Licentie en toegang


Zolang u deze Gebruiksvoorwaarden naleeft, verleent Belkin u een beperkt, herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Diensten en Website te gebruiken zoals ze bedoeld zijn en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.  Deze licentie omvat geen wederverkoop van een Dienst of de Website of de inhoud ervan, het verzamelen of gebruiken van productoverzichten, beschrijvingen of prijzen, afgeleid gebruik van een Dienst of de Website of de inhoud ervan, het downloaden of kopiëren van accountgegevens ten behoeve van een derde partij, of enig gebruik van datamining, robots of soortgelijke hulpmiddelen voor verzameling of extractie van gegevens.

Wij kunnen deze aan u verleende licentie beëindigen en uw account verwijderen of deactiveren (als u een account voor de Website of Diensten heeft) indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft.

Wij verlenen u geen andere rechten, impliciet of anderszins.  Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Gebruiksvoorwaarden zijn voorbehouden aan Belkin of zijn licentiegevers, leveranciers, uitgevers, rechthebbenden en andere aanbieders van inhoud.

Correct gebruik van de Diensten


Beoogd gebruik van Diensten / Geen gebruik van de Diensten in levensbedreigende of kritieke situaties. De Diensten zijn alleen bedoeld om geraadpleegd en gebruikt te worden voor niet-tijdkritische processen, gegevens en/of het beheer van Belkin-producten.  Ons doel is zeer betrouwbare en beschikbare Diensten te leveren. Daarmee beogen of garanderen we echter niet dat deze Diensten, waaronder toegang op afstand en mobiele meldingen, 100% van de tijd betrouwbaar of beschikbaar zijn.  Daarnaast kunnen de Diensten onderhevig zijn aan sporadische onderbrekingen en storingen die buiten de invloedssfeer van Belkin liggen, met inbegrip van maar niet beperkt tot verstoringen van het Wi-Fi-signaal, beschikbaarheid van de internetprovider, mobiele meldingen en informatiedragers.  We kunnen niet garanderen dat u altijd meldingen ontvangt of toegang heeft tot de Diensten.

U erkent tevens dat de Producten en Diensten van Belkin niet gecertificeerd zijn voor noodmaatregelen of bedoeld of geschikt zijn voor gebruik in situaties of omgevingen waar storing, vertraging, of fouten of onnauwkeurigheden in de geleverde gegevens of informatie kunnen leiden tot overlijden, letsel of ernstige schade aan lichaam of milieu, onder meer in verband met de werking van kerncentrales, vliegtuignavigatie- of communicatiesystemen, luchtverkeersregeling, levensondersteunende of wapensystemen. U BEGRIJPT DAT PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN BELKIN GEEN ONDERDEEL ZIJN VAN EEN DOOR DERDEN BEWAAKT NOODMELDINGSSYSTEEM – BELKIN BEWAAKT GEEN NOODMELDINGEN EN ZAL IN GEVAL VAN NOOD GEEN HULPDIENSTEN NAAR UW HUIS STUREN.  Medewerkers van de klantenservice van Belkin kunnen bovendien niet gezien worden als levensreddende oplossing voor mensen die thuis in gevaar zijn, en zijn geen vervanging voor hulpdiensten.  Alle levensbedreigende en noodsituaties dienen te worden gericht aan de betreffende hulpverleningsdiensten bij u in de buurt.

U VERKLAART GEEN BEROEP OP DE DIENSTEN TE ZULLEN DOEN VOOR LEVENSDREDDENDE OF KRITIEKE DOELEINDEN. MOBIELE MELDINGEN OVER DE STATUS EN ALARMEN OP UW BELKIN-PRODUCTEN ZIJN UITSLUITEND BEDOELD VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN – ZE ZIJN GEEN VERVANGING VOOR EEN DOOR DERDEN BEWAAKT NOODMELDINGSSYSTEEM. Alle informatie van Belkin over wat te doen in geval van nood is gebaseerd op gezaghebbende veiligheidsbronnen, maar Belkin kan onmogelijk specifieke informatie verschaffen voor een situatie in uw huis. Het is uw verantwoordelijkheid om informatie in te winnen over hoe u in een noodgeval en in uw specifieke situatie moet reageren.

Systeemvereisten Bepaalde Diensten zijn mogelijk niet toegankelijk zonder: (i) een werkend Wi-Fi-netwerk in uw huis dat is ingesteld om probleemloos te communiceren met het desbetreffende Belkin-product; (ii) een Belkin-account; (iii) mobiele apparaten zoals een ondersteunde telefoon of tablet (vereist voor bepaalde functionaliteit); (iv) een altijd ingeschakelde toegang tot breedbandinternet in uw huis; en (v) andere systeemelementen die door Belkin gespecificeerd kunnen worden.  Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u alle genoemde systeemelementen heeft en dat ze compatibel en goed geconfigureerd zijn.  U aanvaardt dat de Diensten mogelijk niet werken zoals beschreven als niet is voldaan aan de vereisten en de compatibiliteit.

Opschorting of beëindiging van een Dienst


We verbeteren of wijzigen de Diensten regelmatig om u als klant beter van dienst te zijn. Derhalve kunnen we functies of mogelijkheden van een Dienst toevoegen, aanpassen of verwijderen.  In sommige gevallen kunnen we een Dienst opschorten of stopzetten.  Wanneer we een Dienst wijzigen, opschorten of stopzetten, zullen we proberen om u zo snel mogelijk van tevoren hiervan op de hoogte te stellen.  Wij behouden ons echter het recht voor om op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in een productoverzicht op de Website of in de prijzen die van toepassing zijn op een dergelijk product. 

U kunt op elk gewenst moment stoppen met het gebruik van onze Website of Diensten.  Indien u echter een account bij ons heeft aangemaakt, kunnen wij u de toegang tot de Website of Dienst al dan niet tijdelijk ontzeggen en/of toekomstige toegang tot de Website blokkeren, door u hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen als in commercieel opzicht redelijk is gezien de omstandigheden (a) indien u zich niet houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten of beleidsregels die verband kunnen houden met uw gebruik van de Website of Dienst; (b) indien Belkin door uw toedoen overeenkomsten of beleidsregels schendt om de Website of Dienst te laten werken; (c) indien Belkin door een rechter, wetshandhavingdienst of overheidsinstantie in een land verplicht wordt dit te doen; (d) indien de Website of Dienst wordt stopgezet of wezenlijk wordt aangepast, ongeacht de reden; (e) indien we redelijkerwijs voorzien dat er technische kwesties of problemen optreden die van invloed kunnen zijn op de werking van de Diensten of Website; (f) indien onverwachte technische kwesties of problemen optreden die van invloed zijn op de werking van de Diensten of Website; of (g) indien we onderzoek moeten doen naar vermeend wangedrag.  Als een van de bovenstaande omstandigheden zich voordoet, mag Belkin uw account deactiveren of verwijderen, na u schriftelijk op de hoogte te hebben gesteld van beëindiging van uw toegang tot de Website of Dienst.  Belkin is niet aansprakelijk ten aanzien van u of derden voor het opschorten of beëindigen van uw toegang tot de Website of Dienst, of het deactiveren of verwijderen van uw account. 

Inhoud van Belkin


Alle tekst, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto's, handelsmerken, logo's, geluiden, muziek, illustraties, inhoud, documentatie en computercode (gezamenlijk “Inhoud van Belkin”), waaronder het ontwerp, de structuur, selectie, coördinatie, uitstraling, “look and feel”, en indeling van dergelijke Inhoud van Belkin binnen of op de Website of als onderdeel van een Dienst zijn in eigendom of beheer van Belkin. Dit geldt tevens voor inhoud waarvoor door of aan Belkin licentie is verleend. Al deze inhoud wordt beschermd door rechten inzake handelsimago, octrooien, handelsmerken, auteursrechten en diverse andere intellectuele-eigendomsrechten.

U mag op geen enkele wijze en via geen enkel medium Inhoud van Belkin kopiëren, wijzigen, publiceren, plaatsen, in het openbaar tonen of uitvoeren (al dan niet door middel van digitale, audio- of video-overdracht), coderen, vertalen, distribueren of verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belkin.  U mag echter gebruikmaken van Inhoud van Belkin Content, zolang dit voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik is, tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.

Hoewel Belkin geprobeerd heeft om correcte informatie te verstrekken op de Website, neemt Belkin, voor zover toegestaan door de wet, geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van de informatie of voor eventuele typografische of grafische fouten hierin of in bijbehorende documenten. Belkin kan de Diensten of Producten die op de Website vermeld staan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Producten of diensten die niet van Belkin zijn, staan enkel ter informatie vermeld. Dit betekent niet dat Belkin deze producten of diensten onderschrijft of aanbeveelt.

Uw inhoud


U behoudt alle intellectuele eigendomsrechten die u heeft met betrekking tot inhoud die u via het gebruik van een Dienst of een deel of functie van de Website overdraagt. 

Wanneer u inhoud uploadt of anderszins verzendt naar onze Diensten of Website, geeft u Belkin en degenen met wie wij samenwerken een wereldwijde licentie om deze inhoud te gebruiken, te hosten, op te slaan, te reproduceren, aan te passen, afgeleide werken daarvan te maken, over te dragen, te publiceren, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar te tonen en te distribueren. De rechten die u in deze licentie verleent, dienen enkel ten behoeve van het uitvoeren, aanprijzen en verbeteren van onze Diensten en het ontwikkelen van nieuwe Diensten. Deze licentie behoudt haar geldigheid, ook als u uw gebruik van onze Diensten staakt. Zorg ervoor dat u over de benodigde rechten beschikt om ons deze licentie te verlenen voor alle inhoud die u verzendt naar onze Diensten.  Indien u toegang wilt tot uw inhoud of uw inhoud wilt wijzigen of verwijderen, neem dan contact met ons op via privacy@belkin.com. Als u zich in Singapore bevindt, kunt u contact opnemen met Alison Tan via privacy.sg@belkin.com. Wij helpen u graag.

Belkin kan u uitnodigen om opmerkingen, suggesties of ideeën over of voor Producten of Diensten van Belkin in te dienen, onder meer over hoe Belkin ze kan verbeteren (“Feedback”). U kunt dit ook uit eigen beweging doen. Door Feedback in te dienen gaat u ermee akkoord dat uw inzendingen vrijwillig, belangeloos, ongevraagd, niet vertrouwelijk en zonder beperkingen zijn en Belkin geen enkele fiduciaire of andere verplichting opleggen. Belkin mag de Feedback vrij gebruiken, kopiëren, wijzigen, publiceren, herdistribueren of er afgeleide werken van maken voor welk doel en op welke wijze dan ook zonder vergoeding of erkenning voor u. U stemt er tevens mee in dat Belkin geen afstand doet van rechten op het gebruik van soortgelijke of verwante ideeën die eerder bekend waren bij Belkin, ontwikkeld zijn door diens werknemers of verkregen zijn uit andere bronnen.

Auteursrechtenbeleid/DMCA


Als u van mening bent dat uw auteursrecht of andere rechten zijn geschonden, dan kunt u dat schriftelijk melden aan onze Aangewezen vertegenwoordiger. Uw schrijven dient de volgende informatie te bevatten:

 • Een elektronische of geschreven handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander belang;
 • Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of ander werk waarop naar uw mening inbreuk is gepleegd;
 • Een beschrijving van waar het materiaal waarop naar uw mening inbreuk is gepleegd, zich bevindt op onze websites, netwerken of andere bewaarplaatsen;
 • Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de auteursrechthebbende, diens vertegenwoordiger of de wet; en
 • Een verklaring door u, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw melding juist is en dat u de auteursrechthebbende bent of gemachtigd bent om namens deze op te treden.

Onze Aangewezen vertegenwoordiger voor het melden van vermeende schending van het auteursrecht is als volgt te bereiken:

Belkin International, Inc.

12045 East Waterfront Drive
Playa Vista, CA 90094, Verenigde Staten van Amerika
Ter attentie van: Copyright Agent (Legal)

E-mail: copyright@belkin.com

Als de betwiste materialen zijn geplaatst door een derde partij die met redelijk inspanning te achterhalen is, dan zullen wij deze derde partij binnen een redelijke termijn in kennis stellen van de tenlastelegging. Indien de derde partij reageert met een geldige tegenvordering, zullen wij u voorzien van een afschrift, zodat u andere maatregelen kunt nemen die u passend acht.

Softwarelicentieovereenkomst


Alle software die u downloadt is onderworpen aan (i) de licentievoorwaarden behorende bij het bestand of (ii) indien het bestand niet vergezeld gaat van licentievoorwaarden, de voorwaarden van de licentieovereenkomst bij het oorspronkelijke Belkin-product waarvoor u een licentie heeft en dat u bijwerkt of (iii) de licentievoorwaarden zoals vastgelegd in de Licentieovereenkomst voor de eindgebruiker die hier te vinden is:http://www.belkin.com/us/end-user-license-agreement/.

Opensourcesoftware is belangrijk voor ons. Bepaalde software die in onze Diensten wordt gebruikt, kan worden aangeboden onder een opensourcelicentie die we aan u beschikbaar zullen stellen. De opensourcelicentie kan bepalingen bevatten die uitdrukkelijk voorrang hebben boven een aantal van de onderhavige voorwaarden.

Schadeloosstelling


U stemt ermee in Belkin en diens licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van enige schade, aansprakelijkheden, vorderingen of eisen (met inbegrip van onkosten en advocatenhonoraria) die door derden zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Belkin behoudt zich het recht voor om, op uw kosten, als enige de verdediging en het beheer van een zaak op zich te nemen waarvoor u Belkin schadeloos moet stellen, en u gaat ermee akkoord mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. U gaat ermee akkoord een dergelijk claim niet te schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belkin. Belkin zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, vordering of procedure.

Geen garanties


Belangrijke kennisgeving met betrekking tot uw rechten als consument: IN SOMMIGE LANDEN, STATEN EN/OF PROVINCIES IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE VOORWAARDEN OF GARANTIES NIET TOEGESTAAN EN/OF MOGEN PRODUCTEN OF DIENSTEN NIET WORDEN VERKOCHT ZONDER WAARBORG OF GARANTIE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN BIJGEVOLG SOMMIGE OF ALLE PUNTEN IN “GEEN GARANTIES” EN “ALGEMENE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID” MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ALLEEN DIE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DIE RECHTMATIG ZIJN IN UW RECHTSGEBIED ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN OP U. IN DERGELIJKE GEVALLEN WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BELKIN UITSLUITEND BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET. DE AFDWINGBAARHEID VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE KAN VARIËREN NAARGELANG DE TOEPASSELIJKE LOKALE WETGEVING EN, AFHANKELIJK VAN UW WOONPLAATS, IS HET MOGELIJK DAT U AANVULLENDE RECHTEN HEEFT. ZO GELDEN IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND WETTELIJKE GARANTIES VOOR DIENSTEN VAN BELKIN, ONDER ANDERE MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR HET BEOOGDE DOEL, DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER HET AUSTRALISCHE CONSUMENTENRECHT OF DE NIEUW-ZEELANDSE WET OP CONSUMENTENGARANTIE (DE CONSUMER GUARANTEES ACT 1993) (ZOALS HIERONDER TOEGELICHT).

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben niet tot doel en strekking:

 • wettelijke rechten van de consument te wijzigen of uit te sluiten die niet rechtmatig gewijzigd of uitgesloten kunnen worden, of
 • enig recht te beperken of uit te sluiten dat u heeft jegens degene die het Belkin-product aan u heeft verkocht, als diegene een verkoopcontract met u heeft geschonden.

Als u in Australië of Nieuw-Zeeland woonachtig bent, zijn de volgende twee punten op u van toepassing:

Bepaalde regelgeving, waaronder het Australische consumentenrecht en de Nieuw-Zeelandse wet op consumentengarantie (Consumer Guarantees Act 1993) kunnen garanties of voorwaarden impliceren of garanties of verplichtingen opleggen aan Belkin, om bepaalde kopers van goederen en diensten in Australië of Nieuw-Zeeland in verschillende omstandigheden te beschermen (“Toepasselijk recht in Australië” of “Toepasselijk recht in Nieuw-Zeeland” naargelang het geval).  Niets in deze Gebruiksvoorwaarden vormt een uitsluiting, beperking of wijziging van een voorwaarde, garantie, recht of rechtsmiddel dat geïmpliceerd of opgelegd wordt door het Toepasselijk recht in Australië en derhalve niet rechtmatig kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd.  Indien een voorwaarde of garantie wordt geïmpliceerd in deze Gebruiksvoorwaarden of opgelegd aan Belkin onder het Toepasselijk recht in Australië en niet kan worden uitgesloten, maar het Belkin onder het Toepasselijk recht in Australië is toegestaan het verhaalsrecht voor schending van een dergelijke voorwaarde of garantie te beperken, dan is de aansprakelijkheid van Belkin voor schending van de voorwaarde of garantie beperkt tot een of meer van de volgende opties, naar keuze van Belkin: (a) in het geval van goederen, het vervangen van de goederen of het leveren van gelijkwaardige goederen, het repareren van de goederen, het vergoeden van de kosten voor het vervangen van de goederen of voor het verkrijgen van gelijkwaardige goederen of het vergoeden van de kosten voor het laten repareren van de goederen, of (b) in het geval van diensten, het opnieuw leveren van de diensten of het vergoeden van de kosten voor het opnieuw leveren van de diensten. 

Indien een voorwaarde of garantie wordt geïmpliceerd in deze Gebruiksvoorwaarden of opgelegd aan Belkin onder het Toepasselijk recht in Nieuw-Zeeland en niet kan worden uitgesloten, maar Belkin voor een schadevergoeding kan kiezen, dan is de aansprakelijkheid van Belkin voor schending van de voorwaarde of garantie beperkt tot een of meer van de volgende opties, naar keuze van Belkin: (a) in het geval van goederen, het vervangen van de goederen of het leveren van gelijkwaardige goederen, het repareren van de goederen of het terugbetalen van de goederen indien het onredelijk is te verwachten dat de producten te repareren zijn; of (b) in het geval van diensten, het opnieuw leveren van de diensten of het vergoeden van de kosten voor het opnieuw leveren van de diensten.  In aanvulling op deze schadevergoedingen kan een “consumer” (consument in de zin van de Consumer Guarantees Act) een claim indienen voor alle redelijkerwijs te verwachten verlies (anders dan verlies of schade door vermindering van de waarde van de goederen) die voortvloeit uit het oorspronkelijke probleem.

Behoudens het gedeelte over consumentenrechten hierboven gaat u akkoord met het volgende:

 1. Gebruik van de Website en de Diensten is op uw eigen risico;
 2. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM EEN BACK-UP TE MAKEN VAN UW SYSTEEM, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GEGEVENS DIE U MOGELIJK GEBRUIKT OF BEZIT IN VERBAND MET DE WEBSITE OF DIENST.  U VERSCHAFT ZICH NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO TOEGANG TOT ALLE MATERIAAL, INFORMATIE OF GEGEVENS DIE U DOWNLOADT OF OP ANDERE WIJZE VERKRIJGT DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE OF EEN DIENST. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE PRODUCTEN EN RANDAPPARATUUR OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DIT MATERIAAL OF DEZE INFORMATIE OF GEGEVENS;
 3. Belkin en diens leveranciers, licentiegevers, wederverkopers, verkopers en gelieerde ondernemingen garanderen niet dat uw gebruik van de Website en de Diensten zonder onderbrekingen, snel of foutloos zal zijn. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wet in een bepaald rechtsgebied worden de Website en de Diensten geleverd in de staat waarin deze verkeren en beschikbaar zijn voor uw gebruik zonder waarborgen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, stilzwijgend, wettelijk of anderszins;
 4. Geen door u op of via de Website of Diensten van Belkin verkregen advies of informatie (mondeling dan wel schriftelijk) vormt een garantie of voorwaarde die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden wordt genoemd;
 5. De garanties en rechtsmiddelen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden zijn de enige garanties en rechtsmiddelen, en komen voor zover wettelijk toegestaan in de plaats van alle andere garanties en rechtsmiddelen, hetzij mondeling of schriftelijk, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend.

Vanwege de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technieken voor het binnendringen en aanvallen van netwerken garandeert Belkin niet dat de Dienst, systemen of netwerken waarop (of via welke) gebruik wordt gemaakt van de Website en de Diensten, onkwetsbaar zullen zijn voor binnendringing of aanvallen. De Diensten kunnen een product, software of dienst van derden bevatten of daar deel van uitmaken. Wij bieden geen enkele garantie, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, voor dergelijke producten, software of diensten die derde partijen aanbieden. Wij garanderen geen blijvende beschikbaarheid van de dienst van een derde partij waarvoor het gebruik of de werking van onze Website of een van onze Diensten vereist is. 

Daarnaast wijzen wij u erop dat sommige Diensten het energieverbruik in huis kunnen bijhouden. Belkin garandeert of belooft geen bepaalde mate van energiebesparing of ander geldelijk voordeel van het gebruik van de Diensten of enige andere functie. De werkelijke energiebesparing en alle bijbehorende geldelijke voordelen variëren, afhankelijk van factoren die buiten de invloedssfeer en kennis van Belkin liggen. Van tijd tot tijd kan Belkin de Dienst gebruiken om u te voorzien van informatie die uniek is voor u en uw energieverbruik, en een mogelijkheid bieden om geld te besparen op de energierekening als u suggesties of functies van de Dienst overneemt. U gaat ermee akkoord dat deze informatie geen werkelijke besparingen garandeert en u stemt ermee in geen geldelijke of andere schadevergoeding te verhalen op Belkin, indien uw besparingen afwijken. Alle door Belkin aan u verstrekte informatie is “ZOALS DEZE IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR”. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist of actueel is. In kritieke situaties is toegang tot informatie via de Dienst geen vervanging voor rechtstreekse toegang tot de informatie in huis.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN EN ONDER SOMMIGE OMSTANDIGHEDEN, IS HET MOGELIJK OM DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BELKIN JEGENS CONSUMENTEN UIT TE SLUITEN EN/OF TE BEPERKEN. ENKEL IN DIE RECHTSGEBIEDEN WAAR DIT WETTELIJK MOGELIJK IS, EN VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJST BELKIN ALLE WAARBORGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET, WETTELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, AANVAARDBARE OF TOEREIKENDE KWALITEIT, NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN, EIGENDOM, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF VRIJ VAN VIRUS- OF MALWAREAANVALLEN, BEVEILIGING, PRESTATIES, NALATIGHEID, VAKMANSCHAP, ONGESTOORD GENOT, DAT FUNCTIES BINNEN DE WEBSITE OF DIENSTEN WORDEN HERSTELD, OF DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GEGEVENS, INFORMATIE, PROGRAMMA'S EN DOCUMENTATIE NAUWKEURIGE, BETROUWBARE, TIJDIGE RESULTATEN, INFORMATIE, MATERIALEN OF GEGEVENS ZULLEN OPLEVEREN, VOOR ZOVER NIET UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK AAN U VERSTREKT DOOR BELKIN OF SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN DOOR BELKIN.

Algemene uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid


VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT ZIJN BELKIN EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VENNOTEN, DEALERS, AGENTEN OF LEVERANCIERS OF HUN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, LICENTIEGEVERS EN RECHTVERKRIJGENDEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR:

 1. ENIG VERLIES OF SCHADE AAN UW HUIS, LUCHTBEHANDELINGSSYTEEM, ELEKTRISCHE INSTALLATIE, LEIDINGWERK, PRODUCTEN EN RANDAPPARATEN (AL DAN NIET VERBONDEN MET EEN BELKIN-PRODUCT), COMPUTERS, MOBIELE APPARATEN EN ALLE ANDERE VOORWERPEN EN DIEREN IN UW HUIS; EN
 2. ENIGE INDIRECTE, VOORBEELDIGE, BESTRAFFENDE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE IN WELKE VORM DAN OOK (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR WINST- OF INKOMSTENDERVING, VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, VOOR ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VOOR PERSOONLIJK LETSEL, VOOR VERLIES VAN PRIVACY, VOOR HET NIET LANGER KUNNEN GEBRUIKEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN, VOOR HET NIET NAKOMEN VAN EEN VERPLICHTING, MET INBEGRIP VAN VERPLICHTINGEN TE GOEDER TROUW OF MET REDELIJKE ZORG, VOOR NALATIGHEID EN VOOR ENIG ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES,

ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID, SCHULDAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN ENIG OPZICHT VERBAND HOUDT MET HET VERKEERD OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTEN, ZELFS ALS BELKIN OF ANDERE ENTITEITEN ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BELKIN, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VENNOTEN, DEALERS, AGENTEN OF LEVERANCIERS TEN AANZIEN VAN U VOOR ALLE SCHADE HOGER ZIJN DAN VIJFTIG DOLLAR (USD 50,00). DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN ZAL NIET WORDEN VERHOOGD INDIEN ER SPRAKE IS VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF CLAIM. DE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN GELDEN ZELFS ALS EEN VERSTREKTE GARANTIE OF RECHTSMIDDEL NIET AAN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN VOLDOET. NIETS IN DIT GEDEELTE ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BELKIN BEPERKEN MET BETREKKING TOT OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL.

INDIEN U IN DE EUROPESE UNIE WOONT, WORDT MET VERWIJZINGEN NAAR “SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG-, BETRAFFENDE OF INCIDENTELE SCHADE” ELKE SCHADE BEDOELD DIE (I) REDELIJKERWIJS DOOR BEIDE PARTIJEN NIET KON WORDEN VOORZIEN; EN/OF (II) BEKEND WAS BIJ U MAAR NIET BIJ ONS; EN/OF (III) REDELIJKERWIJS DOOR BEIDE PARTIJEN KON WORDEN VOORZIEN MAAR DOOR U HAD KUNNEN WORDEN VOORKOMEN, WAARONDER (MAAR NIET BEPERKT TOT) SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE SCHADELIJKE PROGRAMMA'S, OF VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW GEGEVENS.

Gerechtelijke procedures


Belkin is niet verantwoordelijk en aansprakelijk ten overstaan van u of anderen voor enig verlies of schade als gevolg van verkeerd gebruik van de Website of Diensten door u.  U begrijpt ook dat, indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft (bewust of onbewust), een dergelijke niet-naleving maatregelen tegen u tot gevolg kunnen hebben, waaronder aanspraken op schadevergoeding door Belkin en andere benadeelde partijen, of burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Belkin zal onherstelbaar worden geschaad indien u inbreuk maakt op een van deze Gebruiksvoorwaarden, waarvoor schadevergoeding ontoereikend zou zijn, en u gaat ermee akkoord dat Belkin een voorlopige voorziening of billijke schadeloosstelling kan eisen die Belkin nodig of passend acht in dergelijke omstandigheden. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op eventuele andere juridische en billijke middelen die Belkin ter beschikking staan.

Indien Belkin het onderwerp is van een claim, betrokken raakt bij een gerechtelijke procedure of enig verlies of schade lijdt vanwege uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, dan bent u, voor zover wettelijk toegestaan, verantwoordelijk voor schadeloosstelling van Belkin voor het volledige bedrag van diens verlies, alsmede eventuele redelijke bedragen die Belkin kwijt is aan advocatenhonoraria, onkosten en gerechtelijke kosten, behalve in de mate dat Belkin heeft bijgedragen aan het verlies of de schade, boven op enige andere genoegdoening die aan Belkin wordt toegewezen.

Arbitrage, afstand van collectieve arbitrage, toepasselijk recht en locatie

Wanneer u in de Verenigde Staten gevestigd bent, is de volgende bepaling op u van toepassing:

U EN BELKIN AANVAARDEN ELK DAT VORDERINGEN, GESCHILLEN OF ONENIGHEDEN TUSSEN U EN BELKIN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP (1) DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DE GELDIGHEID VAN DIT ARTIKEL, EN (2) UW GEBRUIK VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (GEZAMENLIJK HET “GESCHIL”) UITSLUITEND EN DEFINITIEF BESLECHT ZULLEN WORDEN DOOR BINDENDE ARBITRAGE AFGEHANDELD DOOR JAMS, EEN NATIONAAL ERKENDE ARBITRAGE-INSTANTIE, OVEREENKOMSTIG DE DAN GELDENDE VOOR PROCEDURES VOOR CONSUMENTENGESCHILLEN VAN DEZE INSTANTIE.  U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT U ZONDER DEZE BEPALING RECHT ZOU HEBBEN GEHAD OM EEN GESCHIL IN EEN RECHTBANK TE LATEN BESLECHTEN DOOR EEN JURY OF RECHTER, EN DAT U UITDRUKKELIJK EN BEWUST AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN DERGELIJKE RECHTEN EN IN PLAATS DAARVAN ERMEE INSTEMT OM EVENTUELE GESCHILLEN DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE TE BESLECHTEN, OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN DIT ARTIKEL.

ALVORENS EEN VORDERING VOOR TE LEGGEN VOOR ARBITRAGE DIENT ELKE PARTIJ EERST DE ANDERE PARTIJ HIERVAN IN KENNIS TE STELLEN OM TE PROBEREN HET GESCHIL TE BESLECHTEN. INDIEN HET GESCHIL NIET BINNEN 60 DAGEN NA DEZE KENNISGEVING IS OPGELOST, DAN WORDT DE CLAIM VOORGELEGD VOOR ARBITRAGE. DE ARBITRAGE VAN EEN GESCHIL OF VORDERING ZAL WORDEN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE DAN VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELS VAN JAMS, ZOALS GEWIJZIGD DOOR DEZE OVEREENKOMST. DE ARBITRAGE ZAL WORDEN VOORGELEGD AAN ÉÉN ARBITER, DIE EEN GEPENSIONEERDE RECHTER OF EEN GEPENSIONEERDE JURIST MOET ZIJN, IN EEN VAN DE ZES REGIONALE LOCATIES CONFORM DE ONDERSTAANDE BEPALING INZAKE LOCATIES.  ONGEACHT OF EEN GESCHIL IN UW VOORDEEL WORDT BESLIST, GELDT DAT U, ZOLANG UW CLAIM DOOR DE ARBITER NIET LICHTVAARDIG WORDT GEACHT VOLGENS REGEL 11(B) VAN DE AMERIKAANSE FEDERALE REGELS VOOR BURGERLIJK PROCESRECHT, RECHT HEEFT OP VERGOEDING VAN UW ARBITRAGEKOSTEN, BINNEN DE BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE ARBITER.  INDIEN DE ARBITRAGEVERGOEDING GELIJK IS AAN OF HOGER IS DAN HET BEDRAG DAT U IN UW ARBITRAGEVORDERING HEEFT GEËIST, ZAL BELKIN DE REDELIJKE EN WERKELIJKE ADVOCATENKOSTEN DIE U HEEFT GEMAAKT OM HET GESCHIL DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE TE BESLECHTEN, VERGOEDEN, PLUS EEN MINIMUMSCHADELOOSSTELLING VAN USD 2.500.  BESLISSINGEN OF UITSPRAKEN VAN DE ARBITER IN EEN ARBITRAGEPROCEDURE ZIJN DEFINITIEF EN BINDEND VOOR ELKE PARTIJ, EN KUNNEN ALS BESCHIKKING WORDEN AANGEVOERD BIJ EEN BEVOEGD GERECHTSHOF.  INDIEN EEN VAN DE PARTIJEN EEN GESCHIL VOORLEGT AAN EEN RECHTBANK OF EEN ANDER NIET-ARBITRAGEFORUM, KAN DE ARBITER OF RECHTER AAN DE WEDERPARTIJ VERGOEDING TOEKENNEN VAN DE REDELIJKE KOSTEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ADVOCATENKOSTEN) DIE DOOR DE WEDERPARTIJ ZIJN GEMAAKT VOOR HET AFDWNGEN VAN NALEVING VAN DEZE BINDENDE ARBITRAGEBEPALING, WAARONDER HET SCHORSEN OF VERWERPEN VAN EEN DERGELIJK GESCHIL. ARBITRAGE IS VERTROUWELIJK EN U, BELKIN NOCH DE ARBITER MAG HET BESTAAN, DE INHOUD OF DE RESULTATEN VAN EEN ARBITRAGE OPENBAAR MAKEN, TENZIJ DIT DOOR DE WET WORDT VERLANGD OF TEN BEHOEVE VAN HANDHAVING OF BEROEP VAN HET ARBITRAAL VONNIS. EEN ARBITRAAL VONNIS KAN TER BEOORDELING WORDEN VOORGELEGD AAN ELKE BEVOEGDE RECHTBANK. INDIEN ENIG DEEL VAN DIT ARBITRAGEBEDING DOOR EEN RECHTER NIET TOEPASSELIJK OF ONGELDIG WORDT VERKLAARD, DAN BLIJFT HET RESTERENDE GEDEELTE NOG STEEDS VOLLEDIG VAN KRACHT.

U NOCH BELKIN HEEFT HET RECHT OM VORDERINGEN SAMEN TE STELLEN OF TE VOEGEN IN EEN ARBITRAAL GEDING DOOR OF TEGEN ANDERE CONSUMENTEN OF TE BEMIDDELEN BIJ VORDERINGEN ALS VERTEGENWOORDIGER OF LID VAN EEN COLLEFTIEF OF IN DE HOEDANIGHEID VAN PRIVÉ-ADVOCAAT DIE HET PUBLIEKE BELANG VERTEGENWOORDIGT.  U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT U ZONDER DEZE BEPALING RECHT ZOU KUNNEN HEBBEN GEHAD OM EEN GESCHIL DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE TE BESLECHTEN OP COLLECTIEVE BASIS OF OP BASIS VAN VERTEGENWOORDIGING, EN DAT U UITDRUKKELIJK EN BEWUST AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN DERGELIJKE RECHTEN EN IN PLAATS DAARVAN ERMEE INSTEMT UITSLUITEND UW EIGEN GESCHIL(LEN) DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE TE BESLECHTEN, OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN DIT ARTIKEL. ONVERMINDERD DE BOVENSTAANDE OVEREENKOMST VOOR ARBITRAGE BIJ GESCHILLEN, KOMEN U EN BELKIN OVEREEN DAT BEIDE PARTIJEN, ALS ALTERNATIEF VOOR ARBITRAGE, OM ZICH VOOR EEN INDIVIDUEEL RECHTSGEDING TE WENDEN TOT EEN KANTONGERECHT OM EEN GESCHIL TE BESLECHTEN, ZOLANG EEN DERGELIJK KANTONGERECHT HET NIET MOGELIJK MAAKT VORDERINGEN SAMEN TE STELLEN OF TE VOEGEN.

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIENEN TE WORDEN GEÏNTERPRETEERD VOLGENS EN ZIJN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING VAN DE AMERIKAANSE STAAT CALIFORNIË ZONDER UITVOERING TE GEVEN AAN CONFLICTREGELS WAARDOOR DE WET VAN EEN ANDER RECHTSGEBIED OP DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN TOEGEPAST ZOU KUNNEN WORDEN.  MET BETREKKING TOT DE GELEVERDE DIENST GELDT ECHTER DAT, INDIEN U EEN CONSUMENT BENT EN IN EEN LAND WOONT WAAR BELKIN DE DIENST OP DE MARKT BRENGT OF PROMOOT, DE LOKALE WETGEVING KAN VEREISEN DAT BEPAALDE WETTEN INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING VAN UW LAND VAN VERBLIJF VAN TOEPASSING ZIJN OP BEPAALDE ARTIKELEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.  DAARNAAST MAG BELKIN EEN GERECHTELIJK BEVEL AANVRAGEN BIJ EEN BEVOEGDE RECHTBANK OM ZIJN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN TE BESCHERMEN. ZOWEL DE CONVENTIE VAN DE VERENIGDE NATIES MET BETREKKING TOT CONTRACTEN VOOR DE INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN ALS DE CONVENTIE VAN DE VERENIGDE NATIES MET BETREKKING TOT DE VERJARINGSTERMIJN BIJ DE INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN WORDEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN EN ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

MET UITZONDERING VAN INDIVIDUELE PROCEDURES VOOR GERINGE VORDERINGEN DIE KUNNEN WORDEN INGEDIEND BIJ EEN BEVOEGD KANTONGERECHT, WORDT EEN ARBITRAGE, AANKLACHT, RECHTSGEDING OF PROCEDURE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ENIG GESCHIL AANHANGIG GEMAAKT IN (1) NEW YORK, NEW YORK, (2) ATLANTA, GEORGIA, (3) CHICAGO, ILLINOIS, (4) DALLAS, TEXAS, (5) SEATTLE, WASHINGTON, OF (6) LOS ANGELES, CALIFORNIË, EN U EN BELKIN ZULLEN ZICH ONHERROEPELIJK NEERLEGGEN BIJ DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID EN LOCATIE VOOR DERGELIJKE PROCEDURES. BIJ EEN GESCHIL VAN USD 10.000 OF MINDER KUNT U ERVOOR KIEZEN OF DE ARBITRAGE IN EEN VAN DE ZES REGIONALE LOCATIES PERSOONLIJK, TELEFONISCH OF UITSLUITEND OP BASIS VAN BEWIJSSTUKKEN VERLOOPT.

Indien u buiten de Verenigde Staten bent gevestigd of het bovenstaande arbitragebeding niet op u van toepassing is of anderszins onafdwingbaar is naar het oordeel van een bevoegde rechtbank, dan is de volgende bepaling op u van toepassing:

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Amerikaanse staat Californië, zonder verwijzing naar de beginselen van conflictregels.  De staat en de federale rechtbanken van Californië hebben niet-exclusieve bevoegdheid ten aanzien van elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden.  Indien u echter een consument bent en in een land woont waar Belkin de Website of een Dienst op de markt brengt of aanprijst, kan de lokale wetgeving vereisen dat bepaalde wetten inzake consumentenbescherming van uw land van verblijf van toepassing zijn op bepaalde artikelen van deze Gebruiksvoorwaarden.  Zowel de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot contracten voor de internationale verkoop van goederen als de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot de verjaringstermijn bij de internationale verkoop van goederen worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en zijn niet van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden.

Andere belangrijke juridische bepalingen


Handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's en domeinnamen van elke partij worden beschouwd als hun respectieve “Merken”. Ten aanzien van de Merken van Belkin en diens leveranciers behoudt de eigenaar van het Merk alle eigendomsrechten voor al diens Merken die gekoppeld zijn aan of weergegeven worden op de Website of de Diensten. U mag Merken van Belkin of andere bedrijfseigen informatie (waaronder afbeeldingen, tekst, paginaopmaak of formulier) van Belkin niet insluiten door ze in te kaderen of inkadertechnieken te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belkin. U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken die verwijzen naar Merken van Belkin zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belkin.

U gaat ermee akkoord de Website en Diensten te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. U erkent dat de Website en Diensten onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. U verklaart dat u geen inwoner bent van een land waarop een embargo van kracht is en dat uw naam niet voorkomt op de lijst van verboden eindgebruikers onder de toepasselijke wetgeving, regelgevingen en lijsten inzake export en terrorismebestrijding van de Verenigde Staten en andere landen. U stemt ermee in geen enkel deel van de Website of Diensten of daaraan gerelateerde technische informatie of materialen direct of indirect te exporteren, opnieuw te exporteren, om te leiden, over te brengen of openbaar te maken, als dit in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving inzake export.

U erkent en stemt ermee in dat een vertaling van de Engelstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden uitsluitend verstrekt wordt voor uw gemak en dat de Engelstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden voorrang heeft boven de vertaling in het geval van een tegenstrijdigheid tussen de twee versies.

Deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de documenten waarnaar verwezen wordt in deze Gebruiksvoorwaarden, vormen de volledige overeenkomst met betrekking tot de Website en Diensten, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten.  

Belkin mag zijn verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of in zijn geheel toewijzen of overdragen zonder uw voorafgaande toestemming. U mag deze Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belkin.

Geen enkele partij zal verantwoordelijk zijn voor het niet nakomen van deze overeenkomst door oorzaken die buiten haar invloedssfeer liggen, zoals overmacht, arbeidsgeschillen, gebrek aan materialen, terroristische daden of de stabiliteit of beschikbaarheid van het internet of een deel van het internet.

U gaat ermee akkoord dat, indien Belkin geen enkel wettelijk recht of rechtsmiddel vermeld in deze voorwaarden uitvoert of afdwingt, dit niet kan worden opgevat als een formeel afstand van de rechten van Belkin en dat die rechten of rechtsmiddelen beschikbaar zullen blijven voor Belkin.

Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig is, dan blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar.

BELKIN, LINKSYS, WEMO en veel andere productnamen en logo's zijn handelsmerken van de Belkin-bedrijvengroep.  Vermelde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2014 Belkin International, Inc. en/of gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

 

Bijgewerkt op 30 november 2014

Diensten wordt gebruikt, kan worden aangeboden onder een opensourcelicentie die we aan u beschikbaar zullen stellen. De opensourcelicentie kan bepalingen bevatten die uitdrukkelijk voorrang hebben boven een aantal van de onderhavige voorwaarden.

Schadeloosstelling


U stemt ermee in Belkin en diens licentiegevers en leveranciers schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van enige schade, aansprakelijkheden, vorderingen of eisen (met inbegrip van onkosten en advocatenhonoraria) die door derden zijn gemaakt als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden. Belkin behoudt zich het recht voor om, op uw kosten, als enige de verdediging en het beheer van een zaak op zich te nemen waarvoor u Belkin schadeloos moet stellen, en u gaat ermee akkoord mee te werken aan onze verdediging van dergelijke claims. U gaat ermee akkoord een dergelijk claim niet te schikken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belkin. Belkin zal redelijke inspanningen leveren om u op de hoogte te stellen van een dergelijke claim, vordering of procedure.

Geen garanties


Belangrijke kennisgeving met betrekking tot uw rechten als consument: IN SOMMIGE LANDEN, STATEN EN/OF PROVINCIES IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE VOORWAARDEN OF GARANTIES NIET TOEGESTAAN EN/OF MOGEN PRODUCTEN OF DIENSTEN NIET WORDEN VERKOCHT ZONDER WAARBORG OF GARANTIE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN BIJGEVOLG SOMMIGE OF ALLE PUNTEN IN “GEEN GARANTIES” EN “ALGEMENE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID” MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ALLEEN DIE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DIE RECHTMATIG ZIJN IN UW RECHTSGEBIED ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN OP U. IN DERGELIJKE GEVALLEN WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BELKIN UITSLUITEND BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET. DE AFDWINGBAARHEID VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE KAN VARIËREN NAARGELANG DE TOEPASSELIJKE LOKALE WETGEVING EN, AFHANKELIJK VAN UW WOONPLAATS, IS HET MOGELIJK DAT U AANVULLENDE RECHTEN HEEFT. ZO GELDEN IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND WETTELIJKE GARANTIES VOOR DIENSTEN VAN BELKIN, ONDER ANDERE MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR HET BEOOGDE DOEL, DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER HET AUSTRALISCHE CONSUMENTENRECHT OF DE NIEUW-ZEELANDSE WET OP CONSUMENTENGARANTIE (DE CONSUMER GUARANTEES ACT 1993) (ZOALS HIERONDER TOEGELICHT).

Deze Gebruiksvoorwaarden hebben niet tot doel en strekking:

 • wettelijke rechten van de consument te wijzigen of uit te sluiten die niet rechtmatig gewijzigd of uitgesloten kunnen worden, of
 • enig recht te beperken of uit te sluiten dat u heeft jegens degene die het Belkin-product aan u heeft verkocht, als diegene een verkoopcontract met u heeft geschonden.

Als u in Australië of Nieuw-Zeeland woonachtig bent, zijn de volgende twee punten op u van toepassing:

Bepaalde regelgeving, waaronder het Australische consumentenrecht en de Nieuw-Zeelandse wet op consumentengarantie (Consumer Guarantees Act 1993) kunnen garanties of voorwaarden impliceren of garanties of verplichtingen opleggen aan Belkin, om bepaalde kopers van goederen en diensten in Australië of Nieuw-Zeeland in verschillende omstandigheden te beschermen (“Toepasselijk recht in Australië” of “Toepasselijk recht in Nieuw-Zeeland” naargelang het geval).  Niets in deze Gebruiksvoorwaarden vormt een uitsluiting, beperking of wijziging van een voorwaarde, garantie, recht of rechtsmiddel dat geïmpliceerd of opgelegd wordt door het Toepasselijk recht in Australië en derhalve niet rechtmatig kan worden uitgesloten, beperkt of gewijzigd.  Indien een voorwaarde of garantie wordt geïmpliceerd in deze Gebruiksvoorwaarden of opgelegd aan Belkin onder het Toepasselijk recht in Australië en niet kan worden uitgesloten, maar het Belkin onder het Toepasselijk recht in Australië is toegestaan het verhaalsrecht voor schending van een dergelijke voorwaarde of garantie te beperken, dan is de aansprakelijkheid van Belkin voor schending van de voorwaarde of garantie beperkt tot een of meer van de volgende opties, naar keuze van Belkin: (a) in het geval van goederen, het vervangen van de goederen of het leveren van gelijkwaardige goederen, het repareren van de goederen, het vergoeden van de kosten voor het vervangen van de goederen of voor het verkrijgen van gelijkwaardige goederen of het vergoeden van de kosten voor het laten repareren van de goederen, of (b) in het geval van diensten, het opnieuw leveren van de diensten of het vergoeden van de kosten voor het opnieuw leveren van de diensten. 

Indien een voorwaarde of garantie wordt geïmpliceerd in deze Gebruiksvoorwaarden of opgelegd aan Belkin onder het Toepasselijk recht in Nieuw-Zeeland en niet kan worden uitgesloten, maar Belkin voor een schadevergoeding kan kiezen, dan is de aansprakelijkheid van Belkin voor schending van de voorwaarde of garantie beperkt tot een of meer van de volgende opties, naar keuze van Belkin: (a) in het geval van goederen, het vervangen van de goederen of het leveren van gelijkwaardige goederen, het repareren van de goederen of het terugbetalen van de goederen indien het onredelijk is te verwachten dat de producten te repareren zijn; of (b) in het geval van diensten, het opnieuw leveren van de diensten of het vergoeden van de kosten voor het opnieuw leveren van de diensten.  In aanvulling op deze schadevergoedingen kan een “consumer” (consument in de zin van de Consumer Guarantees Act) een claim indienen voor alle redelijkerwijs te verwachten verlies (anders dan verlies of schade door vermindering van de waarde van de goederen) die voortvloeit uit het oorspronkelijke probleem.

Behoudens het gedeelte over consumentenrechten hierboven gaat u akkoord met het volgende:

 1. Gebruik van de Website en de Diensten is op uw eigen risico;
 2. HET IS UW VERANTWOORDELIJKHEID OM EEN BACK-UP TE MAKEN VAN UW SYSTEEM, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT GEGEVENS DIE U MOGELIJK GEBRUIKT OF BEZIT IN VERBAND MET DE WEBSITE OF DIENST.  U VERSCHAFT ZICH NAAR UW EIGEN GOEDDUNKEN EN OP UW EIGEN RISICO TOEGANG TOT ALLE MATERIAAL, INFORMATIE OF GEGEVENS DIE U DOWNLOADT OF OP ANDERE WIJZE VERKRIJGT DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE WEBSITE OF EEN DIENST. U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK VOOR ENIGE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF ANDERE PRODUCTEN EN RANDAPPARATUUR OF VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DIT MATERIAAL OF DEZE INFORMATIE OF GEGEVENS;
 3. Belkin en diens leveranciers, licentiegevers, wederverkopers, verkopers en gelieerde ondernemingen garanderen niet dat uw gebruik van de Website en de Diensten zonder onderbrekingen, snel of foutloos zal zijn. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wet in een bepaald rechtsgebied worden de Website en de Diensten geleverd in de staat waarin deze verkeren en beschikbaar zijn voor uw gebruik zonder waarborgen, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk, stilzwijgend, wettelijk of anderszins;
 4. Geen door u op of via de Website of Diensten van Belkin verkregen advies of informatie (mondeling dan wel schriftelijk) vormt een garantie of voorwaarde die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden wordt genoemd;
 5. De garanties en rechtsmiddelen zoals uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden zijn de enige garanties en rechtsmiddelen, en komen voor zover wettelijk toegestaan in de plaats van alle andere garanties en rechtsmiddelen, hetzij mondeling of schriftelijk, hetzij uitdrukkelijk of stilzwijgend.

Vanwege de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technieken voor het binnendringen en aanvallen van netwerken garandeert Belkin niet dat de Dienst, systemen of netwerken waarop (of via welke) gebruik wordt gemaakt van de Website en de Diensten, onkwetsbaar zullen zijn voor binnendringing of aanvallen. De Diensten kunnen een product, software of dienst van derden bevatten of daar deel van uitmaken. Wij bieden geen enkele garantie, expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, voor dergelijke producten, software of diensten die derde partijen aanbieden. Wij garanderen geen blijvende beschikbaarheid van de dienst van een derde partij waarvoor het gebruik of de werking van onze Website of een van onze Diensten vereist is. 

Daarnaast wijzen wij u erop dat sommige Diensten het energieverbruik in huis kunnen bijhouden. Belkin garandeert of belooft geen bepaalde mate van energiebesparing of ander geldelijk voordeel van het gebruik van de Diensten of enige andere functie. De werkelijke energiebesparing en alle bijbehorende geldelijke voordelen variëren, afhankelijk van factoren die buiten de invloedssfeer en kennis van Belkin liggen. Van tijd tot tijd kan Belkin de Dienst gebruiken om u te voorzien van informatie die uniek is voor u en uw energieverbruik, en een mogelijkheid bieden om geld te besparen op de energierekening als u suggesties of functies van de Dienst overneemt. U gaat ermee akkoord dat deze informatie geen werkelijke besparingen garandeert en u stemt ermee in geen geldelijke of andere schadevergoeding te verhalen op Belkin, indien uw besparingen afwijken. Alle door Belkin aan u verstrekte informatie is “ZOALS DEZE IS” en “ZOALS BESCHIKBAAR”. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist of actueel is. In kritieke situaties is toegang tot informatie via de Dienst geen vervanging voor rechtstreekse toegang tot de informatie in huis.

IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN EN ONDER SOMMIGE OMSTANDIGHEDEN, IS HET MOGELIJK OM DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BELKIN JEGENS CONSUMENTEN UIT TE SLUITEN EN/OF TE BEPERKEN. ENKEL IN DIE RECHTSGEBIEDEN WAAR DIT WETTELIJK MOGELIJK IS, EN VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, WIJST BELKIN ALLE WAARBORGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET, WETTELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, AANVAARDBARE OF TOEREIKENDE KWALITEIT, NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN, EIGENDOM, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF VRIJ VAN VIRUS- OF MALWAREAANVALLEN, BEVEILIGING, PRESTATIES, NALATIGHEID, VAKMANSCHAP, ONGESTOORD GENOT, DAT FUNCTIES BINNEN DE WEBSITE OF DIENSTEN WORDEN HERSTELD, OF DAT UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN EN BIJBEHORENDE GEGEVENS, INFORMATIE, PROGRAMMA'S EN DOCUMENTATIE NAUWKEURIGE, BETROUWBARE, TIJDIGE RESULTATEN, INFORMATIE, MATERIALEN OF GEGEVENS ZULLEN OPLEVEREN, VOOR ZOVER NIET UITDRUKKELIJK SCHRIFTELIJK AAN U VERSTREKT DOOR BELKIN OF SCHRIFTELIJK OVEREENGEKOMEN DOOR BELKIN.

Algemene uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid


VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT ZIJN BELKIN EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VENNOTEN, DEALERS, AGENTEN OF LEVERANCIERS OF HUN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, LICENTIEGEVERS EN RECHTVERKRIJGENDEN NIET AANSPRAKELIJK VOOR:

 1. ENIG VERLIES OF SCHADE AAN UW HUIS, LUCHTBEHANDELINGSSYTEEM, ELEKTRISCHE INSTALLATIE, LEIDINGWERK, PRODUCTEN EN RANDAPPARATEN (AL DAN NIET VERBONDEN MET EEN BELKIN-PRODUCT), COMPUTERS, MOBIELE APPARATEN EN ALLE ANDERE VOORWERPEN EN DIEREN IN UW HUIS; EN
 2. ENIGE INDIRECTE, VOORBEELDIGE, BESTRAFFENDE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE IN WELKE VORM DAN OOK (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR WINST- OF INKOMSTENDERVING, VOOR VERLIES VAN GEGEVENS, VOOR ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VOOR PERSOONLIJK LETSEL, VOOR VERLIES VAN PRIVACY, VOOR HET NIET LANGER KUNNEN GEBRUIKEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN, VOOR HET NIET NAKOMEN VAN EEN VERPLICHTING, MET INBEGRIP VAN VERPLICHTINGEN TE GOEDER TROUW OF MET REDELIJKE ZORG, VOOR NALATIGHEID EN VOOR ENIG ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES,

ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID, SCHULDAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN ENIG OPZICHT VERBAND HOUDT MET HET VERKEERD OF NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE WEBSITE OF DE DIENSTEN, ZELFS ALS BELKIN OF ANDERE ENTITEITEN ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BELKIN, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VENNOTEN, DEALERS, AGENTEN OF LEVERANCIERS TEN AANZIEN VAN U VOOR ALLE SCHADE HOGER ZIJN DAN VIJFTIG DOLLAR (USD 50,00). DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN ZAL NIET WORDEN VERHOOGD INDIEN ER SPRAKE IS VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF CLAIM. DE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN GELDEN ZELFS ALS EEN VERSTREKTE GARANTIE OF RECHTSMIDDEL NIET AAN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN VOLDOET. NIETS IN DIT GEDEELTE ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BELKIN BEPERKEN MET BETREKKING TOT OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL.

INDIEN U IN DE EUROPESE UNIE WOONT, WORDT MET VERWIJZINGEN NAAR “SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG-, BETRAFFENDE OF INCIDENTELE SCHADE” ELKE SCHADE BEDOELD DIE (I) REDELIJKERWIJS DOOR BEIDE PARTIJEN NIET KON WORDEN VOORZIEN; EN/OF (II) BEKEND WAS BIJ U MAAR NIET BIJ ONS; EN/OF (III) REDELIJKERWIJS DOOR BEIDE PARTIJEN KON WORDEN VOORZIEN MAAR DOOR U HAD KUNNEN WORDEN VOORKOMEN, WAARONDER (MAAR NIET BEPERKT TOT) SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE SCHADELIJKE PROGRAMMA'S, OF VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW GEGEVENS.

Gerechtelijke procedures


Belkin is niet verantwoordelijk en aansprakelijk ten overstaan van u of anderen voor enig verlies of schade als gevolg van verkeerd gebruik van de Website of Diensten door u.  U begrijpt ook dat, indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft (bewust of onbewust), een dergelijke niet-naleving maatregelen tegen u tot gevolg kunnen hebben, waaronder aanspraken op schadevergoeding door Belkin en andere benadeelde partijen, of burgerlijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Belkin zal onherstelbaar worden geschaad indien u inbreuk maakt op een van deze Gebruiksvoorwaarden, waarvoor schadevergoeding ontoereikend zou zijn, en u gaat ermee akkoord dat Belkin een voorlopige voorziening of billijke schadeloosstelling kan eisen die Belkin nodig of passend acht in dergelijke omstandigheden. Deze rechtsmiddelen zijn een aanvulling op eventuele andere juridische en billijke middelen die Belkin ter beschikking staan.

Indien Belkin het onderwerp is van een claim, betrokken raakt bij een gerechtelijke procedure of enig verlies of schade lijdt vanwege uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden, dan bent u, voor zover wettelijk toegestaan, verantwoordelijk voor schadeloosstelling van Belkin voor het volledige bedrag van diens verlies, alsmede eventuele redelijke bedragen die Belkin kwijt is aan advocatenhonoraria, onkosten en gerechtelijke kosten, behalve in de mate dat Belkin heeft bijgedragen aan het verlies of de schade, boven op enige andere genoegdoening die aan Belkin wordt toegewezen.

Arbitrage, afstand van collectieve arbitrage, toepasselijk recht en locatie

Wanneer u in de Verenigde Staten gevestigd bent, is de volgende bepaling op u van toepassing:

U EN BELKIN AANVAARDEN ELK DAT VORDERINGEN, GESCHILLEN OF ONENIGHEDEN TUSSEN U EN BELKIN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP (1) DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, MET INBEGRIP VAN DE GELDIGHEID VAN DIT ARTIKEL, EN (2) UW GEBRUIK VAN PRODUCTEN EN/OF DIENSTEN ONDER DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN (GEZAMENLIJK HET “GESCHIL”) UITSLUITEND EN DEFINITIEF BESLECHT ZULLEN WORDEN DOOR BINDENDE ARBITRAGE AFGEHANDELD DOOR JAMS, EEN NATIONAAL ERKENDE ARBITRAGE-INSTANTIE, OVEREENKOMSTIG DE DAN GELDENDE VOOR PROCEDURES VOOR CONSUMENTENGESCHILLEN VAN DEZE INSTANTIE.  U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT U ZONDER DEZE BEPALING RECHT ZOU HEBBEN GEHAD OM EEN GESCHIL IN EEN RECHTBANK TE LATEN BESLECHTEN DOOR EEN JURY OF RECHTER, EN DAT U UITDRUKKELIJK EN BEWUST AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN DERGELIJKE RECHTEN EN IN PLAATS DAARVAN ERMEE INSTEMT OM EVENTUELE GESCHILLEN DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE TE BESLECHTEN, OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN DIT ARTIKEL.

ALVORENS EEN VORDERING VOOR TE LEGGEN VOOR ARBITRAGE DIENT ELKE PARTIJ EERST DE ANDERE PARTIJ HIERVAN IN KENNIS TE STELLEN OM TE PROBEREN HET GESCHIL TE BESLECHTEN. INDIEN HET GESCHIL NIET BINNEN 60 DAGEN NA DEZE KENNISGEVING IS OPGELOST, DAN WORDT DE CLAIM VOORGELEGD VOOR ARBITRAGE. DE ARBITRAGE VAN EEN GESCHIL OF VORDERING ZAL WORDEN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE DAN VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELS VAN JAMS, ZOALS GEWIJZIGD DOOR DEZE OVEREENKOMST. DE ARBITRAGE ZAL WORDEN VOORGELEGD AAN ÉÉN ARBITER, DIE EEN GEPENSIONEERDE RECHTER OF EEN GEPENSIONEERDE JURIST MOET ZIJN, IN EEN VAN DE ZES REGIONALE LOCATIES CONFORM DE ONDERSTAANDE BEPALING INZAKE LOCATIES.  ONGEACHT OF EEN GESCHIL IN UW VOORDEEL WORDT BESLIST, GELDT DAT U, ZOLANG UW CLAIM DOOR DE ARBITER NIET LICHTVAARDIG WORDT GEACHT VOLGENS REGEL 11(B) VAN DE AMERIKAANSE FEDERALE REGELS VOOR BURGERLIJK PROCESRECHT, RECHT HEEFT OP VERGOEDING VAN UW ARBITRAGEKOSTEN, BINNEN DE BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE ARBITER.  INDIEN DE ARBITRAGEVERGOEDING GELIJK IS AAN OF HOGER IS DAN HET BEDRAG DAT U IN UW ARBITRAGEVORDERING HEEFT GEËIST, ZAL BELKIN DE REDELIJKE EN WERKELIJKE ADVOCATENKOSTEN DIE U HEEFT GEMAAKT OM HET GESCHIL DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE TE BESLECHTEN, VERGOEDEN, PLUS EEN MINIMUMSCHADELOOSSTELLING VAN USD 2.500.  BESLISSINGEN OF UITSPRAKEN VAN DE ARBITER IN EEN ARBITRAGEPROCEDURE ZIJN DEFINITIEF EN BINDEND VOOR ELKE PARTIJ, EN KUNNEN ALS BESCHIKKING WORDEN AANGEVOERD BIJ EEN BEVOEGD GERECHTSHOF.  INDIEN EEN VAN DE PARTIJEN EEN GESCHIL VOORLEGT AAN EEN RECHTBANK OF EEN ANDER NIET-ARBITRAGEFORUM, KAN DE ARBITER OF RECHTER AAN DE WEDERPARTIJ VERGOEDING TOEKENNEN VAN DE REDELIJKE KOSTEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ADVOCATENKOSTEN) DIE DOOR DE WEDERPARTIJ ZIJN GEMAAKT VOOR HET AFDWNGEN VAN NALEVING VAN DEZE BINDENDE ARBITRAGEBEPALING, WAARONDER HET SCHORSEN OF VERWERPEN VAN EEN DERGELIJK GESCHIL. ARBITRAGE IS VERTROUWELIJK EN U, BELKIN NOCH DE ARBITER MAG HET BESTAAN, DE INHOUD OF DE RESULTATEN VAN EEN ARBITRAGE OPENBAAR MAKEN, TENZIJ DIT DOOR DE WET WORDT VERLANGD OF TEN BEHOEVE VAN HANDHAVING OF BEROEP VAN HET ARBITRAAL VONNIS. EEN ARBITRAAL VONNIS KAN TER BEOORDELING WORDEN VOORGELEGD AAN ELKE BEVOEGDE RECHTBANK. INDIEN ENIG DEEL VAN DIT ARBITRAGEBEDING DOOR EEN RECHTER NIET TOEPASSELIJK OF ONGELDIG WORDT VERKLAARD, DAN BLIJFT HET RESTERENDE GEDEELTE NOG STEEDS VOLLEDIG VAN KRACHT.

U NOCH BELKIN HEEFT HET RECHT OM VORDERINGEN SAMEN TE STELLEN OF TE VOEGEN IN EEN ARBITRAAL GEDING DOOR OF TEGEN ANDERE CONSUMENTEN OF TE BEMIDDELEN BIJ VORDERINGEN ALS VERTEGENWOORDIGER OF LID VAN EEN COLLEFTIEF OF IN DE HOEDANIGHEID VAN PRIVÉ-ADVOCAAT DIE HET PUBLIEKE BELANG VERTEGENWOORDIGT.  U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT U ZONDER DEZE BEPALING RECHT ZOU KUNNEN HEBBEN GEHAD OM EEN GESCHIL DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE TE BESLECHTEN OP COLLECTIEVE BASIS OF OP BASIS VAN VERTEGENWOORDIGING, EN DAT U UITDRUKKELIJK EN BEWUST AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN DERGELIJKE RECHTEN EN IN PLAATS DAARVAN ERMEE INSTEMT UITSLUITEND UW EIGEN GESCHIL(LEN) DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE TE BESLECHTEN, OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN DIT ARTIKEL. ONVERMINDERD DE BOVENSTAANDE OVEREENKOMST VOOR ARBITRAGE BIJ GESCHILLEN, KOMEN U EN BELKIN OVEREEN DAT BEIDE PARTIJEN, ALS ALTERNATIEF VOOR ARBITRAGE, OM ZICH VOOR EEN INDIVIDUEEL RECHTSGEDING TE WENDEN TOT EEN KANTONGERECHT OM EEN GESCHIL TE BESLECHTEN, ZOLANG EEN DERGELIJK KANTONGERECHT HET NIET MOGELIJK MAAKT VORDERINGEN SAMEN TE STELLEN OF TE VOEGEN.

DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN DIENEN TE WORDEN GEÏNTERPRETEERD VOLGENS EN ZIJN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING VAN DE AMERIKAANSE STAAT CALIFORNIË ZONDER UITVOERING TE GEVEN AAN CONFLICTREGELS WAARDOOR DE WET VAN EEN ANDER RECHTSGEBIED OP DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN TOEGEPAST ZOU KUNNEN WORDEN.  MET BETREKKING TOT DE GELEVERDE DIENST GELDT ECHTER DAT, INDIEN U EEN CONSUMENT BENT EN IN EEN LAND WOONT WAAR BELKIN DE DIENST OP DE MARKT BRENGT OF PROMOOT, DE LOKALE WETGEVING KAN VEREISEN DAT BEPAALDE WETTEN INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING VAN UW LAND VAN VERBLIJF VAN TOEPASSING ZIJN OP BEPAALDE ARTIKELEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.  DAARNAAST MAG BELKIN EEN GERECHTELIJK BEVEL AANVRAGEN BIJ EEN BEVOEGDE RECHTBANK OM ZIJN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN TE BESCHERMEN. ZOWEL DE CONVENTIE VAN DE VERENIGDE NATIES MET BETREKKING TOT CONTRACTEN VOOR DE INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN ALS DE CONVENTIE VAN DE VERENIGDE NATIES MET BETREKKING TOT DE VERJARINGSTERMIJN BIJ DE INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN WORDEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN EN ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

MET UITZONDERING VAN INDIVIDUELE PROCEDURES VOOR GERINGE VORDERINGEN DIE KUNNEN WORDEN INGEDIEND BIJ EEN BEVOEGD KANTONGERECHT, WORDT EEN ARBITRAGE, AANKLACHT, RECHTSGEDING OF PROCEDURE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN OF ENIG GESCHIL AANHANGIG GEMAAKT IN (1) NEW YORK, NEW YORK, (2) ATLANTA, GEORGIA, (3) CHICAGO, ILLINOIS, (4) DALLAS, TEXAS, (5) SEATTLE, WASHINGTON, OF (6) LOS ANGELES, CALIFORNIË, EN U EN BELKIN ZULLEN ZICH ONHERROEPELIJK NEERLEGGEN BIJ DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID EN LOCATIE VOOR DERGELIJKE PROCEDURES. BIJ EEN GESCHIL VAN USD 10.000 OF MINDER KUNT U ERVOOR KIEZEN OF DE ARBITRAGE IN EEN VAN DE ZES REGIONALE LOCATIES PERSOONLIJK, TELEFONISCH OF UITSLUITEND OP BASIS VAN BEWIJSSTUKKEN VERLOOPT.

Indien u buiten de Verenigde Staten bent gevestigd of het bovenstaande arbitragebeding niet op u van toepassing is of anderszins onafdwingbaar is naar het oordeel van een bevoegde rechtbank, dan is de volgende bepaling op u van toepassing:

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het recht van de Amerikaanse staat Californië, zonder verwijzing naar de beginselen van conflictregels.  De staat en de federale rechtbanken van Californië hebben niet-exclusieve bevoegdheid ten aanzien van elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Gebruiksvoorwaarden.  Indien u echter een consument bent en in een land woont waar Belkin de Website of een Dienst op de markt brengt of aanprijst, kan de lokale wetgeving vereisen dat bepaalde wetten inzake consumentenbescherming van uw land van verblijf van toepassing zijn op bepaalde artikelen van deze Gebruiksvoorwaarden.  Zowel de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot contracten voor de internationale verkoop van goederen als de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot de verjaringstermijn bij de internationale verkoop van goederen worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en zijn niet van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden.

Andere belangrijke juridische bepalingen


Handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken, logo's en domeinnamen van elke partij worden beschouwd als hun respectieve “Merken”. Ten aanzien van de Merken van Belkin en diens leveranciers behoudt de eigenaar van het Merk alle eigendomsrechten voor al diens Merken die gekoppeld zijn aan of weergegeven worden op de Website of de Diensten. U mag Merken van Belkin of andere bedrijfseigen informatie (waaronder afbeeldingen, tekst, paginaopmaak of formulier) van Belkin niet insluiten door ze in te kaderen of inkadertechnieken te gebruiken, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belkin. U mag geen metatags of andere “verborgen tekst” gebruiken die verwijzen naar Merken van Belkin zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Belkin.

U gaat ermee akkoord de Website en Diensten te gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke wetten. U erkent dat de Website en Diensten onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. U verklaart dat u geen inwoner bent van een land waarop een embargo van kracht is en dat uw naam niet voorkomt op de lijst van verboden eindgebruikers onder de toepasselijke wetgeving, regelgevingen en lijsten inzake export en terrorismebestrijding van de Verenigde Staten en andere landen. U stemt ermee in geen enkel deel van de Website of Diensten of daaraan gerelateerde technische informatie of materialen direct of indirect te exporteren, opnieuw te exporteren, om te leiden, over te brengen of openbaar te maken, als dit in strijd is met de toepasselijke wet- of regelgeving inzake export.

U erkent en stemt ermee in dat een vertaling van de Engelstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden uitsluitend verstrekt wordt voor uw gemak en dat de Engelstalige versie van deze Gebruiksvoorwaarden voorrang heeft boven de vertaling in het geval van een tegenstrijdigheid tussen de twee versies.

Deze Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de documenten waarnaar verwezen wordt in deze Gebruiksvoorwaarden, vormen de volledige overeenkomst met betrekking tot de Website en Diensten, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten.  

Belkin mag zijn verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk of in zijn geheel toewijzen of overdragen zonder uw voorafgaande toestemming. U mag deze Gebruiksvoorwaarden niet toewijzen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belkin.

Geen enkele partij zal verantwoordelijk zijn voor het niet nakomen van deze overeenkomst door oorzaken die buiten haar invloedssfeer liggen, zoals overmacht, arbeidsgeschillen, gebrek aan materialen, terroristische daden of de stabiliteit of beschikbaarheid van het internet of een deel van het internet.

U gaat ermee akkoord dat, indien Belkin geen enkel wettelijk recht of rechtsmiddel vermeld in deze voorwaarden uitvoert of afdwingt, dit niet kan worden opgevat als een formeel afstand van de rechten van Belkin en dat die rechten of rechtsmiddelen beschikbaar zullen blijven voor Belkin.

Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden om welke reden dan ook ongeldig is, dan blijven de overige bepalingen geldig en afdwingbaar.

BELKIN, LINKSYS, WEMO en veel andere productnamen en logo's zijn handelsmerken van de Belkin-bedrijvengroep.  Vermelde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2014 Belkin International, Inc. en/of gelieerde ondernemingen. Alle rechten voorbehouden.

 

Bijgewerkt op 30 november 2014

Loading Shopping Cart...