text.skipToContent text.skipToNavigation

BELKIN INTERNATIONAL, INC.

Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Belkin International, Inc., met inbegrip van alle gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen ("Belkin", "ons" of "wij"), bedanken u voor de aankoop van een van de producten van Belkin, Linksys of WeMo (het "Product"). Deze Licentieovereenkomst voor eindgebruikers (verder "Overeenkomst" genoemd) is een juridisch document dat de voorwaarden bevat waaronder u de beperkte licentie krijgt voor het gebruik van bepaalde software (zoals hieronder beschreven) die werkt met het product.

LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DIT PRODUCT INSTALLEERT OF GEBRUIKT.

WANNEER U BIJ DE EERSTE INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE HET SELECTIEVAKJE INSCHAKELT OF OP DE KNOP KLIKT OM AAN TE GEVEN DAT U DE VOORWAARDEN ACCEPTEERT, VERKLAART U ZICH AKKOORD MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. OOK DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, TE KOPIËREN OF TE INSTALLEREN GAAT U AKKOORD MET ALLE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET AL DEZE VOORWAARDEN, SCHAKEL HET SELECTIEVAKJE DAN NIET IN OF KLIK NIET OP DE KNOP EN/OF GEBRUIK, KOPIEER OF INSTALLEER DE SOFTWARE NIET, MAAR VERWIJDER DE SOFTWARE VAN ALLE APPARATEN DIE IN UW BEZIT OF ONDER UW BEHEER ZIJN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST EN U EEN PRODUCT INCLUSIEF DE SOFTWARE HEEFT GEKOCHT BIJ EEN ERKENDE VERKOPER, WEDERVERKOPER OF APP-WINKEL (ZOALS HIERONDER GEDEFINIEERD), KUNT U HET PRODUCT RETOURNEREN EN UW GELD TERUGKRIJGEN, ONDER DE VOORWAARDEN VAN HET RETOURNERINGSBELEID DAT VAN TOEPASSING IS.

Dit product is Software die aan u in licentie is gegeven door Belkin en, indien van toepassing, door leveranciers van Belkin. "Software" betekent alle firmwareprogramma's en bijbehorende bestanden die met betrekking tot het Product zijn geleverd; alle softwareprogramma's, toepassingen of "apps" en bijbehorende bestanden die met betrekking tot het Product zijn geleverd; alle gewijzigde versies, upgrades of verbeteringen van dergelijke programma's (waaronder updates via het internet), alle volgende versies van deze programma's en alle kopieën van dergelijke programma's en bestanden. Opensourcesoftware (zoals hieronder gedefinieerd) valt niet onder Software.

Met "u" bedoelen we de koper, ontvanger of andere eindgebruiker van een Product dat de Software bevat, of de koper, ontvanger of eindgebruiker van de afzonderlijke Software. "U" kan ook betekenen een persoon die de Software heeft gedownload bij een erkende website, zoals http://www.belkin.com of bij een erkende applicatiemarkt of -winkel zoals Apple App Store of Google Play (elk van deze applicatiemarkten of -winkels wordt in deze Overeenkomst "App-winkel" genoemd, en gezamenlijk "App-winkels").

1. LICENTIEVERLENING. Belkin verleent u hierbij het recht: (i) indien uw Product niet is aangemerkt als Product voor het midden- en kleinbedrijf, van gebruik voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden; of (ii) indien uw Product een Product voor het midden- en kleinbedrijf is, van gebruik voor persoonlijke of commerciële doeleinden; van gebruik van kopieën van de Software in de vorm van objectcode op apparaten die in uw bezit zijn (of in het geval van firmware, van gebruik van één exemplaar van de firmware in de vorm van objectcode alleen op het Product waarop de firmware betrekking heeft). Als onderdeel van deze licentie, mag u (A)de Software gebruiken zoals beschreven in de gebruikersdocumentatie voor de Software; (B) indien de Software beschikbaar wordt gesteld om te downloaden op een computer of mobiel apparaat, zoveel kopieën van de Software als u redelijkerwijs nodig heeft voor uw eigen gebruik (met uitzondering van firmware); en (C) uw gebruiksrechten met betrekking tot het Product (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Software) overdragen aan een ander, zolang die persoon er tevens mee instemt gebonden te zijn aan deze Overeenkomst, en u het Product en de Software niet langer gebruikt na een dergelijke overdracht.

U kunt de gebruikersdocumentatie voor de Software vinden op de pagina "Ondersteuning" van de betreffende website van Belkin.

2. LICENTIEBEPERKINGEN. De Software wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht. U heeft alleen het niet-exclusieve recht om de Software te gebruiken in overeenstemming met deze Overeenkomst. Het is niet toegestaan (i) de Software, het Product met daarop de Software of gebruikersdocumentatie te wijzigen, aan te passen of er anderszins afgeleide werken van te maken (tenzij dit is toegestaan door een opensourcelicentie) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Belkin om dergelijke wijzigingen aan te brengen; (ii) de Software of gebruikersdocumentatie in lease of sublicentie te geven, te verhuren, uit te lenen, te herverdelen of op andere wijze over te dragen (behalve zoals hierboven uitdrukkelijk is toegestaan), voor commerciële doeleinden of anderszins; (iii) het Product of de Software na te bouwen, te demonteren, te decoderen of te ontleden of op andere wijze te proberen om de Software te herleiden tot een voor mensen leesbare vorm, tenzij en alleen voor zover een dergelijke activiteit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving of tenzij Belkin verplicht is om een dergelijke activiteit toe te staan onder de voorwaarden van een van toepassing zijnde opensourcelicentie; (iv) een auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsvermeldingen in de Software of gebruiksdocumentatie te verwijderen of te wijzigen; (v) het Product, de Software of de gebruikersdocumentatie te gebruiken om een concurrerend hardware- en/of softwareproduct te ontwikkelen, of op enigerlei wijze te gebruiken die niet in deze Overeenkomst of de gebruikersdocumentatie vermeld wordt; (vi) indien de Software firmware betreft: de firmware te kopiëren (met uitzondering van één reservekopie uitsluitend voor archiveringsdoeleinden), te gebruiken op een systeem voor meerdere gebruikers of te gebruiken los van het Product waarop de firmware is ingesloten; (vii) de Software te gebruiken om softwarevirussen of andere schadelijke computercode, bestanden of programma's over te dragen of veiligheidsgerelateerde functies van de Software te omzeilen, uit te schakelen of op andere wijze te manipuleren; (viii) de Software te gebruiken om gegevens van derden te verzamelen of te achterhalen om hun identiteit vast te kunnen stellen, om zonder toestemming commerciële mededelingen te sturen of om het recht op privacy van derden te schenden; of (ix) de Software te gebruiken voor onwettige doeleinden en/of op enige wijze die in strijd is met deze Overeenkomst. Belkin behoudt zich hiermee alle rechten voor die Belkin niet aan u krachtens deze Overeenkomst heeft toegekend. U zult dergelijke rechten niet verwerven, noch via uitsluiting, indirect of anderszins.

3. BEPERKINGEN VOOR APP-SOFTWARE. Indien u de Software heeft gedownload bij een App-winkel, zijn ook de gebruiksvoorwaarden van de betreffende App-winkel op u van toepassing. Dergelijke gebruiksvoorwaarden staan u mogelijk niet toe bepaalde dingen te doen die krachtens deze Overeenkomst wel zijn toegestaan, of staan u toe bepaalde dingen te doen die u krachtens deze Overeenkomst niet mag doen. Bovendien kan de toepassing van de gebruiksvoorwaarden van de App-winkel ertoe leiden dat andere voorwaarden in deze Overeenkomst niet van toepassing zijn op de Software of op andere wijze van toepassing zijn dan in deze Overeenkomst is uiteengezet. Indien uw gebruik van de Software onderworpen is aan de gebruiksvoorwaarden van een App-winkel en er sprake is van tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid tussen de voorwaarden van deze Overeenkomst en de gebruiksvoorwaarden van een App-winkel, dan zullen de gebruiksvoorwaarden van de App-winkel voorrang krijgen, maar alleen voor zover nodig is om dergelijke tegenstrijdigheid of dubbelzinnigheid op te lossen. Voor het overige blijven de voorwaarden van deze Overeenkomst volledig van kracht. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Overeenkomst, erkent en aanvaardt u dat het uitsluitend uw verantwoordelijkheid is om de voorwaarden van deze Overeenkomst te begrijpen, evenals de voorwaarden voor gebruik van een App-winkel, die betrekking kunnen hebben op de Software of het Product.

4. UPGRADES EN UPDATES. Hoewel Belkin daartoe niet verplicht is, kan Belkin u upgrades of updates voor deze Software verschaffen. Deze Overeenkomst geldt voor alle door Belkin verstrekte upgrades die de oorspronkelijke firmware en/of Software vervangen en/of aanvullen, tenzij een dergelijke upgrade vergezeld gaat van een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers, in welk geval de voorwaarden van die licentieovereenkomst voor eindgebruikers van toepassing zijn. Indien u ervoor kiest om een upgrade of update van Belkin niet te downloaden en te gebruiken, dan begrijpt u dat u de Software mogelijk blootstelt aan ernstige beveiligingsrisico's of dat de Software hierdoor onbruikbaar of onstabiel kan worden. Sommige Producten beschikken over een functie voor automatische updates, waarmee u updates automatisch kunt uitvoeren. U kunt de opties voor automatische updates wijzigen door uw instellingen in de accountgegevens van uw Product te wijzigen. In heel zeldzame gevallen worden de updates toch nog altijd automatisch toegepast, ongeacht uw instellingen voor automatische updates. We kunnen bijvoorbeeld een automatische update doorvoeren die een inbreuk op de beveiliging of kwetsbaarheid van uw netwerk herstelt. We kunnen u in uw belang ook automatisch voorzien van bijgewerkte softwarebestanden, bijvoorbeeld om u bijgewerkte informatie over apparaten te geven om nieuwe apparaten in uw netwerk te identificeren. Deze gegevensbestanden werken uw firmware niet bij, maar bestaan uit softwarebestanden die tijdelijk op uw Product worden opgeslagen en oudere bestanden overschrijven. Door akkoord te gaan met deze Overeenkomst gaat u akkoord met automatische updates.

5. GEGEVENS EN PRIVACY. Bij Belkin streven we ernaar om uw privacy te beschermen. Ons doel is om u een positieve ervaring te geven bij het gebruik van onze apps, producten en diensten, en er tegelijkertijd voor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens, zoals gedefinieerd in het Privacybeleid van Belkin (het "Privacybeleid"), veilig zijn. Hoe wij omgaan met uw privacy staat beschreven in het Privacybeleid en in afzonderlijke mededelingen wanneer een app, product of dienst wordt gekocht of gedownload. Door Producten van Belkin te gebruiken of ons uw Persoonlijke gegevens te verstrekken aanvaardt u en stemt u in met de werkwijzen en de voorwaarden die staan beschreven in dit Privacybeleid. Te allen tijde is de omgang met uw gegevens in overeenstemming met het Privacybeleid van Belkin, waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen en die u hier kunt inzien.

6. OPENSOURCESOFTWARE. U erkent hierbij dat de Software Opensourcesoftware kan bevatten (zoals hieronder gedefinieerd). Deze licentie is niet van toepassing op Opensourcesoftware die is opgenomen in de Software. In plaats daarvan zijn de algemene voorwaarden in de licentie voor de betreffende Opensourcesoftware van toepassing op de Opensourcesoftware. Niets in deze Overeenkomst beperkt uw rechten onder een licentie voor Opensourcesoftware, of verleent u rechten ter vervanging hiervan. U erkent dat de licentie voor Opensourcesoftware uitsluitend tussen u en de toepasselijke licentiegever van de Opensourcesoftware is. U dient te voldoen aan de voorwaarden van alle toepasselijke licenties voor Opensourcesoftware, indien van toepassing. Informatie met betrekking tot de licentie en de auteursrechten van de Opensourcesoftware staat vermeld in de productdocumentatie, op het tabblad "Ondersteuning" op Belkin-websites en in het gedeelte "Contact" op Linksys-websites. Belkin is niet verplicht om onderhoud of ondersteuning te verlenen voor de Opensourcesoftware of voor Software van het Product, die door u is gewijzigd op grond van een licentie voor Opensourcesoftware.

"Opensourcesoftware" houdt in: elke software of softwarecomponent of -technologie die is onderworpen aan een opensourcelicentie. Opensourcelicenties zijn doorgaans licenties die de broncode vrijgeven voor aanpassing en verspreiding, maar kan ook van toepassing zijn op technologie die uitsluitend in de vorm van objectcode wordt ontvangen en verspreid. Voorbeelden van opensourcelicenties zijn onder meer: (a) GNU's General Public License (GPL) of Lesser/Library GPL (LGPL); (b) de OpenSSL License; (c) de Mozilla Public License; (d) de Berkeley Software Distribution (BSD)-licentie; en (e) de Apache-licentie.

7. INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN. Alle aanspraken en intellectuele-eigendomsrechten (waaronder alle auteursrechten, patenten, handelsgeheimen en merkrechten) in en op de Software (waaronder in de Software opgenomen inhoud), de begeleidende gedrukte materialen en alle kopieën van de Software, zijn eigendom van Belkin of zijn leveranciers. Derhalve dient u de Software te behandelen als elk ander materiaal dat beschermd wordt door wetten en verdragen met betrekking tot internationale eigendomsrechten en in overeenstemming met deze Overeenkomst.

8. PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN. De Software kan koppelingen of andere functies bevatten om het u gemakkelijker te maken websites van onafhankelijke derde partijen ("Gekoppelde websites") te bezoeken of daar in te loggen. Deze functies zijn uitsluitend bedoeld voor uw gemak. Gekoppelde websites worden niet door Belkin beheerd en Belkin is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor en onderschrijft niet de inhoud of handelwijze van dergelijke Gekoppelde websites, met inbegrip van informatie of materialen die de gekoppelde sites bevatten. U dient uw eigen onafhankelijke oordeel te vellen over uw omgang met deze Gekoppelde websites. U doet hierbij afstand van elke rechtsvordering tegen Belkin met betrekking tot deze websites of producten of diensten van derden, en uw gebruik van deze websites, producten of diensten van derden. Wij raden u aan de algemene voorwaarden en het privacybeleid van websites van derden die u wenst te bezoeken, te lezen.

9. SCHADELOOSSTELLING. Indien Belkin het onderwerp is van een claim, betrokken raakt bij een gerechtelijke procedure of enig economisch verlies of schade lijdt als gevolg van uw schending van deze Overeenkomst, dan bent u, voor zover wettelijk toegestaan, verantwoordelijk voor schadeloosstelling van Belkin voor het volledige bedrag van diens verlies, alsmede eventuele redelijke bedragen die Belkin kwijt is aan advocatenhonoraria, onkosten en gerechtelijke kosten, behalve in de mate dat Belkin heeft bijgedragen aan het verlies of de schade.

10. DUUR. Deze Overeenkomst is van kracht wanneer u klikt op de knop "Accepteren" of wanneer u de Software op een andere manier gebruikt, kopieert of installeert, hetgeen aangeeft dat u deze Overeenkomst accepteert en ermee akkoord gaat. Eenmaal geaccepteerd blijft deze Overeenkomst van kracht totdat hij wordt beëindigd. De beperkte licentie in deze Overeenkomst zal automatisch worden beëindigd als u zich niet houdt aan de voorwaarden in deze Overeenkomst. U gaat ermee akkoord bij een dergelijke beëindiging onmiddellijk alle programma's en documentatie met betrekking tot de Software, met inbegrip van door u gemaakte of verkregen kopieën, te vernietigen en verder gebruik van de Software te staken. Indien de Software geïnstalleerd is op een computer of mobiel apparaat, dan moet u de installatie van de Software onmiddellijk ongedaan maken. Indien de Software als software of firmware is ingesloten op een Product, dan moet u het gebruik van het Product staken. Alle bepalingen van deze Overeenkomst met uitzondering van artikel 1 en de beperkte garantie in artikel 12 (eerste alinea) blijven na beëindiging van kracht.

11. BELANGRIJKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT UW RECHTEN ALS CONSUMENT. IN SOMMIGE LANDEN, STATEN EN/OF PROVINCIES IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE VOORWAARDEN OF GARANTIES NIET TOEGESTAAN EN/OF MOGEN PRODUCTEN OF DIENSTEN NIET WORDEN VERKOCHT ZONDER WAARBORG OF GARANTIE. INDIEN DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN BIJGEVOLG SOMMIGE OF ALLE ONDERSTAANDE ARTIKELEN GETITELD "BEPERKTE GARANTIE EN VRIJWARING" EN "ALGEMENE UITSLUITINGEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID" MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. ALLEEN DIE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN DIE RECHTMATIG ZIJN IN UW RECHTSGEBIED ZULLEN VAN TOEPASSING ZIJN OP U. IN DERGELIJKE GEVALLEN WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BELKIN UITSLUITEND BEPERKT VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET. DE AFDWINGBAARHEID VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE KAN VARIËREN NAARGELANG DE TOEPASSELIJKE LOKALE WETGEVING EN, AFHANKELIJK VAN UW WOONPLAATS, IS HET MOGELIJK DAT U AANVULLENDE RECHTEN HEEFT. ZO GELDEN IN AUSTRALIË EN NIEUW-ZEELAND WETTELIJKE GARANTIES VOOR ONZE SOFTWARE EN DE GEGEVENSDRAGER WAAROP DE SOFTWARE WORDT GELEVERD, ONDER ANDERE MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN GESCHIKTHEID VOOR HET BEOOGDE DOEL, DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER HET AUSTRALISCHE CONSUMENTENRECHT OF DE NIEUW-ZEELANDSE WET OP CONSUMENTENGARANTIE (DE CONSUMER GUARANTEES ACT 1993, HIERNA "CGA") (ZOALS HIERONDER TOEGELICHT).

DEZE OVEREENKOMST HEEFT NIET TOT DOEL EN STREKKING: (I) WETTELIJKE RECHTEN VAN DE CONSUMENT TE WIJZIGEN OF UIT TE SLUITEN DIE NIET RECHTMATIG GEWIJZIGD OF UITGESLOTEN KUNNEN WORDEN; OF (II) ENIG RECHT TE BEPERKEN OF UIT TE SLUITEN DAT U HEEFT JEGENS DEGENE DIE HET PRODUCT AAN U HEEFT VERKOCHT, ALS DIEGENE EEN VERKOOPCONTRACT MET U HEEFT GESCHONDEN. U VERKLAART DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN IN OVEREENSTEMMING MET ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETTEN, MET INBEGRIP VAN DE LOKALE WETTEN VAN HET LAND OF DE REGIO WAAR U WOONT OF WAAR U DE SOFTWARE DOWNLOADT OF GEBRUIKT.

BEPAALDE REGELGEVING, WAARONDER HET AUSTRALISCHE CONSUMENTENRECHT EN DE NIEUW-ZEELANDSE CGA KUNNEN GARANTIES OF VOORWAARDEN IMPLICEREN OF GARANTIES OF VERPLICHTINGEN OPLEGGEN AAN BELKIN, OM BEPAALDE KOPERS VAN GOEDEREN EN DIENSTEN IN AUSTRALIË OF NIEUW-ZEELAND IN VERSCHILLENDE OMSTANDIGHEDEN TE BESCHERMEN ("TOEPASSELIJK RECHT IN AUSTRALIË/NIEUW-ZEELAND"). NIETS IN DEZE OVEREENKOMST VORMT EEN UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING VAN EEN VOORWAARDE, GARANTIE, RECHT OF RECHTSMIDDEL DAT GEÏMPLICEERD OF OPGELEGD WORDT DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IN AUSTRALIË/NIEUW-ZEELAND EN DERHALVE NIET RECHTMATIG KAN WORDEN UITGESLOTEN, BEPERKT OF GEWIJZIGD. Indien een voorwaarde of garantie wordt geïmpliceerd in deze Overeenkomst of opgelegd aan Belkin onder het Toepasselijk recht in Australië/Nieuw-Zeeland en niet kan worden uitgesloten, maar Belkin voor een schadevergoeding kan kiezen, dan is de aansprakelijkheid van Belkin voor schending van de voorwaarde of garantie beperkt tot een of meer van de volgende optie, naar keuze van Belkin: (a) in het geval van goederen, vervanging van de goederen of levering van gelijkwaardige goederen, reparatie van de goederen of restitutie van de betaling van de goederen indien het onredelijk is te verwachten dat de producten te repareren zijn; of (b) in het geval van diensten, het opnieuw leveren van de diensten of betaling van de kosten om de diensten opnieuw te leveren. In aanvulling op deze schadevergoedingen kan een "consumer" (consument in de zin van de CGA) een claim indienen voor alle redelijkerwijs te verwachten verlies (anders dan verlies of schade door vermindering van de waarde van de goederen) die voortvloeit uit het oorspronkelijke probleem.

12. BEPERKTE GARANTIE EN VRIJWARING. Belkin garandeert dat alle gegevensdragers (bijvoorbeeld een cd of USB-stick) waarop de Software wordt geleverd vrij zijn van materiaal- of constructiefouten bij normaal gebruik voor een termijn van 90 dagen na de oorspronkelijke aankoopdatum (de "Garantieperiode"). Indien u onder deze garantie een terechte claim voor gegevensdragers met software indient tijdens de Garantieperiode (de "Beperkte garantie"), dan zal Belkin deze garantie naleven door de gegevensdrager met Software te vervangen. Om een claim onder deze garantie in te dienen dient u de defecte gegevensdrager samen met het aankoopbewijs rechtstreeks naar Belkin sturen op het volgende adres: Belkin International, Inc., 12045 E. Waterfront Drive, Playa Vista, CA 90094, USA. Deze Beperkte garantie vervalt als een defect van de gegevensdrager het gevolg is van een ongeluk, misbruik of verkeerde toepassing. De garantie voor een vervangende gegevensdrager geldt voor de resterende periode van de originele Garantieperiode met een minimum van dertig (30) dagen. Ten aanzien van consumenten die recht hebben op consumentenbescherming onder de CGA, gelden voor de gegevensdrager waarop Software wordt geleverd garanties die niet onder Nieuw-Zeelands recht uitgesloten kunnen worden. Deze Beperkte garantie is een aanvulling op de wettelijke rechten die consumenten kunnen hebben onder Nieuw-Zeelands recht. Deze Beperkte garantie is niet van toepassing in Australië. Consumenten in Australië hebben wettelijke rechten met betrekking tot de Software en de gegevensdrager waarop de Software wordt geleverd volgens het Australische consumentenrecht.

MET UITZONDERING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE TEN AANZIEN VAN GEGEVENSDRAGERS, ONVERMINDERD HET BEPAALDE IN ARTIKEL 11 EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJKE RECHT, WORDEN DE SOFTWARE EN BIJBEHORENDE PROGRAMMA'S EN DOCUMENTATIE AAN U GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN", MET ALLE EVENTUELE TEKORTKOMINGEN EN ZONDER ENIGE GARANTIES. IN DIE RECHTSGEBIEDEN WAAR DIT WETTELIJK MOGELIJK IS, EN VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT, WIJZEN BELKIN, DIENS WEDERVERKOPERS EN DIENS LEVERANCIERS ALLE ANDERE GARANTIES, ZIJ HET EXPLICIET, WETTELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER DE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, AANVAARDBARE OF TOEREIKENDE KWALITEIT, NIET-SCHENDING VAN RECHTEN VAN DERDEN, EIGENDOM, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, AFWEZIGHEID VAN VIRUSSEN OF VRIJ VAN VIRUS- OF MALWARE AANVALLEN, BEVEILIGING, PRESTATIES, NALATIGHEID, VAKMANSCHAP, ONGESTOORD GENOT, DAT DE FUNCTIES IN DE SOFTWARE AAN UW EISEN VOLDOEN, OF DAT UW GEBRUIK VAN OF DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE EN BIJBEHORENDE INFORMATIE, PROGRAMMA'S EN DOCUMENTATIE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN, OF DAT FOUTEN IN DE SOFTWARE WORDEN GECORRIGEERD, OF DAT UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN BIJBEHORENDE, PROGRAMMA'S EN DOCUMENTATIE NAUWKEURIGE, BETROUWBARE, TIJDIGE RESULTATEN, INFORMATIE, MATERIALEN OF GEGEVENS ZULLEN OPLEVEREN. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES DAT DOOR BELKIN, EEN DEALER, EEN AGENT OF EEN GELIEERD BEDRIJF WORDT GEGEVEN, MAG WORDEN UITGELEGD ALS EEN GARANTIE. Voor zover garanties niet afgewezen of uitgesloten kunnen worden, zijn ze beperkt tot de duur van de desbetreffende Garantieperiode.

GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, HET PRODUCT EN BIJBEHORENDE PROGRAMMA'S EN DOCUMENTATIE IS OP UW EIGEN RISICO EN VERANTWOORDELIJKHEID. U BENT VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK (EN BELKIN WIJST ELKE VERANTWOORDELIJKHEID AF) VOOR ALLE VERLIES, AANSPRAKELIJKHEID, OF SCHADE, MET INBEGRIP VAN SCHADE AAN UW HUIS, LUCHTBEHANDELINGSSYTEEM, ELEKTRISCHE INSTALLATIE, LEIDINGWERK, PRODUCTEN, ANDERE RANDAPPARATEN VERBONDEN MET PRODUCTEN, COMPUTERS, MOBIELE APPARATEN EN ALLE ANDERE VOORWERPEN EN DIEREN IN UW HUIS, ALS GEVOLG VAN VERKEERD GEBRUIK VAN DE SOFTWARE, HET PRODUCT EN BIJBEHORENDE PROGRAMMA'S EN DOCUMENTATIE. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR DE NALEVING VAN ALLE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN EN WAARSCHUWINGEN DIE GELDEN VOOR HET PRODUCT. INDIEN U NIET VERTROUWD BENT MET HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT NA HET LEZEN VAN DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN, DIENT U HET PRODUCT IN TE LEVEREN BIJ DE PLAATS VAN AANKOOP EN DE SOFTWARE NIET LANGER TE GEBRUIKEN. BELKIN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR (I) UW ONVERMOGEN OM DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN, VOORZORGSMAATREGELEN EN ANDERE INSTRUCTIES DIE ZIJN MEEGELEVERD BIJ HET PRODUCT EN/OF DE SOFTWARE, OP TE VOLGEN, (II) UW NALATIGHEID BIJ HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT EN/OF DE SOFTWARE, OF (III) OPZETTELIJK VERKEERD GEBRUIK VAN HET PRODUCT OF DE SOFTWARE.

U ERKENT TEVENS DAT DE SOFTWARE EN BIJBEHORENDE PROGRAMMA'S EN DOCUMENTATIE NIET GECERTIFICEERD ZIJN VOOR NOODMAATREGELEN OF BEDOELD OF GESCHIKT ZIJN VOOR GEBRUIK IN SITUATIES OF OMGEVINGEN WAAR STORING, VERTRAGING OF FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DE DOOR DE SOFTWARE GELEVERDE GEGEVENS OF INFORMATIE KUNNEN LEIDEN TOT OVERLIJDEN, LETSEL OF ERNSTIGE SCHADE AAN LICHAAM OF MILIEU, ONDER MEER IN VERBAND MET DE WERKING VAN KERNCENTRALES, VLIEGTUIGNAVIGATIE- OF COMMUNIACTIESYSTEMEN, LUCHTVERKEERSREGELING, LEVENSONDERSTEUNENDE OF WAPENSYSTEMEN. U BEGRIJPT DAT DE PRODUCTEN EN SOFTWARE GEEN ONDERDEEL ZIJN VAN EEN DOOR DERDEN BEWAAKT NOODMELDINGSSYSTEEM EN DIT OOK NIET BEVATTEN. BELKIN BEWAAKT GEEN NOODMELDINGEN EN ZAL IN GEVAL VAN NOOD GEEN HULPDIENSTEN NAAR UW HUIS STUREN. MEDEWERKERS VAN DE KLANTENSERVICE VAN BELKIN KUNNEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS LEVENSREDDENDE OPLOSSING EN ZIJN GEEN VERVANGING VOOR HULPDIENSTEN. ALLE LEVENSBEDREIGENDE EN NOODSITUATIES DIENEN TE WORDEN GERICHT AAN DE BETREFFENDE HULPVERLENINGSDIENSTEN BIJ U IN DE BUURT.

Het is uw verantwoordelijkheid om een back-up te maken van uw systeem, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle materiaal, informatie of gegevens die u mogelijk gebruikt of bezit in verband met het Product of de Software, en Belkin is niet aansprakelijk voor uw nalatigheid om een back-up te maken van uw systeem of van materiaal, informatie of gegevens.

Bepaalde Producten en Software van Belkin kunnen het energieverbruik in huis bijhouden. Belkin garandeert of belooft geen bepaalde mate van energiebesparing of ander geldelijk voordeel van het gebruik van de Producten of Software of enige andere functie. De werkelijke energiebesparing en alle bijbehorende geldelijke voordelen variëren, afhankelijk van factoren die buiten de invloedssfeer en kennis van Belkin liggen. Van tijd tot tijd kan Belkin de Software gebruiken om u te voorzien van informatie die uniek is voor u en uw energieverbruik, en een mogelijkheid bieden om geld te besparen op de energierekening als u suggesties of functies van het Product of de Software overneemt. U erkent dat deze informatie geen werkelijke besparingen garandeert en u stemt ermee in geen geldelijke of andere schadevergoeding te verhalen op Belkin, indien uw besparingen afwijken. Alle door Belkin aan u verstrekte informatie is "zoals deze is" en "zoals beschikbaar". Wij kunnen niet garanderen dat de informatie juist of actueel is. In gevallen waarin het cruciaal is, is toegang tot informatie via de Software geen vervanging voor rechtstreekse toegang tot de informatie in huis.

13. ALGEMENE UITSLUITINGEN EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: IN EEN AANTAL RECHTSGEBIEDEN IS UITSLUITING OF BEPERKING VAN IMPLICIETE GARANTIES OF VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN. DE VOORNOEMDE BEPERKINGEN OF UITSLUITINGEN ZIJN DAN OOK MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. DEZE OVEREENKOMST GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT ZIJN BELKIN EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VENNOTEN, DEALERS, AGENTEN OF LEVERANCIERS OF HUN FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, MEDEWERKERS, LICENTIEGEVERS EN RECHTVERKRIJGENDEN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, VOORBEELDIGE, BESTRAFFENDE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE IN WELKE VORM DAN OOK (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR WINST- OF INKOMSTENDERVING, VOOR ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VOOR PERSOONLIJK LETSEL, VOOR VERLIES VAN PRIVACY, VOOR HET NIET LANGER KUNNEN GEBRUIKEN VAN PRODUCTEN OF DIENSTEN VAN DERDEN, VOOR HET NIET NAKOMEN VAN EEN VERPLICHTING, MET INBEGRIP VAN VERPLICHTINGEN TE GOEDER TROUW OF MET REDELIJKE ZORG, VOOR NALATIGHEID EN VOOR ENIG ANDER GELDELIJK OF ANDER VERLIES), ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID, SCHULDAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS) DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN ENIG OPZICHT VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN ERVAN, ZELFS ALS BELKIN OF ANDERE ENTITEITEN ZIJN GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN BELKIN, ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, VENNOTEN, DEALERS, AGENTEN OF LEVERANCIERS JEGENS U VOOR ALLE SCHADE MEER BEDRAGEN DAN DE PRIJS DIE U VOOR DE SOFTWARE HEEFT BETAALD, TOT EEN MAXIMUM VAN VIJFTIG DOLLAR (USD 50,00). DEZE BEPERKING IS CUMULATIEF EN ZAL NIET WORDEN VERHOOGD INDIEN ER SPRAKE IS VAN MEER DAN ÉÉN INCIDENT OF CLAIM. DE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN GELDEN ZELFS ALS EEN VERSTREKTE GARANTIE OF RECHTSMIDDEL NIET AAN HET WEZENLIJKE DOEL ERVAN VOLDOET. NIETS IN DIT ARTIKEL IS BEDOELD OM DE AANSPRAKELIJKHEID, ONDER TOEPASSELIJK RECHT, VAN BELKIN TE BEPERKEN MET BETREKKING TOT OVERLIJDEN OF LICHAMELIJK LETSEL.

INDIEN U IN DE EUROPESE UNIE WOONT, WORDT MET VERWIJZINGEN NAAR "SPECIALE, INDIRECTE, GEVOLG-, BETRAFFENDE OF INCIDENTELE SCHADE" ELKE SCHADE BEDOELD DIE (I) REDELIJKERWIJS DOOR BEIDE PARTIJEN NIET KON WORDEN VOORZIEN; EN/OF (II) BEKEND WAS BIJ U MAAR NIET BIJ ONS; EN/OF (III) REDELIJKERWIJS DOOR BEIDE PARTIJEN KON WORDEN VOORZIEN MAAR DOOR U HAD KUNNEN WORDEN VOORKOMEN, WAARONDER (MAAR NIET BEPERKT TOT) SCHADE VEROORZAAKT DOOR VIRUSSEN, TROJAANSE PAARDEN OF ANDERE SCHADELIJKE PROGRAMMA'S, OF VERLIES VAN OF SCHADE AAN UW GEGEVENS.

De garanties en rechtsmiddelen zoals uiteengezet in deze Overeenkomst zijn de enige garanties en rechtsmiddelen, en komen voor zover wettelijk toegestaan in de plaats van alle andere garanties en rechtsmiddelen, zij het mondeling of schriftelijk, uitdrukkelijk of stilzwijgend.

14. EXPORTWETTEN: U gaat ermee akkoord dat het gebruik van de Software onderhevig is aan wet- en regelgeving betreffende export van de VS en andere landen. U verklaart en garandeert dat u geen inwoner bent van een land waarop een embargo van kracht is of dat "terroristen steunt", en dat uw naam niet voorkomt op de lijst van verboden of beperkte eindgebruikers onder de toepasselijke wetgeving, regelgevingen en lijsten inzake export en terrorismebestrijding van de Verenigde Staten en andere landen. U verklaart zich strikt te houden aan alle exportwetten en regelgeving en geen enkel deel van de Software of daaraan gerelateerde technische informatie of materialen direct of indirect te exporteren, opnieuw te exporteren, om te leiden, over te brengen of openbaar te maken conform alle toepasselijke wet- of regelgeving inzake export.

15. GEBRUIKERS IN OVERHEIDSDIENST VAN DE VS: De Software en gebruikersdocumentatie kunnen worden aangemerkt als "commercial items" (handelsgoederen) zoals gedefinieerd in 48 C.F.R. 2.101 en 48 C.F.R. 12.212. Voor gebruikers in overheidsdienst van de VS geldt dat zij bij aanschaf van de Software en gebruikersdocumentatie uitsluitend aanspraak kunnen maken op de rechten hierin zoals deze ook van toepassing zijn op klanten die niet in overheidsdienst zijn van de VS. Gebruik van de Software of gebruikersdocumentatie of beide houdt in dat de overheid van de Verenigde Staten instemt met het feit dat de Software en gebruikersdocumentatie "commerciële computersoftware" en "documentatie voor commerciële computersoftware" zijn, en veronderstelt aanvaarding van de bijbehorende rechten en beperkingen.

16. ALGEMENE VOORWAARDEN. Indien enig deel van deze Overeenkomst of enige bepaling erin ongeldig of niet-afdwingbaar door de wet in een bepaald rechtsgebied blijkt te zijn, dan wordt het betreffende deel of de betreffende bepaling geïnterpreteerd en toegepast voor zover maximaal toegestaan in het betreffende rechtsgebied. De overige bepalingen of enig onderdeel daarvan blijven volledig van kracht. Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen Belkin en u met betrekking tot de Software en uw gebruik daarvan, en vervangt alle strijdige of aanvullende voorwaarden die in een inkooporder of elders zijn opgenomen. Geen enkele bepaling in deze Overeenkomst mag worden verzaakt, gewijzigd of vervangen, tenzij schriftelijk door Belkin en u overeengekomen. Het Privacybeleid van Belkin waarnaar hierin wordt verwezen, is echter onderhevig aan wijzigingen zoals beschreven in dat document. Belkin kan vertalingen van deze Overeenkomst bieden voor het gemak van gebruikers. In het geval van een tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen de Engelstalige en een niet-Engelstalige versie, prevaleert de Engelstalige versie van deze Overeenkomst, voor zover niet verboden door de plaatselijke wetgeving in uw rechtsgebied. Alle leveranciers van Belkin zijn directe en beoogde begunstigde derden van deze Overeenkomst, onder meer met betrekking tot de afwijzingen van garanties en beperkingen van de aansprakelijkheid die hierin zijn opgenomen. Behalve zoals uiteengezet in de vorige zin heeft een persoon of entiteit die geen partij is bij deze Overeenkomst geen enkel recht om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen. Het niet of later gebruik maken van een recht of rechtsmiddel mag niet worden uitgelegd als een afstandsverklaring van een dergelijk (of enig ander) recht of rechtsmiddel. De taal van deze Overeenkomst wordt niet strikt in het voordeel of nadeel van een van beide partijen uitgelegd, ongeacht wie het heeft opgesteld of verantwoordelijk was voor de opstelling ervan. De rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst zijn niet overdraagbaar door u, en elke poging tot overdracht zal nietig en zonder gevolg zijn. Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen en hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden. Bij eventuele rechtszaken tussen de partijen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, zal de in het gelijk gestelde partij recht hebben op vergoeding van haar voor een dergelijke rechtszaak gemaakte kosten en onkosten (inclusief redelijke advocaatkosten en vergoedingen voor deskundige getuigen), naast een ander toegekend of verleend herstel.

Wanneer u in de Verenigde Staten gevestigd bent, is artikel 17 op u van toepassing:

17. ARBITRAGE, AFSTAND VAN COLLECTIEVE ARBITRAGE, TOEPASSELIJK RECHT EN LOCATIE.

(A) ALGEMEEN. MET INACHTNEMING VAN ARTIKEL 17(D) HIERNA, ERKENNEN EN AANVAARDEN U EN BELKIN DAT VORDERINGEN, GESCHILLEN OF ONENIGHEDEN TUSSEN U EN BELKIN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP (1) DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN DE GELDIGHEID VAN DIT ARTIKEL, EN (2) UW GEBRUIK VAN DE SOFTWARE EN/OF PRODUCT(EN) ONDER DEZE OVEREENKOMST (GEZAMENLIJK HET "GESCHIL") UITSLUITEND EN DEFINITIEF BESLECHT ZULLEN WORDEN DOOR BINDENDE ARBITRAGE AFGEHANDELD DOOR JAMS, EEN NATIONAAL ERKENDE ARBITRAGE-INSTANTIE, OVEREENKOMSTIG DE DAN GELDENDE VOOR PROCEDURES VOOR CONSUMENTENGESCHILLEN VAN DEZE INSTANTIE. U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT U ZONDER DEZE BEPALING RECHT ZOU HEBBEN GEHAD OM EEN GESCHIL IN EEN RECHTBANK TE LATEN BESLECHTEN DOOR EEN JURY OF RECHTER, EN DAT U UITDRUKKELIJK EN BEWUST AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN DERGELIJKE RECHTEN EN IN PLAATS DAARVAN ERMEE INSTEMT OM EVENTUELE GESCHILLEN DOOR MIDDEL VAN BINDENDE ARBITRAGE TE BESLECHTEN, OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN DIT ARTIKEL.

(B) ARBITRAGEPROCEDURES EN -KOSTEN. ALVORENS EEN VORDERING VOOR TE LEGGEN VOOR ARBITRAGE DIENT ELKE PARTIJ EERST DE ANDERE PARTIJ HIERVAN IN KENNIS TE STELLEN OM TE PROBEREN HET GESCHIL TE BESLECHTEN. INDIEN HET GESCHIL NIET BINNEN 60 DAGEN NA DEZE KENNISGEVING IS OPGELOST, DAN WORDT DE CLAIM VOORGELEGD VOOR ARBITRAGE. DE ARBITRAGE VAN EEN GESCHIL OF VORDERING ZAL WORDEN UITGEVOERD IN OVEREENSTEMMING MET DE DAN VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELS VAN JAMS, ZOALS GEWIJZIGD DOOR DEZE OVEREENKOMST. DE ARBITRAGE ZAL WORDEN VOORGELEGD AAN ÉÉN ARBITER, DIE EEN GEPENSIONEERDE RECHTER OF EEN GEPENSIONEERDE JURIST MOET ZIJN, IN EEN VAN DE ZES REGIONALE LOCATIES CONFORM DE ONDERSTAANDE BEPALING INZAKE LOCATIES. ONGEACHT OF EEN GESCHIL IN UW VOORDEEL WORDT BESLIST, GELDT DAT U, ZOLANG UW CLAIM DOOR DE ARBITER NIET LICHTVAARDIG WORDT GEACHT VOLGENS REGEL 11(B) VAN DE AMERIKAANSE FEDERALE REGELS VOOR BURGERLIJK PROCESRECHT, RECHT HEEFT OP VERGOEDING VAN UW ARBITRAGEKOSTEN, BINNEN DE BEOORDELINGSBEVOEGDHEID VAN DE ARBITER. INDIEN DE ARBITRAGEVERGOEDING GELIJK IS AAN OF HOGER IS DAN HET BEDRAG DAT U IN UW ARBITRAGEVORDERING HEEFT GEËIST, ZAL BELKIN DE REDELIJKE EN WERKELIJKE ADVOCATENKOSTEN DIE U HEEFT GEMAAKT OM HET GESCHIL DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE TE BESLECHTEN, VERGOEDEN, PLUS EEN MINIMUMSCHADELOOSSTELLING VAN USD 2.500. BESLISSINGEN OF UITSPRAKEN VAN DE ARBITER IN EEN ARBITRAGEPROCEDURE ZIJN DEFINITIEF EN BINDEND VOOR ELKE PARTIJ, EN KUNNEN ALS BESCHIKKING WORDEN AANGEVOERD BIJ EEN BEVOEGD GERECHTSHOF. INDIEN EEN VAN DE PARTIJEN EEN GESCHIL VOORLEGT AAN EEN RECHTBANK OF EEN ANDER NIET-ARBITRAGEFORUM, KAN DE ARBITER OF RECHTER AAN DE WEDERPARTIJ VERGOEDING TOEKENNEN VAN DE REDELIJKE KOSTEN (MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT ADVOCATENKOSTEN) DIE DOOR DE WEDERPARTIJ ZIJN GEMAAKT VOOR HET AFDWNGEN VAN NALEVING VAN DEZE BINDENDE ARBITRAGEBEPALING, WAARONDER HET SCHORSEN OF VERWERPEN VAN EEN DERGELIJK GESCHIL. ARBITRAGE IS VERTROUWELIJK EN U, BELKIN NOCH DE ARBITER MAG HET BESTAAN, DE INHOUD OF DE RESULTATEN VAN EEN ARBITRAGE OPENBAAR MAKEN, TENZIJ DIT DOOR DE WET WORDT VERLANGD OF TEN BEHOEVE VAN HANDHAVING OF BEROEP VAN HET ARBITRAAL VONNIS. EEN ARBITRAAL VONNIS KAN TER BEOORDELING WORDEN VOORGELEGD AAN ELKE BEVOEGDE RECHTBANK. INDIEN ENIG DEEL VAN DIT ARBITRAGEBEDING DOOR EEN RECHTER NIET TOEPASSELIJK OF ONGELDIG WORDT VERKLAARD, DAN BLIJFT HET RESTERENDE GEDEELTE NOG STEEDS VOLLEDIG VAN KRACHT.

(C) AFSTAND VAN COLLECTIEVE VORDERINGEN; KANTONGERECHT. U NOCH BELKIN HEEFT HET RECHT OM VORDERINGEN SAMEN TE STELLEN OF TE VOEGEN IN EEN ARBITRAAL GEDING DOOR OF TEGEN ANDERE CONSUMENTEN OF TE BEMIDDELEN BIJ VORDERINGEN ALS VERTEGENWOORDIGER OF LID VAN EEN COLLEFTIEF OF IN DE HOEDANIGHEID VAN PRIVÉ-ADVOCAAT DIE HET PUBLIEKE BELANG VERTEGENWOORDIGT. U BEGRIJPT EN AANVAARDT DAT U ZONDER DEZE BEPALING RECHT ZOU KUNNEN HEBBEN GEHAD OM EEN GESCHIL DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE TE BESLECHTEN OP COLLECTIEVE BASIS OF OP BASIS VAN VERTEGENWOORDIGING, EN DAT U UITDRUKKELIJK EN BEWUST AFSTAND HEEFT GEDAAN VAN DERGELIJKE RECHTEN EN IN PLAATS DAARVAN ERMEE INSTEMT UITSLUITEND UW EIGEN GESCHIL(LEN) DOOR MIDDEL VAN ARBITRAGE TE BESLECHTEN, OVEREENKOMSTIG HET BEPAALDE IN DIT ARTIKEL. ONVERMINDERD DE BOVENSTAANDE OVEREENKOMST VOOR ARBITRAGE BIJ GESCHILLEN, KOMEN U EN BELKIN OVEREEN DAT BEIDE PARTIJEN, ALS ALTERNATIEF VOOR ARBITRAGE, OM ZICH VOOR EEN INDIVIDUEEL RECHTSGEDING TE WENDEN TOT EEN KANTONGERECHT OM EEN GESCHIL TE BESLECHTEN, ZOLANG EEN DERGELIJK KANTONGERECHT HET NIET MOGELIJK MAAKT VORDERINGEN SAMEN TE STELLEN OF TE VOEGEN.

(D) TOEPASSELIJK RECHT; GERECHTELIJK BEVEL. DEZE OVEREENKOMST DIENT TE WORDEN GEÏNTERPRETEERD VOLGENS EN IS ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING VAN DE AMERIKAANSE STAAT CALIFORNIË ZONDER UITVOERING TE GEVEN AAN CONFLICTREGELS WAARDOOR DE WET VAN EEN ANDER RECHTSGEBIED OP DE RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN TOEGEPAST ZOU KUNNEN WORDEN. MET BETREKKING TOT DE GELEVERDE SOFTWARE GELDT ECHTER DAT, INDIEN U EEN CONSUMENT BENT EN IN EEN LAND WOONT WAAR BELKIN DE SOFTWARE OP DE MARKT BRENGT OF PROMOOT, DE LOKALE WETGEVING KAN VEREISEN DAT BEPAALDE WETTEN INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING VAN UW LAND VAN VERBLIJF VAN TOEPASSING ZIJN OP BEPAALDE ARTIKELEN VAN DEZE OVEREENKOMST. DAARNAAST MAG BELKIN EEN GERECHTELIJK BEVEL AANVRAGEN BIJ EEN BEVOEGDE RECHTBANK OM ZIJN INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN TE BESCHERMEN. ZOWEL DE CONVENTIE VAN DE VERENIGDE NATIES MET BETREKKING TOT CONTRACTEN VOOR DE INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN ALS DE CONVENTIE VAN DE VERENIGDE NATIES MET BETREKKING TOT DE VERJARINGSTERMIJN BIJ DE INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN WORDEN HIERBIJ UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN EN ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP DEZE OVEREENKOMST.

(E) LOCATIE. MET UITZONDERING VAN INDIVIDUELE PROCEDURES VOOR GERINGE VORDERINGEN DIE KUNNEN WORDEN INGEDIEND BIJ EEN BEVOEGD KANTONGERECHT, WORDT EEN ARBITRAGE, AANKLACHT, RECHTSGEDING OF PROCEDURE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST OF ENIG GESCHIL AANHANGIG GEMAAKT IN (1) NEW YORK, NEW YORK, (2) ATLANTA, GEORGIA, (3) CHICAGO, ILLINOIS, (4) DALLAS, TEXAS, (5) SEATTLE, WASHINGTON, OF (6) LOS ANGELES, CALIFORNIË, EN U EN BELKIN ZULLEN ZICH ONHERROEPELIJK NEERLEGGEN BIJ DE EXCLUSIEVE BEVOEGDHEID EN LOCATIE VOOR DERGELIJKE PROCEDURES. BIJ EEN GESCHIL VAN USD 10.000 OF MINDER KUNT U ERVOOR KIEZEN OF DE ARBITRAGE IN EEN VAN DE ZES REGIONALE LOCATIES PERSOONLIJK, TELEFONISCH OF UITSLUITEND OP BASIS VAN BEWIJSSTUKKEN VERLOOPT.

Indien u buiten de Verenigde Staten bent gevestigd of artikel 17 niet op u van toepassing is of anderszins onafdwingbaar naar het oordeel van een bevoegde rechtbank, dan is artikel 18 op u van toepassing:

18. TOEPASSELIJK RECHT. Deze Overeenkomst is onderworpen aan het recht van de Amerikaanse staat Californië, zonder verwijzing naar de beginselen van conflictregels van deze staat of andere rechtsgebieden. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst kan exclusief worden voorgelegd aan een federale of lokale rechtbank in Los Angeles, Californië en u legt zich hierbij onherroepelijk neer bij de uitspraak van dergelijke rechtbanken en plaats in Los Angeles, Californië. Indien u echter een consument bent en in een land woont waar Belkin de Software op de markt brengt of promoot, kan de lokale wetgeving vereisen dat bepaalde wetten inzake consumentenbescherming van uw land van verblijf van toepassing zijn op bepaalde artikelen van deze Overeenkomst. Daarnaast mag Belkin een gerechtelijk bevel aanvragen bij een bevoegde rechtbank om zijn intellectuele-eigendomsrechten te beschermen. Zowel de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot contracten voor de internationale verkoop van goederen als de conventie van de Verenigde Naties met betrekking tot de verjaringstermijn bij de internationale verkoop van goederen worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten en zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst.

BELKIN, LINKSYS, WEMO en veel andere productnamen en logo's zijn handelsmerken van de Belkin-bedrijvengroep. Vermelde handelsmerken van derden zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

© 2014 Belkin International, Inc. en/of diens dochterondernemingen. Alle rechten voorbehouden.